Oddelegowanie pracowników a ZUS

Na czym polega oddelegowanie?

Istota oddelegowania sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się, iż oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, co do zasady, konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą a delegowanym pracownikiem dodatkowej umowy (obok łączącej ich dotychczas umowy o pracę), tzw. umowy o oddelegowanie, w której wskazuje się miejsce pracy, wynagrodzenie należne pracownikowi w okresie oddelegowania oraz ewentualnie dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikowi w okresie oddelegowania.

Jakim przepisom z zakresu ubezpieczeń społecznych podlega pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju UE?

Od 1 maja 2004 r. Polska objęta została koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG. Podstawą prawną tej koordynacji jest rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to określa między innymi zasady ustalania właściwego ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych przemieszczających się na terytorium UE. 

W myśl art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia – co do zasady – pracownik najemny podlega ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego tego państwa członkowskiego UE, na terytorium którego wykonuje pracę, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego. Od tej zasady rozporządzenie nr 1408/71 przewiduje pewne wyjątki.

Pracownik skierowany do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE w zakresie zabezpieczenia społecznego będzie podlegać przepisom kraju zamieszkania pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania pracy w innym państwie nie będzie przekraczał 12 miesięcy i dany pracownik nie został wysłany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął.  

W świetle powyższych uwag, pracownicy wysłani do innego kraju podlegać będą polskim przepisom z zakresu ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, iż przewidywany okres wykonywania pracy w innym kraju nie będzie przekraczał 12 miesięcy. Możliwość zastosowania polskich przepisów potwierdza się na podstawie wystawionego i poświadczonego przez ZUS druku E 101

Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oddelegowanych pracowników?

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich pracowników stanowi przychód uzyskany ze stosunku pracy.

Niemniej, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do podstawy nie wlicza się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, określonego w ustawie budżetowej.

Przy obliczaniu kwoty, która stanowi równowartość diet, bierze się pod uwagę każdy dzień pobytu, za który pracownik otrzymuje przychód. Diety przysługują za łączny czas pobytu poza granicami kraju, wliczając dni rozkładowo wolne od pracy. Okresów ustawowego zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy (choroba, urlop wypoczynkowy lub urlop bezpłatny) nie wlicza się do dni pobytu.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. L 149 z 5.07.1971 r., str. 2, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998 r., Nr 161, poz. 1106)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne