Archiwum 11 Styczeń 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8107) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 34/08 (ex N 170/08), którą Niemcy zamierzają przyznać Deutsche Solar AG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4489) (1)

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw Poz. 38 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (EBC/2010/33)

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/24)

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 34 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 33 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w zakresie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakładów w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9695) (1)

 • Dziennik Ustaw Poz. 30 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 29 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2011

  Sprostowanie do ogłoszenia dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/788/WPZiB (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w   Dz.U. C 348 z 21.12.2010, s. 3)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6099 – AP/Takko) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6077 – TPG/Ashland Distribution) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6088 – HIG Capital/Der Grune Punkt — Duales System Deutschland) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych przejściowych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 70) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2011

  Komunikat Komisji – Tymczasowe unijne ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6062 – Coop/TransGourmet) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6054 – First Reserve Corporation/Blackstone/PBF Energy) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Limone di Sorrento (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zawartych pomiędzy duńskim ministerstwem transportu a Danske Statsbaner (pomoc państwa C 41/08 (ex NN 35/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 975) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Opinia Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych pochodzących ze składowiska niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych East Northants w Northamptonshire w Zjednoczonym Królestwie, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

NA SKÓTY