Zwolnienie pracowników przejmowanych

Pytanie:

W podjętej uchwale przez Radę Miasta XX (organ założycielski) wyznaczono termin likwidacji SPZOZ na 31 grudnia 2002. Na bazie likwidowanego SPZOZ ma powstać NZOZ założony przez Spółkę gminną z o.o. Nowo powstały NZOZ ma przejąć część pracowników z likwidowanego SPZOZ na podstawie 23 prim Kodeksu Pracy. Część pracowników (lekarzy) nie wyraża zgody na zatrudnienie w NZOZ-ie kierowanym przez Spółkę Komunalną. W jaki sposób mogą zostać rozwiązane umowy o pracę tych osób i w jakim terminie? Co z odprawami i zaległymi wypłatami pracowników, którzy nie przejdą do wspomnianego NZOZ-u Spółki komunalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie pracowników przejmowanych

Zgodnie z regulacją kodeksu pracy o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i wynikających z tego skutkach dla przejmowanych pracowników w zakresie ich stosunków pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracowników na piśmie, w terminie poprzedzającym dokonanie tych zmian. W terminie jednego miesiąca od zawiadomienia o którym mowa powyżej pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie rodzi dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W konsekwencji pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz ewentualnie do innych świadczeń, w tym przewidzianych w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, jeżeli spełnione są pozostałe jej przesłanki, a w szczególności, gdy wyłączną przyczyną złożenia przez pracownika oświadczenia woli były okoliczności określone w art. 1 ust. 1 ustawy, a równocześnie następowało zmniejszanie zatrudnienia. Stanowisko to podzielił w wyroku z dnia 2 lutego 2001 r. Sąd Najwyższy. Oznacza to, że pracownicy, którzy nie przejdą do NZOZ-u posiadać będą roszczenie o wypłatę odpraw a także zaległych wynagrodzeń. Podkreślić bowiem trzeba, iż za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek