Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która wywiera bezpośredni skutek dla reprezentowanego, czyli powoduje zawarcie związku małżeńskiego przez reprezentowanego.

W jakiej sytuacji możliwe jest unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika?

Możliwość taka przewidziana została w stosunku do małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Jednak ma ona także zastosowanie do małżeństw, które wywierają skutki cywilne, a zostały zawarte przed duchownym.
Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika ma na celu ochronę osoby, w imieniu której pełnomocnik zawarł małżeństwo (mocodawcy).

Kto może żądać unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uprawnienie do żądania unieważnienia małżeństwa ma w tym wypadku mocodawca.

Kiedy można żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika?

Podstawą w takiej sytuacji jest brak zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, które powinno zostać wydane w tym celu przez sąd opiekuńczy. Samo pełnomocnictwo jest niewystarczające.
Nie ma możliwości wydania wymaganego zezwolenia już po zawarciu małżeństwa. Powodem tego jest fakt, iż zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika jest warunkiem koniecznym do tego, by wspomniane pełnomocnictwo" było w ogóle skuteczne.

Drugim powodem unieważnienia małżeństwa w przypadku zawarcia go przez pełnomocnika jest nieważność pełnomocnictwa.
Aby pełnomocnictwo do zawarcia związku małżeńskiego było ważne, konieczne jest udzielenie go w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym oraz wskazanie w nim osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte. Jeżeli pełnomocnictwo" nie spełnia powyższych warunków, to jest nieważne.

Trzeci powód do unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika to skuteczne odwołanie pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Należy przy tym wspomnieć, że z punktu widzenia prawa nie ma możliwości zastrzeżenia w pełnomocnictwie do zawarcia małżeństwa nieodwołalności tego pełnomocnictwa oraz zawarcia porozumienie między osobami zamierzającymi zawrzeć małżeństwo, że osoba udzielająca pełnomocnictwa zobowiązuje się go nie odwoływać.
Odwołanie pełnomocnictwa oznacza, iż mocodawca nie zamierza zawrzeć związku małżeńskiego, co powoduje, iż nie można mówić o złożeniu zgodnych oświadczeń przez przyszłych małżonków.

Kiedy pełnomocnictwo" zostaje odwołane skutecznie?

Aby uznać, iż odwołanie pełnomocnictwa zostało dokonane skutecznie, konieczne jest, by oświadczenie woli o takim odwołaniu doszło do pełnomocnika zanim złoży on oświadczenia o wstąpieniu mocodawcy w związek małżeński.
Nie można mówić o skutecznie odwołanym pełnomocnictwie, gdy oświadczenie woli o jego odwołaniu zostało skierowane przez mocodawcę do osoby, z którą mocodawca zamierzał zawrzeć małżeństwo. Oświadczenie to musi być skierowane do osoby ustanowionej pełnomocnikiem.
Gdyby zaistniała sytuacja, w której pełnomocnik złożył oświadczenie o wstąpieniu mocodawcy w związek małżeński pomimo, iż otrzymał w odpowiednim czasie oświadczenia mocodawcy o odwołaniu pełnomocnictwa, to zawarte w tych okolicznościach małżeństwo podlega unieważnieniu.

Czy brak w ogóle umocowania do zawarcia związku małżeńskiego jest podstawą do żądania unieważnienia małżeństwa?

Jeżeli osoba występująca jako pełnomocnik w ogóle nie miała umocowania do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński (nie zostało jej ono udzielone), to w takim wypadku małżeństwo nie zostało zawarte. Nie jest to wtedy podstawą do żądania unieważnienia małżeństwa, ale stanowi podstawę do ustalenia w drodze procesu nieistnienia małżeństwa.

Czy do unieważnienia małżeństwa z powodu skutecznego odwołania pełnomocnictwa konieczne jest, by wiadomość o jego odwołaniu dotarła do drugiej strony (przyszłego małżonka)?

Unieważnienie małżeństwa z powodu odwołaniu pełnomocnika może nastąpić zarówno wtedy, gdy druga strona nie wiedziała o odwołaniu pełnomocnika, jak i wówczas, gdy strona ta wiedziała o jego odwołaniu.

Jakie skutki pociąga za sobą śmierć mocodawcy lub pełnomocnika?

W przypadku śmierci pełnomocnika, oczywiste jest, iż nie będzie on mógł złożyć oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński zamiast mocodawcy.
W przypadku śmierci mocodawcy natomiast, gdy śmierć nastąpiła przed złożeniem oświadczenia przez pełnomocnika, zawarcie" małżeństwa następowałoby z osobą już nieżyjącą, co prowadziłoby do stworzenia możliwości powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa.

Czy pomimo nieważności pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa, zawarty związek małżeński może ulec konwalidacji (uzdrowieniu)?

Do uzdrowienia związku małżeńskiego, który został zawarty pomimo braku zezwolenia sądu, nieważności pełnomocnictwa lub odwołanego skutecznie pełnomocnictwa dochodzi wtedy, gdy małżonkowie podjęli wspólne pożycie.

Jak stwierdzić, czy zachodzi już wspólne pożycie?

Ustaleń w tym względzie dokonuje się w procesie o unieważnienie małżeństwa. Duże znaczenie ma to, czy wspólne pożycie zostało w ogóle podjęte. Nie zmienia tego faktu późniejsza sytuacja, w której - w momencie wyrokowania w procesie o unieważnienie małżeństwa - wspólne pożycie już nie istnieje.

Pamiętaj, że:

  • Nie można żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika z powodu braku zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo z powodu nieważności pełnomocnictwa lub jego skutecznego odwołania, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie,
  • Charakterystyczne dla unieważnienia małżeństwa w wypadku braku zezwolenia sądu, nieważności pełnomocnictwa i jego skutecznego odwołania jest to, że do żądania unieważnienia małżeństwa uprawniona jest wyłącznie osoba udzielającej pełnomocnictwa oraz prokurator.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, czy małżeństwo może być zawarte. W procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa badane (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Co to są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu. Małżeństwo zawarte jednak mimo istniejącej przeszkody byłoby (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to: śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych (...)

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Z jakich powodów małżeństwo ustaje? Przyczynami ustania małżeństwa jest: unieważnienie małżeństwa, śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. ##baner## Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne, wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie (...)

Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy możliwe jest unieważnienie małżeństwa - żona przed ślubem nie poinformowała mnie o swojej chorobie psychicznej? Z karty chorobowej żony z okresu przed ślubem wynika, że była kilkakrotnie kierowana do psychiatry. Jej obecne zachowanie świadczy o poważnych zaburzeniach umysłowych. Ze związku mamy dwóch synów. Żona głodzi je, zapomina o (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

Stan faktyczny Jak w świetle art. 32 punkt 1 i 2 ustawy z  1981 roku o przedsiębiorstwie państwowym przedstawia się odpowiedzialność pełnomocników dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli działali w ramach posiadanych pełnomocnictw? Czy dyrektor jako organ może podpisać samodzielnie umowy bez względu na jej wartość, czy też musi być druga osoba, pełnomocnik? Jakie konsekwencje ponosi (...)

Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

Czy pełnomocnik może "sam z sobą" dokonywać czynności prawnej? Co do zasady podmioty prawa cywilnego mogą działać przez pełnomocników. Źródłem umocowania jest w tym przypadku oświadczenie woli reprezentowanego (mocodawcy) - tzw. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego (...)

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Przykład: jeśli (...)

Niższe wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu...

Niższe wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu...

23 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą obniżenia o połowę wynagrodzenia adwokata ustanowionego pełnomocnikiem z urzędu w porównaniu do wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby w tej samej sprawie był pełnomocnikiem z wyboru. ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Na jakich zasadach można otrzymać rozwód kościelny? Moja żona zmarła 10 lat temu. 5 lat temu rodzice martwiąc się o mój stan zdrowia zapoznali mnie z pielęgniarką, która mi sie spodobała i (...)

Wady oświadczenia woli a unieważnienie małżeństwa

Wady oświadczenia woli a unieważnienie małżeństwa

Czy małżeństwo może zostać unieważnione z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński? Małżeństwo może zostać unieważnione jeśli (...)

Małżeństwo z cudzoziemcem przez pełnomocnika

Małżeństwo z cudzoziemcem przez pełnomocnika

Na trzymiesięcznej wizie przebywa u mnie Egipcjanin. Za dwa tygodnie kończy mu się wiza. Mamy w zamiarze ślub. Na ślub czeka się min. 30 dni, więc nie zdążymy podczas tego pobytu. Czy jest możliwe (...)

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Chciałabym się rozwieść z moim mężem. Moim zdaniem doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego między nami. Mój mąż w ogóle nie wykazuje inicjatywy żeby ratować nasze małżeństwo. (...)

Podstawy unieważnienia małżeństwa

Podstawy unieważnienia małżeństwa

Czy w polskim prawodawstwie istnieje pojęcie unieważnienia małżeństwa? Czy powodem rozwodu (unieważnienia) może być szantaż emocjonalny? Jakie mam szanse w sądzie - trudno w tym momencie o dowody? (...)

Zawieszenie postępowania na wniosek obu stron

Zawieszenie postępowania na wniosek obu stron

Czy możliwe jest złożenie wniosku obu stron o zawieszenie postępowania na okres dwóch lat w sprawie o unieważnienie małżeństwa? Pierwsza rozprawa jeszcze się nie odbyła. Unieważnienie małżeństwa (...)

Unieważnienie małżeństwa a skutki majątkowe

Unieważnienie małżeństwa a skutki majątkowe

Czy jeżeli jeden z małżonków w trakcie trwania małżeństwa dowiaduje się, że współmałżonek ukrył przed nim fakt że jest poważnie i nieuleczalnie chory (nie jest to choroba psychiczna ale (...)

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Czy orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianom? Proszę podać przykłady. Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianie. Pierwszym i najbardziej oczywistym przykładem (...)

Prokurator w sprawach rodzinnych

Prokurator w sprawach rodzinnych

W jakich sprawach rodzinnych prokurator może wszcząć postępowanie? Prokurator może wszcząć postępowanie w następujących sprawach rodzinnych: 1/ o unieważnienie uznania dziecka Prokurator wytacza (...)

Pełnomocnik świadkiem

Pełnomocnik świadkiem

Mam adwokata, który jest moim pełnomocnikiem w sprawie cywilnej. Mój adwokat nie może pojechać do odległego o kilkaset kilometrów miasta, gdzie będzie przesłuchiwany mój świadek w ramach pomocy (...)

Samodzielne wniesienie pozwu

Samodzielne wniesienie pozwu

Ustalono, iż rozpatrzenie sprawy należy do właściwości Sadu Okręgowego. Jak prawidłowo zaadresować pozew? Pełnomocnik wykonywał szereg czynności w sprawie przed wniesieniem pozwu. Czy może (...)

Brak umocowania a nieważność postępowania

Brak umocowania a nieważność postępowania

W pierwszej sprawie, którą prowadzę, przeciwnik był reprezentowany przez jakiś czas przez osobę nie mogącą być pełnomocnikiem. Sąd w końcu zabronił "pełnomocnikowi" udziału w sprawie. Przeciwnik (...)

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Sąd apelacyjny przydzielił mi adwokata z urzędu celem wniesienia skargi kasacyjnej. Zwrócił się do okręgowej rady adwokackiej, a ta wyznaczyła konkretnego adwokata. Adwokat napisał opinię, że (...)

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

W spółce z o. o. prezes (zarząd jest jednoosobowy) udzielił pełnomocnictwa notarialnego osobie spoza spółki do sprzedaży nieruchomości należącej do spółki. Kto ponosi odpowiedzialność za (...)

FORUM PRAWNE

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Unieważnienie ślubu kościelnego -jak zacząć i co dalej?

Unieważnienie ślubu kościelnego -jak zacząć i co dalej? Proszę o pomoc jak i do kogo się zwrócić o pomoc w podjęci stosownych kroków w napisaniu skargi i załatwienia reszty formalności związanych (...)

stwierdzenie nieważności małżeństwa a nie \"rozwód kościelny\" czy \"unieważnienie małżeństwa\"

stwierdzenie nieważności małżeństwa a nie \"rozwód kościelny\" czy \"unieważnienie małżeństwa\" Wokół procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa narosło wiele nieporozumień, które (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. Piszę pracę (...)

Unieważnienie małżeństwa w Sądzie cywilnym

Unieważnienie małżeństwa w Sądzie cywilnym Kodeks Rodzinny podaje przesłanki, kiedy może nastąpić unieważnienie małżeństwa. Czy istnieją jeszcze inne przesłanki, np. zawarcie małżeństwa (...)

Pełnomocnik

Pełnomocnik Witam, pracuje jako przedstawiciel handlowy. Moja firma udzieliła mi pełnomocnictwa i zawarłem umowę handlowa z inną firmą. Niestety z pewnych przyczyn firma z którą zawarłem umowę (...)

Pełnomocnik

Pełnomocnik Czy istnieje możliwość, aby pracownik tymczasowy był pełnomocnikiem spółki i skutecznie udzielił pełnomocnictwa adwokatowi do złożenia skargi do WSA?

Pełnomocnik

Pełnomocnik Pracuję w zakładzie i również prowadzę działalność gospodarczą (handel obwożny), żona jest pełnomocnikiem ogólnym. Nie otrzymuje wynagrodzenia. Pytanie: 1. Czy pełnomocnictwo (...)

Pełnomocnik zamiast świadka

Pełnomocnik zamiast świadka Witam dostałam wezwanie z policji w charakterze świadka w sprawie którą wniosła osoba trzecia przeciwko mnie. Czy na takie wezwanie musze się stawić osobiście czy (...)

pełnomocnik \'Eurosieroty\'

pełnomocnik \'Eurosieroty\' witam serdecznie! Kto może reprezentować \"eurosierote\" w sądzie? Rodzice chłopca wyjechali za granice, zostawili dziecko pod opieką babci, która już nie domaga. Chłopak (...)

Porady prawne