14.8.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu 

Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób wniesienia wkładów zależy od ich rodzaju. Inaczej re­alizowany jest przy wkładach pieniężnych, a inaczej przy aportach (tzn. wkładach niepieniężnych, rzeczowych). Termin „wniesienie wkładów” obejmuje rozmaite czynności, których rezultatem jest uzyskanie przez spółkę prawnej i faktycznej możności dysponowania przedmiotami owych wkładów.

Wkład wnoszony do spółki przez wspólnika stanowi o poziomie ponoszonego przezeń ryzyka związanego ze zobowiązaniami spółki.  

Wniesienie wkładu Kodeks spółek handlowych nie zawiera pozytywnej definicji przedmiotu wkładu wspólnika do spółki kapitałowej. Przepis art. 14 § l k.s.h. zawiera tylko tzw. definicję negatywną, wskazując, jakie prawa bądź świadczenia nie mogą być przedmiotem wkładu do takiej spółki. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być mianowicie prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. 

Przykład:

Przedmiotem wkładu do spółki nie może być zobowiązanie przyszłego wspólnika do świadczenia na jej rzecz pracy czy usług w charakterze księgowego, w zamian za co obejmie udziały w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem wkładu nie może być także służebność osobista, która zgodnie z art. 300 k.c. jest niezbywalna.  

Wniesienie wkładu pieniężnego 

Pod rządem Kodeksu spółek handlowych pozostają aktualne w większo­ści dawniej ukształtowane poglądy przedstawicieli nauki prawa oraz orzecznictwo dotyczące przedmiotu wkładu do spółki kapitałowej – wedle których przedmiotem wkładu pieniężnego może być pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy (np. wpłata na konto, polecenie przelewu, przekaz, czek bankowy potwierdzony).

Nie jest nim natomiast tzw. pieniądz prywatny w postaci weksla wystawionego i wręczonego przez wspólnika spółce kapitałowej. Zostało to potwierdzone uchwałą  Sądu Najwyższego z 22.05.1992 r. (sygnatura akt III CZP 52/92, opubl. w: OSP 1993, Nr 6, póz. 120), w której stwierdzono, że „weksel nie może stanowić wkładu pieniężnego", oraz w uchwale Sądu Najwyższego z 2.03.1993 r. (sygn. III CZP 123/92, OSP 1993, Nr l , póz. 167), w której wskazano, iż „weksel nie jest surogatem pieniądza i wręczenie go nie może być uważane za równoznacz­ne z zapłatą".

Wspólnik zobowiązany do wniesienia wkładu pieniężnego wykonuje swe zobowiązanie wobec spółki, dokonując na jej rzecz świadczenia pieniężnego. Polega ono na przekazaniu z majątku dłużnika do ma­jątku wierzyciela (tu: spółki) określonej liczby jednostek pieniężnych (sumy pieniężnej) reprezentujących stosownie do obowiązujących przepisów pewną wartość ekonomiczną, abstrakcyjną wartość wymienną.

Jak wskazano wyżej, samo przekazanie tej wartości następuje bądź w formie gotówkowej, tj. w drodze przeniesienia własności i wydania odpowiedniej wartości zna­ków pieniężnych (banknotów lub monet), bądź też w formie bezgotówkowej, w szczególności w drodze przekazu bankowego.

W żadnym jednak razie nie stanowi wniesienia wkładu pieniężnego przekazanie weksla lub czeku, nawet potwierdzonego. 

Przykład:

 Praktycznie przekazanie środków pieniężnych na rzecz spółki następuje bądź przez dokonanie transferu na rachunek bankowy spółki, bądź też na dokonaniu wpłaty do kasy spółki, co w praktyce oznacza przekazanie środków do rąk powołanego zarządu, a w razie jego braku – do rąk pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników (art. 161 § 2 k.s.h.).  

Wniesienie wkładu niepieniężnego 

Kodeks spółek handlowych nie określa wyraźnie, co może sta­nowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. Z ogólnych postanowień ustawy dotyczących wkładów niepieniężnych można wyprowadzić wniosek, że przedmiot aportu do spółki kapitałowej mogą obecnie sta­nowić:

 • rzeczy i prawa – i to zarówno w postaci przeniesienia na spółkę prawa własności  oraz innych praw majątkowych (bezwzględnych i względnych), jak i udostępnienia do używania rzeczy lub korzystania z prawa;

 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, takie jak: grunty, budynki, maszyny, środki transportowe, narzę­dzia pracy, ruchomości, prawa, koncesje, patenty, licencje;

 • przedsiębiorstwo (w znaczeniu przedmiotowym) jako zespół składników majątkowych (zob. art. 55 z ind. 1 k.c. oraz art. 75 z ind. 1 k.c.) a ponadto różne prawa do korzystania z przedsiębiorstwa (z wyłączeniem użytkowania);

 • papiery wartościowe, prawa udziałowe (udziały i akcje);

 • surowce, zapasy towarów i inne wartości stanowiące przedmiot obrotu spółki, w tym także wartości dewizowe (waluty obce);

 • trwałe nakłady inwestycyjne o określonej wartości ekonomicznej, przy powiązaniu ich z wyodrębnionymi zbywalnymi prawami majątkowymi. W związku wszakże z obowiązującym obecnie postanowieniem art. 14 § l k.s.h. wątpliwości może budzić dopuszczalność uznawania jako samo­istnych wkładów niepieniężnych pewnych aportów o charakterze tzw. „in­nych inwestycji” przeznaczonych do stałego użytku; chodzi tu np. o kotłownie, wiaty, drogi dojazdowe, sieć ciepłowniczą oraz inne elementy uzbro­jenia terenu; nie są to przecież rzeczy samoistne i zbywalne jako takie. Można natomiast uwzględniać wartość tych „innych inwe­stycji" przy wnoszeniu praw do nieruchomości na których się one znaj­dują i których wartość zwiększają;

 • przedmioty prawa własności intelektualnej bądź wyodrębnione wartości ekonomiczne (np. know-how), które mogą być wykazane w aktywach bi­lansu spółki kapitałowej, oraz

 • wierzytelności, w tym wierzytelności w walutach obcych i roszczenia spółki wobec wspólników, np. o zarządzone dopłaty.

Wkłady niepieniężne – czyli zazwyczaj rzeczowe – mogą więc być bardziej zróżnicowane niż wkłady pieniężne. Dwoista również może być forma ich wnoszenia, bowiem mogą one być wnoszone do spółki „na własność" bądź też tylko „do używania" przez spółkę, a więc bez przewłaszczenia nierucho­mości, ruchomości bądź też przenoszenia na spółkę praw do dóbr (przed­miotów) niematerialnych wnoszonych w ten sposób do spółki. Jeśli umowa spółki stwierdza przy tym tylko, iż określone przedmioty (dobra) zostały do spółki wniesione, domniemywa się, że zostały one wniesione „na własność". 

Przykład:

 W zamian za objęte udziału przyszły wspólnik może przenieść na spółkę samochód w drodze umowy cywilnoprawnej z zaznaczeniem, iż przeniesienie następuje na własność (w następstwie wydania rzeczy), bądź też że przeniesienie następuje tylko do używania.

Kodeks spółek handlowych przewiduje również wniesienie do spółki jako wkładu tzw. technologii. Przez „technologię” należy tu rozumieć przede wszystkim prawa do wynalazku, tj. prawo do patentu oraz patent, prawa do wzoru użytkowego, tzn. prawo do uzyskania prawa ochronnego, prawo ochronne, jak i prawa do wzoru przemysłowego, tzn. prawo do rejestracji wzoru przemysłowego i prawo z rejestracji wzoru, określane jako know-how. Przedmiot takiego wkładu powinien być dokładnie zidentyfikowany poprzez sporządzenie dokładnego opisu, wraz z rysunkami, w postaci szczegółowego załącznika do umowy spółki. Oznacza to tym samym, że jako aport do spółki wnosi się prawo własności tej dokumentacji, zawierającej opis poufnego know-how. Wspomniany załącznik musi być dołączony do aktu notarialnego umowy ustanawiającej spółkę.  

Z przepisu art. 14 § l k.s.h. wynika, że przedmiotem wkładu do spółki ka­pitałowej (przedmiotem aportu) nie może być m.in. świadczenie pracy bądź usług. Brak zdolności aportowej takich świadczeń nigdy nie budził wątpliwości w nauce i judykaturze, ze względu na niemożliwość spełnienia kryteriów zdolności aportowej, a także inne wyraźne przepisy wyklu­czające możliwość wniesienia takiego prawa do spółki. Brak zdolności aportowej świadczenia pracy czy usług wynika też z art. 7 zdanie 2 Drugiej Dyrektywy UE z 1976 r. o ochronie kapitału. Oczywiście przepis ten nie dotyczy usług świadczonych przy powstaniu spółki, za które przysługuje wynagrodzenie (zob. art. 158 k.s.h.).

Porady prawne

Negatywny katalog praw i świadczeń, które nie mają zdolności aportowej, nie ma charakteru wyczerpującego. W związku z tym analizę zdolności aportowej dla każdego przedmiotu należy prowadzić według ogólnych kryteriów tej zdolności, a ustalonych przez doktrynę i orzecz­nictwo (np. nie mogą to być świadczenia sprzeczne z ustawą).   

Obowiązek świadczeń powtarzających się 

Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki jest specyficznym zobowiązaniem, które może wzmocnić finansowo spółkę i jest zaliczane do szerokiej kategorii dodatkowych zobowiązań wspólnika.

Sformułowanie „powtarzające się świadczenia niepieniężne” pozwala przyjąć, że chodzi tu wyłącznie o świadczenia okresowe. Wyłączone są tu zaś przewidziane w umowie spółki świadczenia o charakterze ciągłym, jak np. pełnienie funkcji we władzach spółki, czy też jednorazowym.

Przesłanką warunkującą, zgodnie z art. 176 § 1 k.s.h., zobowiązanie wspólnika do powtarzających się świadczeń na rzecz spółki jest wymóg, żeby w umowie spółki został określony rodzaj i zakres świadczenia. W związku z tym, jeśli strony umowy spółki zamierzają obciążyć wspólnika obowiązkiem spełnienia na rzecz spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, to powinny określić rodzaj takich świadczeń (np. dostarczanie wskazanych prefabrykatów, wskazanie usług transportowych danym pojazdem należącym do wspólnika) oraz ich zakres (przez oznaczoną ilość, wagę itp.). Istotne jest również określenie częstotliwości świadczenia. 

Przykład:

 W ramach obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych można zobowiązać wspólnika do comiesięcznego dostarczania spółce określonego (ze względu na przedmiot działalności spółki) surowca, np. paliwa.  

Nie ma też przeszkód, by właściwa konkretyzacja świadczeń, do których wspólnik został ogólnie zobowiązany, została dokonana później w drodze uchwały wspólników. W tym wypadku wszakże niezbędne jest wyrażenie zgody na określoną treść uchwały ze strony tego wspólnika, którego uchwała bezpośrednio dotyczy.

Powtarzające się świadczenia na rzecz spółki są zobowiązaniem związanym z udziałem danego wspólnika spółki. W razie więc zbycia udziału obowiązek świadczenia na rzecz spółki przechodzi na nabywcę udziału.

Dodatkowe zobowiązanie wspólnika wygasa z upływem terminu kończącego w umowie spółki okres świadczenia wspólnika na rzecz spółki. Nie wygasa ono natomiast w razie śmierci wspólnika ani w razie zbycia udziału na rzecz innej osoby, chyba że:

 • zbycie nastąpiło za zgodą spółki;

 • świadczenia miały charakter czysto osobisty – związany wyłącznie ze szczególnymi właściwościami osoby danego wspólnika.

Wspomniane dodatkowe zobowiązania wygasają ponadto w razie ziszczenia się warunku rozwiązującego.

Poza sytuacjami przedstawionymi powyżej, obowiązek świadczenia istnieje przez czas trwania spółki. Ustaje on z chwilą rozwiązania spółki, bądź gdy spółka przechodzi w stan likwidacji

Obowiązek wniesienia dopłaty 

Dopłaty stanowią dodatkowe wpłaty wspólników na rzecz spółki – wynikające z umowy spółki i zarządzane przez zgromadzenie wspólników bądź zarząd. Dopłaty są wkładami, stanowią zatem część majątku spółki; nie powiększają one jednak udziałów wspólników w kapitale zakładowym spółki, a więc nie dochodzi tu również do podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 177 § 1 k.s.h., dopłaty powinny być określone w granicach liczbowo oznaczonej wysokości.  

Przykład:

 Wspólnicy zostali zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nieprzekraczającej połowy wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wspólnicy ustalili przy tym, iż wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa zarząd. 

Podstawową cechą dopłat jest możliwość ich wycofania – w sytuacji, „jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowanych” (zob. art. 179 § l  k.s.h.). 

Wnoszenie dopłat 

Zgodnie z art. 178 § l k.s.h., regułą jest, iż obowiązek dokonania (uiszczenia) dopłaty powstaje w wyniku uchwały wspólników, która ponadto po­winna określić wysokość i terminy dopłat. Umowa spółki może jednakże sama określać zarówno wysokość, jak i terminy dopłat. Jeżeli w umowie spółki lub w uchwale wspólników ustalone zostały terminy (oraz wysokość) należnych dopłat, z żądaniem wykonania zobowiązania do wniesienia odpowiednich kwot do spółki występuje zarząd spółki, który może ponadto domagać się od wspólnika uchybiającego obowiązkowi terminowego wniesienia dopłaty zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie, zaś ewentualnie również naprawienia szkody powstałej wskutek niedotrzymania terminu należnej wpłaty. Jeśli więc wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto spółka może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Uchwała o wykonaniu obowiązku wniesienia dopłat powinna równomiernie dotyczyć wszystkich wspólników – proporcjonalnie w stosunku do ich udziałów. Tak więc można ustanowić dopłaty w wysokości części bądź wielokrotności kwoty udziałów w spółce; nie można zaś różnicować ich wysokości zależ­nie od tego, komu dany udział przysługuje.  

Zwrot dopłat 

Zwrot dopłat następuje zazwyczaj, jeśli cele wniesionych dopłat zostały osiągnięte. Artykuł 179 k.s.h. zawiera 2 warunki dopuszczalności zwrotu wspólnikom wniesionych dopłat.

 • Jeden z nich ma charakter mate­rialny: chodzi o zaistnienie stanu, w którym wniesione dopłaty nie są już potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, tzn. gdy aktywa spółki, po potrąceniu zobowiązań (długów), osiągną co naj­mniej wysokość kapitału zakładowego spółki. 

 • Druga przesłanka ma charak­ter formalny: zwrot może być zarządzony dopiero po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki o zamierzo­nym zwrocie dopłat. Ogłoszenie o zamiarze zwrotu dopłat powinno być opublikowane w Moni­torze Sądowym i Gospodarczym (art. 5 k.s.h.) oraz w innym piśmie – jeżeli umowa spółki takie wskazuje. 

W świetle przepisu § 3 omawianego artykułu, zwrot dopłat ma być dokonywany równomiernie wszystkim wspólnikom.

Uchwala wspólników stanowi jedyną podstawę zwrotu dopłat uiszczonych przez wspólników. Po podjęciu uchwały o zwrocie dopłat spółka powinna ogłosić zamiar zwrotu w piśmie przeznaczonym do ogłoszenia spółki. Termin zwrotu dopłat zostaje określony w uchwale wspólników zarządzającej zwrot dopłat. Termin ten nie może być wcześniejszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat. W razie niedokonania w ustalonym terminie zwrotu kwot wpłaconych jako dopłaty, spółka jest obo­wiązana do zapłacenia ustawowych odsetek za zwłokę. 

Zob. także: Dopłaty" w spółce z o.o.

Obowiązki korporacyjne 

Obowiązki korporacyjne (niemajątkowe) nakładane są na wspólników przede wszystkim postanowieniami umowy spółki. Najczęściej są to rozmaite zakazy prowadzenia działalności konku­rencyjnej. Umowa może zakazywać wspólnikom np. prowadzenia spraw innych przedsiębiorców – w charakterze zarządców, pro­kurentów czy członków ich organu. Dopuszczalny jest także zakaz po­siadania lub nabywania akcji i udziałów spółek konkurencyjnych.

Umowa spółki może też zobowiązać określonych wspólników do pełnienia pewnych funkcji w jej organach, jak na przykład funkcji prezesa za­rządu czy rady nadzorczej.

W teorii prawa spółek na podstawie przepisów o sądowym wyłączeniu wspólnika (art. 266 k.s.h.) wskazuje się tu także obowią­zek lojalnego i uczciwego wykonywania przez wspólnika jego praw. Ich nadużywanie stanowić bowiem może ważną przyczynę uzasadniającą wyłączenie wspólnika ze spółki. 

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej (...)

Wyłączenie w uchwale indywidualnego prawa kontroli wspólników - opinia prawna

Wyłączenie w uchwale indywidualnego prawa kontroli wspólników - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z art. 212 kodeksu spółek handlowych prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec 2006 r. spółka miała problemy z płynnością finansową i potrzebowała szybko zastrzyku gotówki. Zdecydowałem się na wniesienie pewnej kwoty do spółki w ramach umowy pożyczki, która miała (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z treścią przepisu art. 624 § 4 ksh, w przypadku gdy spółka kapitałowa nie spełnia wymogu w zakresie minimalnej wysokości kapitału zakładowego, o której mowa w art. 624 § 1 ksh, wspólnicy takiej spółki nie mogą pobierać dywidendy, ani innych świadczeń od spółki (...)

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań przewidzianych przepisami ogólnymi spełnione zostały następujące warunki:za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat w zakresie handlu tekturą litą. Wielość i tempo kontraktów powodują zacieśnianie się mojej współpracy z pewną Spółką z o.o. Moja współpraca z tą firmą polega na kupowaniu jej wyrobów w celu dalszej odsprzedaży. Obecnie (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Stan faktyczny:Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty ponieść chcąc, w drodze wniesienia aportem, przekazać samochód z Francji spółce z o.o. działającej w Polsce?Opinia prawnaPodwyższenie kapitałuPodjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z (...)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

  Jak funkcjonuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.)? Prawo przewiduje różne możliwości zorganizowania działalności gospodarczej w formie spółki. Jedną z form jej prowadzenia może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Ze względu na pilne potrzeby finansowe sp. z o.o. sprzedała samochód będący aportem. Samochód nie był jeszcze przerejestrowany na firmę, spółka nie posiadała jeszcze informacji o wpisie do KRS, zatem nie posiadała także numerów NIP i REGON. Z powodu braku możliwości wystawienia (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny  Z trzyosobowej spółki cywilnej (córka i dwoje rodziców) występuje jeden wspólnik (matka). Jak skonstruować aneks do umowy spółki, żeby można było pozostałe w spółce środki trwałe uznać za współwłasność pozostałych wspólników (środki trwałe to aporty wspólników (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? (...)

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

Skarżący zarzucił naruszenie art. 58 § 1 kc w związku z art. 2 i 246 § 3 ksh przez przyjęcie, że nie jest nieważna, jako zdziałana w celu obejścia art. 246 § 3 ksh, uchwała o zmianie umowy spółki odbierająca uprawnienia osobiste wspólnikowi, który jedynie powierniczo przekazał swe (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy odróżniające ją od innych.   Prowadzenie spraw spółki partnerskiej   Prowadzenie spraw (...)

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny  Jakich należy dokonać czynności, aby obniżyć kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Dotychczasowy kapitał wynosi 300.000 zł. Kapitał po obniżeniu ma wynieść 55.000 zł. Kapitał ma być obniżony z powodu rozliczenia straty za rok 2005. Struktura (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Jakie prawa ma wspólnik mający większość udziałów w spółce z o. o., ale nie jest w zarządzie? Czy może uczestniczyć w spotkaniach zarządu? Czy podpisuje jakiś dokumenty? Jaki wpływ ma lub może mieć na sytuację spółki? Jakie są prawa takiego wspólnika? Podstawowym prawem wspólnika (...)

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Spółka z o.o. ma szansę dostać korzystny kredyt na finasowanie swojej działalności. Jednak instytucja, która zamierza go udzielić, żąda, aby wszyscy wspólnicy spółki podpisali weksle in blanco. Jeden ze wspólników, a jest ich trzech, odmówił podpisania. Jakie konsekwencje można w stosunku (...)

Udział w zysku i stratach spółek kapitałowych

Udział w zysku i stratach spółek kapitałowych

Czy w akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć klauzulę o wyłączeniu jednego wspólnika z udziału w zysku i stratach? Można tak chyba zrobić w spółce osobowej, ale czy jest to dopuszczalne w spółce kapitałowej? Możliwość wyłączenia wspólnika (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem zarządu (prezesem); spółka ma pozostałe 50% udziałów. Drugi udziałowiec (tj. spółka) zdecydował się prowadzić (...)

Zgłoszenie dopłat do majątku spółki i pożyczki

Zgłoszenie dopłat do majątku spółki i pożyczki

Czy dopłaty do majątku spółki trzeba gdzieś zgłosić, np. w Krajowym Rejestrze Sądowym? Proszę o odpowiedź przy uwzględnieniu dwóch opcji: 1. dopłaty przewidziane są umową spółki 2. dopłaty są dobrowolne ustalone uchwałą wspólników. Czy udzieloną pożyczkę dla spółki z o.o. (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz poprzez przyjęcie nowego wspólnika wpłacającego określoną sumę. Obecnie stan (ilość) udziałów (...)

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

Co się dzieje z prawami i obowiązkami spółki z o.o. w razie zgonu jedynego jej członka zarządu - prezesa? Co się będzie działo z egzekucją toczącą się przeciwko spółce po zgonie prezesa? Spółka traci chyba zdolność procesową. Czy w jej miejsce wstępują spadkobiercy prezesa, czy (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Posiadam udziały w spółce z o.o. zajmującej się (niestety, ma to odzwierciedlenie tylko w akcie notarialnym i KRS) produkcją estru. Zainwestowałam sporo gotówki, a efektów nie widać. W związku z nieprofesjonalnym działaniem zarówno prezesa zarządu, jak i rady nadzorczej naszej spółki, (...)

Nabycie i aport nieruchomości

Nabycie i aport nieruchomości

Osoba będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. o. chce kupić działkę jako osoba prywatna. Nastepnie osoba ta chce wprowadzić/wnieść tę działkę do majątku firmy. W jaki sposób to zrobić? Jakie są konsekwencje podatkowe, opłaty z tym związane? Z treści pytania wynika, iż osoba (...)

Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

Jestem udziałowcem i jednocześnie członkiem zarządu w spółce z o.o. Mam niestety dług wobec banku. Co w takiej sytuacji może zająć komornik? Udziały wniosłem aportem w postaci wartości intelektualnej (oprogramowanie komputerowe), jako członek zarządu nie pobieram wynagrodzenia. Czy komornik (...)

Pozostawienie zysku w spółce

Pozostawienie zysku w spółce

Umowa spółki z o.o. nie przewiduje możliwości tworzenia kapitałów zapasowego ani rezerwowego a jest to wymóg ustawowy aby takie kapitały mogły zostać utworzone i aby całość bądź część zysku mogła być przeznaczona na zasilenie tego kapitału. Zysk jest pozostawiany w spółce od roku (...)

Zmiany w spółce z o.o - formularze

Zmiany w spółce z o.o - formularze

W spółce z o.o. było 6 wspólników. W zarządzie: prezes i dwóch wiceprezesów, 3 prokurentów. Jeden ze wspólników odkupił wszystkie udziały od pozostałych 5 wspólników. Czy należy zmienić umowę spółki - na np. jednoosobowa? Czy należy zmienić sposób reprezentacji, z czlonek zarzadu (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony na umowę o pracę. Ma nastąpić zbycie udziałów na rzecz pana X. Członek zarządu i prezes (...)

Obowiązki zgłoszeniowe spółki z o.o.

Obowiązki zgłoszeniowe spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w organizacji. Kiedy ta spółka staje się "normalną" spółką? Czy rodzi to konieczność zgłoszenia tego w jakiś urzędach (US, ZUS, GUS, itp)? Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Czy istnieją jakieś instrumenty prawne chroniące przed odpowiedzialnością za zobowiązania wobec skarbu państwa przez prezesa zarządu spółki z o.o.? Chodzi o odpowiedzialność własnym majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność osób takich, jak prezes zarządu spółki z o.o. określa ustawa (...)

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

W jednej z porad dotyczących zajęcia komorniczego udziałów w sp. z o.o. przeczytałem stwierdzenie, że art 887 par. 1 kpc stanowi, iż z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszystkie prawa i roszczenia dłużnika. Podobnie w wielu wydawnictwach, opiniach i komentarzach m.in. S.Sołtysiński, (...)