e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązek wystawienia duplikatu

  Kupilem samochód, który był kilkakrotnie sprzedawany i żaden właściciel do chwili obecnej go nie zarejestrował. W wydziale komunikacji okazało sie, że brakuje faktury VAT sprzedaży miedzy firmą figurującą w dowodzie rejestracyjnym a pierwszym nabywcą, miedzy kolejnymi dokumenty sprzedaży (...)

 • Faktura bez numeru NIP nabywcy

  Przedsiębiorca, płatnik VAT, nie podał swojego NIP w telekomunikacji i STOEN. Otrzymał faktury za wykonane usługi (bez numeru NIP nabywcy). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.XI.2009 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur ... par. 7 ust. 2 pkt 3, stwierdza, (...)

 • Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

  W sądzie złożone zostały dokumenty do zarejestrowania spółki z o.o. z kapitałem zakładowym 50.000 zł (spółka jest więc w organizacji). Wspólnicy chcieliby jednak obniżyć ten kapitał do 5000 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dniem 8 stycznia o wysokości kapitału zakładowego. (...)

 • Służebność wieczysta mieszkania

  Posiadam służebność wieczystą w mieszkaniu własnościowym teściów. Ale oni nie płacą czynszu i grozi im eksmisja i licytacja lokalu. Czy można będzie mnie eksmitować mimo ze mam służebność wieczystą?

 • Klauzula wykonalności na byłego małżonka

  Kobieta jest vice prezesem spółki, a jej mąż pracownikiem innej firmy zatrudnionym na etacie. W czasie trwania ich małżeństwa spółka została zadłużona. Potem Państwo się rozwiedli, ale wcześniej nie mieli intercyzy. Egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, wystąpiliśmy o (...)

 • Rozbiórka budynku wynajmowanego a lokal zamienny

  Wynajmuje lokal gminny. Burmistrz przysłał mi pismo informujące mnie, iż został mi przydzielony lokal w nowo wybudowanym bloku komunalnym. Jako termin przeprowadzki podał miesiąc. Jak mniemam burmistrz ma prawo wypowiedzieć umowę najmu tylko w przypadku rozbiórki i remontu wymagającego przeprowadzki (...)

 • Płatnik VAT a praktyka lekarska

  Od 3 lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą - sklep spożywczo-przemysłowy. Z tego tytułu jestem czynnym płatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem lekarzem i planuję we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej rozszerzyć zakres działalności o indywidualną praktykę lekarską (...)

 • Podpis pod decyzją skarbową

  Otrzymałem decyzję Izby Skarbowej, którą chcę zaskarżyć. Decyzja jest podpisana nieczytelną parafką będącą praktycznie kółkiem nakreślonym długopisem na stemplu zastępcy dyrektora. Czy brak czytelnego podpisu (na pieczątce są dane imienne zastępcy dyrektora) i zbytnia jego prostota (...)

 • Przetargi na najem lokali użytkowych

  Zamierzam przystąpić do przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminną. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-miesięcznego czynszu określonego jako wywoławczy. Jest to zgodne z odpowiednim zarządzeniem Burmistrza określającym zasady (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2009

  Decyzja Rady 2009/42/WPZiB z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wspierania, w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa, działań UE mających na celu promowanie w krajach trzecich procesu prowadzącego do zawarcia traktatu o handlu bronią

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Wspólne przedsięwzięcie SESAR

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 i MSR 1 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5436 — Citi Infrastructure Partners, L.P./Itínere Infraestructuras, S.A.) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Ludzie”, będącego częścią siódmego programu ramowego WE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Zawiadomienie Islandii na mocy dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów — Ogłoszenie pierwszej rundy licencyjnej 2009 — Szelf kontynentalny między Islandią a Jan Mayen „obszar Dreki”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do dnia 16 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Porozumienie z dnia 8 grudnia 2008 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 47/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 45/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające na 2008 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat Komisji — Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)