Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Pytanie:

"Spółka z o. o. ma dwóch wspólników. Jeden z nich ma 24% udziałów. Czy konieczna jest zgoda tego mniejszościowego wspólnika na zatwierdzenie sprawozdania finansowego czy też wystarczy zgoda większości wspólników? "

Odpowiedź prawnika: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zasadą wyrażoną w art. 245 ksh jest bezwzględna większość głosów. Oznacza ona, że dla powzięcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego konieczne jest uzyskanie więcej niż połowy oddanych głosów, co tłumaczy się również, że konieczna jest większość co najmniej jednego głosu ponad 50% oddanych głosów (ponad 50% głosów za, przy czym bierze się też pod uwagę wstrzymujące się). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

Należy pamiętać, iż uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie może być przedmiotem głosowania pisemnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika