e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Styczeń 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

  Zostałam pobita przez 2 sprawców w swoim sklepie, zrobiłam obdukcję. Obecnie jestem na chorobowym już ok. 24 dni, stłuczenie głowy, wybita plomba ,wykręcenie rąk i wybicie prawego barku, zadrapania itp. .obecnie toczy się postępowanie na policji. Ze względu iż nie mogę prowadzić działalności (...)

 • Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

  Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całe przedsiębiorstwo. Po dokonaniu aportu działalność gospodarcza w formie osoby fizycznej zostanie zlikwidowana (wykreślona z ewidencji). Spółka z o.o. (...)

 • Terminy na sporządzenie uzasadnienia wyroku

  Z treści art. 329 kpc. wynika, że uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. (...)

 • Powołanie dowodów pod rygorem skutków z art. 6 kc

  Sąd wyznaczył termin na powoływanie dowodów po rygorem skutków prawnych z art. 6 kc. Co oznacza rygor skutków prawnych z art. 6 kc i jak związek ma z wyznaczonym terminem na powoływanie dowodów i jakie konsekwencje prawne wywierają. Czy mamy do czynienia z formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności? (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 74 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2011

  Sprostowanie do dni wolnych od pracy w 2011 r. (  Dz.U. C 12 z 15.1.2011)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6071 – INEOS/INEOS NOVA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2011

  Zawiadomienie o zakończeniu dochodzenia w sprawie środków ochronnych wszczętego na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 260/2009 oraz (WE) nr 625/2009, dotyczącego przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2011

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i przeglądu środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i przeglądu tych środków

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (  Dz.U. L 286 z 29.10.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2011

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu szczawiowego pochodzącego z Indii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2011

  Informacja dotycząca wdrażania dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przekazana przez Łotwę

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 268) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2011

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19;  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22;  Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18;  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8;  Dz.U. C 98 z 29.4.2009, s. 11;  Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7;  Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2011

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. powołująca grupę ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Decyzja