Archiwum 26 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności

  Firma ma kilku pracowników, którzy nie pojawili się w pracy dłuższy okres po zakończeniu pracy na wyjazdowej budowie. Nieobecność pracowników sięgała 2 miesięcy. Firma zamierza zgłosić wniosek o upadłość ze względów ekonomicznych. Pracodawca chcąc uporządkować (...)

 • Zmiana sposobu użytkowania budynku

  Jestem właścicielem obiektu zabytkowego. Aktualnie figuruje on w ewidencji jako budynek biurowy. Przygotowane są projekty na zmianę jego użytkowania z biurowego na mieszkalny. Na prowadzenie robót konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Czy w związku z tym muszę wcześniej wystąpić (...)

 • Rozgraniczenie a powództwo negatoryjne

  Istnieje spór pomiędzy gminą a Panem X odnośnie granicy działki. Kiedyś granicą była droga (tak było ponad 30 lat temu), później droga ta \"w terenie\" zanikła, nowy trakt drożny został zlokalizowany na terenie nieruchomości Pana X (droga przecina jego nieruchomość). Gmina uważa, że (...)

 • Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

  W Unii Europejskiej istnieją tzw. dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek dostosowania prawa krajowego tak, by spełniało cele wynikające z danej dyrektywy. Obywatele kraju mogą w razie niezgodności prawa krajowego z dyrektywą unijną stosować się bezpośrednio do tej (...)

 • Nie przedstawienie weksla w terminie do zapłaty

  Mój dłużnik podpisał weksel w grudniu 2007 z terminem płatności na 31 września 2008 r. Termin minął, my nie wzywaliśmy go do zapłaty z tyt. weksla. Czy teraz jest już za późno? Czy wezwać go do wykupu dając jakiś tam termin? I od kiedy ewentualnie liczyć datę wymagalności?

 • Zastrzeżenie w pełnomocnictwie

  Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Firma działa wiele lat i ma płynność finansową. W firmie (bez zatrudnienia) pomaga mi mąż, jednak nie ma upoważnień dostępu do kont bankowych, reprezentacji przed instytucjami itd. Stanowi to pewną komplikację w przypadku mojej obłożnej (...)

 • Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

  Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli nie wpuszczę do swojego domu?

 • Dywidenda a zadłużenie w spółdzielni rzemieślnicze

  W trakcie sprawdzania mojej historii udziałów w Spółdzielni Rzemieślniczej stwierdziłem, że Spółdzielnia przeksięgowywała naliczoną moją dywidendę do dnia dzisiejszego na rzecz zadłużenia przedstawionego w piśmie z 16-12-1996 r. W odpowiedzi na to pismo 6-01-1997 pismem skierowanym do (...)

 • Niewłaściwe oznaczenie ceny

  Cena na produkt w sklepie została obniżona do rażąco niskiej wartości w wyniku błędu osoby zarządzającej ceną. Czy w przypadku, gdy ustalenie ceny jest wynikiem błędu i jej poziom jest rażąco niski, sprzedawca ma możliwość wycofania się z umowy kupna sprzedaży bądź anulowania już (...)

 • Spełnienie roszczenia po wniesieniu pozwu

  Nabyłem prawa do wierzytelności na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności. Dnia 24.11.2008 r. pocztą poleconą wysłałem do sądu pozew o zapłatę. Tego samego dnia pozwany dłużnik dokonał na konto zbywcy zapłaty pełnej kwoty podstawowej wierzytelności. Wiem, ze w takiej sytuacji (...)

 • Urlop dla pracownika tymczasowego

  Agencja pracy zatrudniła pracownika tymczasowego. Pracownik jest zatrudniony na okres od 4/11 do 30/11. Czy przysługuje mu urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent za ten urlop? Czy pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu po jakimś okresie pracy czy też należy mu się urlop 2 dni za każdy przepracowany (...)

 • Separacja a kredyt hipoteczny

  Bank, w którym staram się o kredyt hipoteczny odmówił udzielenia kredytu z uwagi na to, że mam orzeczoną separację a nie rozwód. Czy z punktu widzenia kredytodawcy fakt, iż potencjalny kredytobiorca znajduje się w separacji a nie ma orzeczonego rozwodu stanowi różnicę?

 • Odwołanie od odmowy rozłożenia na raty

  Urząd wydaje decyzję negatywną o rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego. Wiem, że jest to decyzja uznaniowa i merytorycznie w zasadzie nie ma sensu się odwoływać. Czy jednak, w wypadku gdy Urząd nie przychylił się do mojej prośby o dodatkowy termin na dostarczenie dodatkowych dokumentów (...)

 • Kontrola poboru prądu

  Posiadam swój dom. Doszły mnie słuchy, że po naszym mieście chodzi "komisja", która sprawdza pobór prądu w poszczególnych domach, mieszkaniach, czy jest pobierany legalnie. Wchodzą do domów, do każdego pokoju, piwnicy i sprawdzają każde gniazdko. Czy taka "komisja" ma prawo wejść na moją (...)

 • Godziny nadliczbowe w razie choroby pracownika

  W grudniu 2008r. pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu mienia i osób (portierzy) w równoważnym systemie czasu pracy będą pracować w godzinach nadliczbowych, które wynikną w związku z chorobą jednego portiera. Każdy pracownik przepracuje o około 44 h więcej. Portierzy wykonują dyżury w (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1307 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1306 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 1305 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1304 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1303 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1302 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Poz. 1301 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1300 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw Poz. 1299 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1298 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Poz. 1297 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1296 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1295 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1294 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do podziału Brazylii na regiony w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6977) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6950)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5294 — Schaeffler/Continental) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5413– Fujitsu/Fujitsu Siemens Computers) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5375 — Electrabel Deutschland/WSW Wuppertaler Stadtwerke/WSW Energie & Wasser) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5400 — LCR/Exel/Argent) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/142/08

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5148 — Deutsche Telekom/OTE) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

NA SKÓTY