e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ryczałt od usług agencyjnych

  W ramach działalności gospodarczej będę się zajmować działalnością agencyjną - pośredniczenie przy zawieraniu z klientami umów obejmujących świadczenie usług reklamowych, usług sponsorskich, patronat medialny, organizację imprez promocyjnych. Będę wyszukiwać klientów dla zleceniodawcy. (...)

 • Wniosek o przywrócenie terminu-zażalenie

  W postępowaniu gospodarczym złożyłem do sądu wniosek o przywrócenie terminu na złożenie zarzutów to nakazu zapłaty. Wniosek ten jednak został przez sąd odrzucony. Czy przysługuje mi prawo odwołania się od wydanego postanowienia przez sąd? Jeśli wniosek został odrzucony to zakładam, (...)

 • Kolejność słuchania świadków

  Sąd wyznaczył termin rozprawy z mojego powództwa na 20 stycznia - dowiedziałam się dziś. Sędzia wezwał na pierwszą rozprawę świadków pozwanej, a nie moich. Czy to zgodne z prawem, że sędzia chce rozpocząć przewód sądowy od zeznań świadków pozwanej, a nie moich świadków? Jaki przepis (...)

 • Opis i oszacowanie nieruchomości

  W ramach zapłaty długu otrzymałem nieruchomość, w której wpisana jest wzmianka o egzekucji na rzecz innego wierzyciela. Przez ponad rok o zajęcia nieruchomości wierzyciel ten nie złożył wniosku o opis i oszacowanie. Staram się więc uzyskać zaświadczenie od komornika o umorzeniu się jej (...)

 • Właściwość sądu - alimenty

  Matka z dziećmi (które posiadają obywatelstwo polskie) mieszka od kilkunastu lat na stałe w Niemczech, ojciec mieszka w Polsce, przy czym zameldowany na stałe jest w jednym mieście zaś tymczasowo w drugim, gdzie też rzeczywiście zamieszkuje. Który sąd jest właściwy do rozpatrywania powództwa (...)

 • Odstąpienie od umowy

  Umowa cywilnoprawna z deweloperem na zakup nieruchomości nie zawiera trybu rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia, liczba wezwań itp.). Umowa zawiera jedynie sformułowanie, że deweloperowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli opóźnienie klienta w zapłaceniu którejkolwiek (...)

 • Nieznany adres pozwanego

  Pozew wysłany pod dwa znane adresy pozwanego (stałego zameldowania, tymczasowego zameldowania) wraca z adnotacją nie odebrano w terminie. Adresy są poprawne, ale adresat jest nieobecny. Stronami są osoby fizyczne, a postępowanie toczyłoby się w zwykłym trybie. Czy można skutecznie rozpocząć (...)

 • Zwolnienie lekarskie ma przełomie roku

  Jestem pracodawcą. Zatrudniam panią, która obecnie jest w ciąży. Moja pracownica przedstawiła mi zwolnienie lekarskie od 17 grudnia 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. Moje pytanie: czy limit 33 dni płaconych przez pracodawcę mogę liczyć od 17 grudnia 2008 r. czy raczej od 01 stycznia 2009 r.?

 • Przedawnienie a zwieszenie postępowania

  W 2003 roku została podpisana umowa o najem rzeczy (nie był to najem nieruchomości tylko ruchomości). Płatności były dokonywanie miesięcznie (abonament miesięczny). W połowie 2005r umowa została rozwiązana a rzecz zwrócona. Pojawiły się jednak niewielkie zaległości płatnicze. Na jesieni (...)

 • Uchylenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia

  \"Nowelizacja ustawy uprawnia sąd spadku do uchylenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia w przypadku gdy: zarejestrowano dwa lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu od tego samego spadku\". Na jakiej podstawie (z jakiego powodu) można uchylić notarialny akt poświadczenia (...)

 • Fotografowanie akt sprawy cywilnej w sądzie

  Zezwolono mi bez żadnych problemów na fotografowanie akt mojej sprawy w czytelni sądu, ale akta zastępcze (kilka kartek które nadeszły po zszyciu głównych akt) są w sekretariacie wydziału. 10 sierpnia 2008 r. pytałem w tym miejscu co zrobić, ponieważ giną kartki w moich aktach i są też (...)

 • Skarga na działalność sekretarza gminy

  Pani X jest sekretarzem gminy Y. Oprócz obowiązków służbowych wynikających z określonego dla jej stanowiska zakresu czynności, społecznie pełni funkcję redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego gminy. Redagowanie informatora w żaden sposób nie wynika z jej zakresu czynności. Jeden z (...)

 • Obalenie testamentu po stwierdzeniu nabycia spadku

  Nie zgadzam się z testamentem, który pozostawił ojciec po śmierci. Ojciec był pod ogromnym wpływem mojej siostry, która namówiła go na spisanie testamentu i wydziedziczenie mnie. W testamencie ojciec napisał, że nie widział mnie od 32 lat. Jest to nieprawdą, gdyż przez wszystkie lata uczestniczyłem (...)

 • Obowiązek zwrotu zadatku

  Zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania bez formy aktu notarialnego. W umowie przedwstępnej znajduje się numer księgi wieczystej nieruchomości, w której ujawnieni są jako współwłaściciele oboje małżonkowie. Oboje zostali określeni w umowie przedwstępnej jako \"Sprzedający\". (...)

 • Zobowiązanie z weksla a właściwość sądu

  Czy w przypadku egzekucji z weksla właściwość sądu do wydania nakazu zapłaty określa się według wartości roszczenia czy w tym przypadku będzie to zawsze sąd rejonowy?

 • Nagranie rozmowy telefonicznej

  Jestem właścicielem lokalu handlowego. Lokal został wynajęty na czas określony pod sklep alkoholowy. Przed upływem okresu najmu najemca w bezpośredniej rozmowie powiedział, że chce zrezygnować w trybie natychmiastowym ponieważ ma problemy finansowe. Po 3 dniach przysłał listem poleconym (...)

 • Odstąpienie od naliczenia odsetek

  Wierzyciel - spółka z o.o. zamierza odstąpić od naliczenia odsetek za zwłokę od swoich należności. Czy w świetle ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 ze zm.) wierzyciel może zawsze bez względu na długość terminu płatności (...)

 • Orzeczenie o niepełnosprawności-odwołanie

  Osoba po ukończeniu 16-go roku życia została zakwalifikowana do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Odwołanie od orzeczenia okazało się nieskuteczne. Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania, utrzymał w mocy pierwsze orzeczenie. Niepełnosprawna chce się odwołać do sądu. Jaki sąd pracy (...)

 • Darowizna od matki

  3 grudnia otrzymałam darowiznę od matki (przelew na konto), miałam zglosić ten fakt do urzędu skarbowego na druku SD-Z1 do 30 dni, niestety nie zgłosiłam tego (byłam dłuższy czas w szpitalu z dzieckiem). Co mogę zrobić, by uniknąć podatku od spadków i darowizn? Czy mogę zwrócić matce (...)

 • Samochód ciężarowy do 3,5 t z homologacją

  Zamierzam kupić samochód do 3,5 t ciężarowy z kratką, posiadający homologację, ale nie spełniający wymogów wydania zaświadczenia ze stacji diagnostycznej. Czy w związku z grudniowym wyrokiem ETS - będe mógł odliczyc VAT od zakupu tego samochodu, oraz później od jego paliwa? Polskie przepisy (...)

Artykuły i poradniki

 • Ważne zmiany w CIT

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. wiele nowości. Nowelizacja ta likwiduje wiele rozbieżności w interpretacji przepisów. Uregulowano np. opodatkowanie przychodów osiągniętych w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu) (...)

Projekty Ustaw • Kompensaty dla ofiar przestępstw

  Jakie przepisy mogą zainteresować ofiary przestępstw? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom (...)

 • Dyscyplina wojskowa

  Jakie przepisy mają dotyczyć żołnierzy?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Teraz trafi on (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5425 — Doprastav/Ceskomoravsky Beton/TBG Doprastav) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5450 — Kühne/HGV/TUI/Hapag-Lloyd) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5439 — OP Trust/Deutsche Bank London/Lloyds TSB Bank/BNP Paribas/Porterbrook Leasing) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5443 — Otsuka Pharmaceutical/Nardobel) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/33/08 — Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży — Zaproszenie do składania wniosków 2009 — Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5363 — Santander/Bradford & Bingley Assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5384 — BNP Paribas/Fortis) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5244 — ZF/Cherry) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5264 — Invitrogen/Applied Biosystems) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia nr 5/2008 Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)