e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Styczeń 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dopalacze na telefon

  Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. Z drugiej strony administracja państwowa walczy z tematem bardzo często wykorzystując do tego specyficzne środki nacisku np. (...)

 • Brak zgody na wyrobienie paszportu dziecka

  Minęło cztery lata odkąd rozwiodłem się z moją żoną. Mam 6-cio letniego syna. Matka dziecka od pewnego czasu próbuje nakłonić mnie do podpisania zgody na wyrobienie dziecku paszportu. Podczas gdy odmawiam zostaję zastraszany sądem. Chciałbym wiedzieć czy mogę zostać zmuszony przez sąd (...)

 • Czy Wspólnota Mieszkaniowa może prowadzićdziałalność gospodarczą

  Istnieje Wspólnota Mieszkaniowa, zdecydowanie większa część właścicieli lokali kupiła swoje lokale z myślą o zainwestowaniu środków i uruchomieniu działalności wynajmowanie okazjonalne apartamentów na zasadach hotelowych-pensjonatowych. Pojawił się pomysł aby to robić wspólnie w ramach (...)

 • Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o przyznanie renty socjalnej

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie renty socjalnej, o której mowa w ustawie o rencie socjalnej?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 114 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) COM(2010) 12 – 2010/0004 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich COM(2009) 610 wersja ostateczna – 2009/0169 COD

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 105 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Poprawa egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym”COM(2009) 467 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie egzekwowania dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta COM(2009) 330 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 25. rocznego sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2007) COM(2008) 777 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE COM(2009) 207 wersja ostateczna – 2009/0064 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich COM(2009) 554 wersja ostateczna – 2009/0165 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony COM(2009) 551 wersja ostateczna/2 – 2009/0164 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE”COM(2009) 567 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Partnerstwo Unii Europejskiej i Afryki – Połączenia między Afryką i Europą: w kierunku wzmocnienia współpracy w zakresie transportu”COM(2009) 301 wersja ostateczna

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Wyjść poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie”COM(2009) 433 wersja ostateczna

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2011

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Budowa zrównoważonej przyszłości dla akwakultury. Nowy impuls dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury”COM(2009) 162 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi „Reforma wspólnej polityki rybołówstwa”COM(2009) 163 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Nowe tendencje w dziedzinie samozatrudnienia: konkretny przypadek samozatrudnienia ekonomicznie zależnego” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Europejski przemysł stoczniowy w walce z obecnym kryzysem”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie statutu fundacji europejskiej (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Dostęp do kredytów dla konsumentów i rodzin: nieuczciwe praktyki” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Kształcenie na rzecz włączenia społecznego narzędziem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE – Czarnogóra

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6095 – Ericsson/Nortel Group (MSS & Global Services)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wspólnotowy model rolnictwa: jakość produkcji i informowanie konsumentów jako czynniki konkurencyjności” (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2011

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem członka wspólnej Komisji Odwoławczej trzech europejskich organów nadzoru nad sektorem usług finansowych (Europejskiego Organu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi, Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wzmocnienia europejskiego modelu rolno-spożywczego (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Kursy walutowe euro