Forum prawne

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

Witam,

Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ nie mogę wystawić faktury VAT, wymyśliłem sobie, że mogę wydzierżawić (będą to "linki sponsorowane") powierzchnię reklamową.

Jak rozliczać wtedy podatek, jakie są to kwoty, jak, kiedy i gdzie trzeba zgłaszać umowę i rozliczać podatek?

Pozdrawiam,

2009.9.29 9:34:54

Odpowiedzi w temacie: dzierżawa serwisu internetowego a podatek? (3)

Sprawa zbyt zawiła do rozstrzygnięcia na forum. Proponuję pytanie skierować wprost na adres kancelarii podany na stronie >>> >>> Potrzebne będą dodatkowe informacje.

2009.9.29 10:18:46

Audito - dzięki, ale gdyby było mnie stać w tej chwili na poradę prawną, to zwróciłbym się wprost do prawnika.

Generalnie sytuacja wydaje mi się wcale nie tak bardzo skomplikowana. Przykład dla porównania: jestem osobą fizyczną i mam dom z działką przy trasie przelotowej. Firma reklamowa stawia na mojej działce billboard, ja jej wydzierżawiam teren za określoną kwotę, podpisujemy umowe.

Moja sytuacja wydaje się być analogiczna, tyle, że przedmiotem dzierżawy w tym wypadku jest powierzchnia reklamowa w moim prywatnym serwisie internetowym, nie zaś grunt.

2009.10.8 11:3:41

Pośrednictwo pomiędzy reklamodawcą a wystawcą reklamy, bez wpływu na treść i zawartość reklam.

Zawierane przez Pana umowy można zaliczyć do umowy podobnej do umowy najmu. Można bowiem uznać, że wynajmuje Pan określoną powierzchnię swojej strony internetowej na reklamę firmy w zamian za co otrzymuje Pan określoną w umowie opłatę (czynsz).

Z Kodeksu cywilnego wynika, że najem jest umową, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami umowy, w której strony określają wysokość, sposób i terminy regulowania należności czynszowych jak i innych opłat.

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...) z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Ustawodawca podatnikom uzyskującym przychody z w/w tytułu dał możliwość wyboru formy opodatkowania, tj. zasad ogólnych lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Kwestię określenia wysokości przychodu ze źródła przychodów "najem-dzierżawa" regulują postanowienia wyrażone w art. 11 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

Zarówno w przypadku wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodami z tytułu umowy najmu, (...) lub innych umów o podobnym charakterze są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. A zatem należność czynszowa w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji wynajmującego stanowi u niego przysporzenie majątkowe, czyli przychód ze źródła przychodów "najem-dzierżawa", polegający opodatkowaniu podatku dochodowym bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanycgh na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w związku z wynajmem koszty, ponieważ podatek w tej formie opłaca się od uzyskanego przychodu, a jego wysokość wyznaczają określone przez ustawodawcę stawki.

Zasady i sposób rozliczania przychodów uzyskanych, źródła przychodów najem-dzierżawa regulują odpowiednio przepisy artykułu 44 ust. 1 pkt 2 ust. 3 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 21 w/w ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmowania, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania nie zostało złożone w odpowiednim terminie, to należy rozliczyć się na zasadach ogólnych. Do 20 stycznia następnego roku można zmienić formę opodatkowania.
W przypadku opłacania podatku na zasadach ogólnych należy wpłacać zaliczki miesięczne obliczone według skali podatkowej od osiągniętego dochodu.
W przypadku wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania wpłaca się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Zeznanie roczne na druku PIT składa się do 31 stycznia następnego roku.
Co do dokumentacji to potrzebne będą:
- umowa na reklamę lokalizowaną na Pańskiej stronie z wynagrodzeniem za "najem" części strony pod reklamę - rachunek wystawiany na rzecz "najemcy" (bez VAT)
- w zależności od wybranej formy rozliczania podatków - zasady ogólne lub ryczałt
- musi mieć Pan NIP

2009.10.21 13:26:53

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika