Zmiany w prawie mają przyspieszyć wydobycie gazu i ropy

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych i międzyresortowych kompleksową nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 8 innych ustaw. Ministerstwo oczekuje na uwagi i opinie do projektu do 18 marca 2013 roku.

Równocześnie rozpoczynają się konsultacje projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedstawionego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

- Nowe przepisy unowocześnią system koncesyjny dla węglowodorów w Polsce. Dzięki nowym przepisom, umożliwimy szybki rozwój poszukiwań i wydobywania w szczególności gazu z formacji łupkowych. Zwiększymy tym samym produkcję gazu oraz liczbę miejsc pracy w tym sektorze gospodarki w Polsce. Jednocześnie zapewnimy dla społeczeństwa większe korzyści i bezpieczeństwo tej działalności - uzyskamy narzędzia wyboru najkorzystniejszych finansowo i najbezpieczniejszych środowiskowo ofert współpracy składanych przez sprawdzonych inwestorów branży naftowej - komentuje minister środowiska, Marcin Korolec.

Nowe prawo dla wydobywania gazu i ropy:

 • - unowocześnia system koncesyjny dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów,
 • - umożliwia wspólne wykonywanie koncesji (dzielenie praw i obowiązków) przez kilka podmiotów dzięki formie umowy o współpracy przy wykonywaniu koncesji,
 • - zmniejsza liczbę koncesji z 3 do 1 i redukuje obciążenia regulacyjne dla badań geofizycznych złóż węglowodorów,
 • - podwyższa czterokrotnie dochody gmin z tytułu wydobycia na ich terenie oraz kreuje nowe dochody dla powiatów i województw,
 • - upraszcza i doprecyzowuje przepisy środowiskowe (nie tylko dla węglowodorów),
 • - wprowadza udział inwestora państwowego (NOKE) do działalności rozpoznawczej i wydobywczej dla węglowodorów,
 • - modernizuje i wzmacnia system monitorowania i kontroli prawidłowego wykonywania koncesji dla złóż węglowodorów w Polsce,
 • - projektuje powstanie instytucji Funduszu Pokoleń inwestującego zyski z produkcji gazu i ropy.
Najważniejsze zmiany wprowadzane w projekcie ustawyNowoczesny system koncesyjny

 • - zamiast 3 dotychczasowych koncesji - 1 koncesja na rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż,
 • - prace poszukiwawcze złóż węglowodorów (bez wierceń głębszych niż 100 m), polegające na badaniach geofizycznych nie będą wymagać posiadania koncesji,
 • - dotychczasowi posiadacze koncesji poszukiwawczych lub rozpoznawczych po zatwierdzeniu wytworzonej dokumentacji złoża, zachowają prawo pierwszeństwa do uzyskania koncesji wydobywczej na podobnych zasadach co dotychczas, przez 2 lata od zatwierdzenia tej dokumentacji,
 • - dotychczasowi posiadacze koncesji poszukiwawczych lub rozpoznawczych mogą zgłosić ofertę współpracy z NOKE, wtedy możliwe też będzie dzielone/wspólne wykonywanie koncesji przez kilka podmiotów,
 • - koncesje będą mogły być dzielone/wspólnie wykonywane przez kilka podmiotów które zawarły umowę o współpracy. Uczestnikiem umowy o współpracy będzie również NOKE. Ramowy kształt umowy o współpracy określi Rozporządzenie,
 • - przepisy o zawartości koncesji zostają doprecyzowane. Nowe koncesje będą zawierały szczegółowy harmonogram prac oraz precyzyjnie wskazany zakres i tryb przekazywania raportów z postępów i wyników prac rozpoznawczych i wydobywczych. Koncesja określi czas trwania fazy rozpoznawania złoża i fazy wydobywania ze złoża,
 • - nowe koncesje rozpoznawczo-wydobywcze będą wydawane na okres od 10 do 30 lat,
 • - posiadacz koncesji będzie miał obowiązek prowadzić stronę internetową zawierającą pełne informacje o swojej działalności oraz o kopie dokumentów koncesyjnych i pozwoleń a także mapy z zaznaczonymi miejscami działalności,
 • - naruszenie terminów określonych w harmonogramie koncesji oraz obowiązków raportowania będzie podstawą do cofnięcia koncesji.
Przetargi na koncesję w trzech etapach

 • - Na wniosek Ministra Środowiska zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Minister Środowiska będzie ogłaszał z wyprzedzeniem plany przetargowe na dany rok.
 • - pierwszy etap postepowania to kwalifikacja podmiotów. Na tym etapie badana będzie wiarygodność podmiotów w zakresie doświadczenia, możliwości technicznych i finansowych. Celem etapu kwalifikacji jest gwarancja, że w przetargu uczestniczą tylko podmioty które poprowadzą działalność bezpiecznie dla ochrony środowiska, zdrowia i życia ludzi, efektywnie i w sposób zrównoważony będą eksploatować złoża oraz swoją działalnością nie zagrożą bezpieczeństwu publicznemu. W etapie kwalifikacji współpracować będą organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa (np. Komisja Nadzoru Finansowego),
 • - w drugim etapie uczestniczą tylko podmioty zakwalifikowane po pierwszym etapie. W drugim etapie podmioty konkurować będą technologią rozpoznawania i wydobywania, metodami zarządzania i organizacji działalności, zakresem i tempem planowanych prac rozpoznawczych i wydobywczych, wysokością oferowanego wynagrodzenia dla Skarbu Państwa z tytułu użytkowania górniczego oraz wysokością udziału NOKE w zyskach i kosztach prac w ramach umowy o współpracy,
 • - wybrane w przetargu podmioty podpisywać będą między sobą umowę o współpracy, tworząc konsorcjum eksploatacyjne. Uczestnikiem umowy będzie także NOKE. Udział NOKE w kosztach nie może być wyższy niż 5% kosztów prac w tym robót geologicznych wynikających z koncesji. Minimalny poziom udziału NOKE w zyskach konsorcjum i maksymalny udział w kosztach określony zostanie już w ogłoszeniu przetargowym,
 • - ramowy kształt umowy o współpracy określi rozporządzenie,
 • - w ramach umowy o współpracy wskazywany będzie podmiot pełniący funkcję operatora koncesji, który reprezentować będzie uczestników umowy przed organami: koncesyjnym, nadzoru górniczego i nadzoru geologicznego i poprowadzi sprawy konsorcjum. Operatorem koncesji nie będzie NOKE,
 • - jeśli podmioty wykonujące koncesję przestaną spełniać warunki kwalifikacji, koncesja będzie odbierana,
 • - udzielenie koncesji będzie opiniowane przez właściwego terytorialnie wójta gminy,
 • - przeniesienie koncesji w wyniku sukcesji generalnej czy zmian właścicielskich podmiotu posiadającego koncesję np. w drodze podziału, połączenia, nabycia przedsiębiorstwa upadłego odbywać się będzie jedynie za zgodą organu koncesyjnego.
Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE)

 • - NOKE zostanie utworzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie Spółki Akcyjnej. BGK i NFOŚIGW będą jedynymi akcjonariuszami NOKE S.A.,
 • - kapitał NOKE finansowany będzie ze środków budżetu państwa, w wysokości co najmniej równej dochodom budżetu państwa uzyskiwanym z tytułu wynagrodzenia za użytkowanie górnicze i z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu Państwa oraz ze środków NFOŚiGW,
 • - członków Rady Nadzorczej NOKE powoływać będą Minister Finansów, Minister Środowiska i Minister Skarbu Państwa, Zarząd NOKE powoływany będzie przez Radę Nadzorczą NOKE,
 • - organem doradczym Zarządu NOKE w sprawach opiniowania udziału NOKE w konkretnych projektach działalności rozpoznawczej i wydobywczej będzie Komitet Inwestycyjny. Komitet składać się będzie z wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z zakresu górnictwa, geologii, prawa i ekonomii.
Dochody samorządów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie ropy i gazu

 • - opłaty eksploatacyjne trafią bezpośrednio do gmin (60%), powiatów i województw (po 15%) i NFOŚiGW (10%),
 • - opłaty z tytułu wydobycia gazu wzrosną blisko czterokrotnie i o tyle wzrosną dochody z tej opłaty dla gmin,
 • - opłata z tytułu wydobytego gazu ziemnego wysokometanowego wzrośnie z 6,06 zł do 24 zł za 1000 m3,
 • - opłata z tytułu wydobytego gazu ziemnego zaazotowanego wzrośnie z 5,04 zł do 20 zł za 1000 m3,
 • - opłata z tytułu wydobytej ropy naftowej wzrośnie z 35,87 zł do 50 zł za tonę,
 • - nowe stawki i podział opłat wejdą w życie najwcześniej w 2015 r.
Procedury środowiskowe

 • - decyzje środowiskowe w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów i wydobywania węglowodorów będą precyzyjne, a ich uzyskanie będzie szybsze i mniej kosztowne,
 • - organizacje ekologiczne zgłaszające chęć uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie decyzji środowiskowej (nie tylko w sprawie rozpoznawania i wydobywania węglowodorów) muszą prowadzić swoją działalność statutową co najmniej 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania do którego chciałyby przystąpić,
 • - procedura tzw. oceny środowiskowej dotycząca rozpoznawania i wydobywania węglowodorów obejmować będzie obszar w promieniu maksymalnie 500 m od granicy planowanej lokalizacji wierceń,
 • - procedury środowiskowe dotyczące rozpoznawania i wydobywania węglowodorów będą prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (w zaopiniowaniu przez właściwe terytorialnie organy gmin),
 • - decyzje środowiskowe będą wymagane nie przed uzyskaniem koncesji na rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów jak dotychczas, ale przez wydaniem decyzji o planie ruchu zakładu górniczego lub decyzji inwestycyjnej, kiedy wybrane będzie precyzyjnie miejsce wierceń rozpoznawczych lub wydobywczych. W związku z tym decyzje te dotyczyć będą obszaru około 2 km kw. a nie jak dotychczas nawet 1200 km kw., co uczyni decyzje bardziej precyzyjnymi,
 • - decyzje środowiskowe nie będą wymagane przy zmianach koncesji polegających na zmianie głębokości otworu wiertniczego, zmianie terminów i harmonogramu działalności, zmianie podmiotu wykonującego koncesję,
 • - odwierty rozpoznawcze (w fazie rozpoznawania złóż węglowodorów) do głębokości 5000 m nie będą wymagać decyzji środowiskowej. Odwierty produkcyjne (w fazie wydobywania węglowodorów ze złóż) wymagają pełnej procedury i decyzji środowiskowej niezależnie od głębokości odwiertu. (zmiana wynikająca z projektu zmiany rozporządzenia zaprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska).
Fundusz Pokoleń

 • - Fundusz Pokoleń rozpocznie działalność w 2019 roku,
 • - zasilany będzie środkami z części zysku NOKE,
 • - Fundusz Pokoleń będzie inwestował środki maksymalnie rentownie i bezpiecznie,
 • - Fundusz Pokoleń decyzją Rady Ministrów wykorzystywać będzie środki na a) wspieranie innowacyjnego potencjału polskiej gospodarki poprzez inwestycje w edukację, szkolnictwo wyższe, naukę, badania i rozwój, b) wsparcie solidarności wielopokoleniowej poprzez wsparcie systemu emerytalnego, c) wspieranie ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Monitorowanie i kontrola eksploatacji złóż węglowodorów

 • - Generalna Inspekcja ochrony Środowiska zostanie przekształcona w Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska i Nadzoru Geologicznego (GIOŚiNG),
 • - GIOŚiNG będzie monitorował i kontrolował bieżące wykonywanie obowiązków wynikających z udzielonych koncesji,
 • - GIOŚiNG będzie monitorował gospodarkę złożami węglowodorów na terenie Polski,
 • - GIOŚING będzie prowadził na wniosek organu koncesyjnego postepowania przetargowe poprzedzające udzielenie koncesji na rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż,
 • - GIOŚiNG wspólnie z państwową służbą geologiczną którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny-PIB poprowadzi system informatyczny GEOINFONET, który będzie gromadził integrował i przetwarzał informacje przekazywane przez podmioty prowadzące działalność rozpoznawczą i wydobywczą oraz informacje znajdujące się w Centralnym Archiwum Geologicznym.

Obserwuj nas na:

Tagi:  gaz, prawo, ustawa

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY