Treść umowy o dzieło

Pytanie:

Zawarłem umowę o dzieło na \"doprowadzenie do sprzedaży nieruchomości\", czyli o pośrednictwo w handlu nieruchomościami. Warunki współpracy przestały mi się podobać i chciałbym legalnie i bez przykrych finansowych następstw od tej umowy odstąpić. Czy umowa o dzieło na pośrednictwo w handlu nieruchomościami (czy w ogóle w handlu) jest prawnie ważna (skuteczna)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim należy na wstępie zauważyć, iż w polskim systemie prawa obowiązuje zasada wolności (swobody) umów. Oznacza to, że strony mogą dowolnie się umówić, byleby treść lub cel umowy nie sprzeciwiły się naturze (właściwości )stosunku prawnego, ustawie (tj. przepisom prawa) ani zasadom współżycia społecznego. Zatem każda umowa, która mieści się w powyższych ramach, jest prawnie skuteczna. W jaki sposób odstąpić więc od ważnie zawartej umowy, czyli zniweczyć skutki zawartego stosunku prawnego? Otóż ogólne zasady prawa wskazują, że strony, które zawarły daną umowę, mogą ją też swobodnie rozwiązać. Tym samym do ustania łączącego strony stosunku prawnego wystarcza w zasadzie sama wola zainteresowanych stron, musząca niekiedy objawić się w określonej formie. Oczywiście wymagany jest zgodny zamiar stron, tzn. obie strony muszą wyrażać wolę rozwiązania stosunku prawnego w określony sposób (np. z dniem 14 listopada 2003r. itp.; chodzi o to, by strony uzgodniły wszystkie warunki rozwiązania umowy). Powyższy sposób jest najskuteczniejszy, a także najprostszy, niestety wymóg uzyskania konsensu nierzadko nie pozwala stronom na skorzystanie z tego rozwiązania. Jak w takiej sytuacji wyjść z zaistniałego impasu? Otóż strony mogą w zawartej umowie zastrzec okoliczności, których powstanie albo niepowstanie spowoduje przesłankę do odstąpienia od umowy. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają, co w rezultacie prowadzi do sięgania do przepisów prawnych, które mogą przewidywać różne przyczyny odstąpienia w zależności od stosunku łączącego strony. I tak np. inne będą przyczyny odstąpienia od umowy o dzieło, a inne w przypadku umowy agencyjnej. W przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca dzieła) może od umowy odstąpić, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego (zleceniodawcy), ale tego współdziałania brak. W takiej sytuacji przyjmujący zamówienie powinien wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin do podjęcia współdziałania, po bezskutecznym upływie którego uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. Tytułem przypomnienia należy wskazać, że odstąpienie tym różni się od rozwiązania, że nie wymaga zgody drugiej strony na takie zachowanie. Tym samym odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie, na które to oświadczenie druga strona nie musi wyrazić zgody (co oczywiście jest w tym przypadku bez znaczenia).

W przypadku zaś umowy agencyjnej jedna ze stron może wypowiedzieć umowę drugiej w sytuacji, gdy ta w całości lub części nie wykonała swych obowiązków (wynikających z umowy), a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Co będzie takimi okolicznościami? To zależeć będzie od konkretnego przypadku i oceni to jedynie sąd. Natomiast mało prawdopodobne jest, by za przyczynę wypowiedzenia umowy uznać fakt, iż jednej ze stron nie podobają się już warunki współpracy. Powyżej scharakteryzowane przesłanki rozwiązania stosunków prawnych odnoszą się – jak powiedziano – jedynie do konkretnych umów. Opisany w pytaniu stan faktyczny nie daje jasnej odpowiedzi, czy mamy do czynienia z umową o dzieło, czy z umową agencyjną. Jeżeli umowę zawarto jedynie w celu pośredniczenia w zawarciu jednej transakcji i warunkiem wykonania umowy było doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, to do czynienia mieć będziemy z umowa o dzieło. Jeśli jednak strony umówiły się, że druga będzie stale pośredniczyć, w ramach działalności swego przedsiębiorstwa, w zawieraniu umów z klientami na rzecz lub w imieniu dającego zlecenie – mówić będziemy o umowie agencyjnej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: