Jak wybudować dom na działce rolnej?

 

Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość. Może się bowiem okazać, że zanim postawimy wymarzony dom, niezbędne będzie odrolnienie działki (zmiana jej przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego). 

Jak kupić ziemię rolną, gdy nie jest się rolnikiem?

W obecnym stanie prawnym nie ma żadnego zakazu nabycia ziemi rolnej przez nierolników. Trzeba jednak liczyć się z faktem, iż Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w sposób szczególny reguluje zakup nieruchomości rolnych, czyniąc go nieco trudniejszym niż zakup innej nieruchomości, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolne. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, jeżeli nieruchomość rolną sprzedaje osoba fizyczna lub prawna inna niż Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), to ustawowe prawo pierwokupu przesługuje dzierżawcy tej nieruchomości (przy spełnieniu przesłanek określonych w ustawie) lub Agencji Nieruchomości Rolnych (w przypadku braku uprawnionego dzierżawcy lub niewykonania przez niego przysługującego mu prawa). Przepisy o prawie pierwokupu w kilku sytuacjach nie znajdą jednak zastosowania, m.in. gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy (należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu). Prawo pierokupu upoważnia dzierżawcę lub ANR do nabycia gruntu w terminie 1 miesiąca od otrzymania zawiadomnienia o umowie sprzedaży (powiadomienie jest obowiązkiem stron umowy), po cenie, na jaką strony się umówiły. Dopiero w sytuacji niewykonania prawa pierwokupu przez uprawnionych nasza umowa dojdzie do skutku. Może się więc okazać, iż mimo zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej, to nie my staniemy się jej właścicielem ale jej dzierżawca lub Agencja Nieruchomości Rolnej, a my stracimy tylko sporo czasu i nerwów.

Instytucja prawa pierwokupu jest efektem szczególnej ochrony przez polskie prawo gruntów rolnych, która polega m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne. W związku z tym zasadą jest, iż na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.  

Co dalej?

Jeśli już kupimy nieruchomość rolną, to zanim zaczniemy budować na niej dom, niezbędne będzie jej odrolnienie oraz wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. 

Jak odrolnić działkę?

Odrolnienie działki, czyli zmiana jej przeznaczenia z celów rolnych na nierolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, następuje na podstawie przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uchwalenie planu jest więc ważnym i wymagającym dużego nakładu czasu i środków zadaniem organów gminy. Ustalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, co oznacza, że właściciel nieruchomości może zagospodarować swój teren jedynie zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też, jeśli na terenie przeznaczonym na cele rolne chcemy wybudować dom, konieczna jest zmiana przeznaczenia działki właśnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.   

W tym celu niezbędne będzie złożenie do gminy pisemnego wniosku o zmianę przeznaczenie gruntu z rolnego na budowlany. Należy dokładnie wskazać we wniosku o jaki typ budownyctwa nam chodzi, np. budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastepuje uchwałą rady gminy. Gmina nie ma żadnego terminu, w ciagu którego była by zobowiązana do rozpatrzenia naszego wniosku i uwzględnienia naszych żądań zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też, w praktyce, odrolnienie działki może trwać nawet 2 lata.

Czas oczekiwania jest szczególnie długi, gdy zabiegamy o odrolnienie gruntów wysokiej jakości (lepszej klasy). Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III (powyżej 0,5 ha) wymaga bowiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wyrażenie zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), do którego marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  

Do 01.01.2009 r. także przekształcenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV (obszar powyżej 1 ha) oraz gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk (powyżej 1 ha) wymagało uzyskania zgody wojewody.

Jak dokonać wyłączenia Twojej działki z produkcji rolnej?

Kwestie związane z wyłączeniem działki z produkcji rolnej reguluje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dokonanie wyłączenie jest niezbędnym krokiem na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę na działce pierwotnie rolnej. O tym, czy grunt określony w ewidencji gruntów jako użytek rolny wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, decyduje jego klasa bonitacyjna. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej nie jest konieczne w odniesieniu do gruntów klas IV-VI złożonych z gleb pochodzenia mineralnego.

Natomiast wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, wymaga decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do starosty. Wniosek składamy w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego (właściwego ze względu na położenie nieruchomości). Należy do niego dołączyć: dokument potwierdzający prawo własności, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z ewidencji gruntów (z odbitką mapy ewidencyjnej) oraz kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania i wskazaniem terenu, którego dotyczy wyłączanie.

Należy pamiętać, że decyzja o wyłączeniu musi być wydana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli organ wydający pozwolenie na budowę nie sprawdzi tego, kłopoty możemy mieć my. Jeżeli już uzyskaliśmy zezwolenie na wyłączenie gruntów, mamy obowiązek uiścić należność za wyłączenie ich z produkcji rolnej oraz opłaty roczne. Obowiązek ten powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.  

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych szczegółowo określa wysokość należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, przy czym, zgodnie z art. 12a tej Ustawy, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia na cele budownictwa mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;  
2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego. 

 

Czy łatwiej wybudować siedlisko?

Pewną alternatywą dla osób spieszących się z budową domu i chcących uniknąć czekania na przekształcenie działki z rolnej na budowlaną może być zakup działki pod tzw. zabudowę siedliskową.

Pamiętaj, że:

  • Aby wybudować dom na działce przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne niezbędne jest jej odrolnienie oraz, co do zasady, wyłączenie z produkcji rolnej. 
  • Na cele nierolne przeznaczane są przede wszystkim grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego i one nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.
  • Z opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej zwolnione jest budownictwo mieszkaniowe, ale jedynie do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

 

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Budowa domu do 70 m2

Budowa domu do 70 m2

Planujesz budowę własnego domu o powierzchni zabudowy do 70 m2, wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego, na własne potrzeby mieszkaniowe, którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany, gdy masz (...)

Jak wybudować dom bez formalności?

Jak wybudować dom bez formalności?

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą - w uproszczonej procedurze - wybudować na niej dom do 70 mkw. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje i rozwiewamy wątpliwości związane z budową „domów bez formalności”. ##baner## Kto może (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

  Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Będą zmiany w prawie budowalnym... Minister Waldemar Buda na konferencji prasowej zapowiedział zmiany w prawie budowalnym, a wśród nich, rozszerzenie możliwości budowy w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych, bez limitu powierzchni użytkowej. Minister przekazał w ręce obywateli (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku posiadam pół bliźniaka. Sąsiad w odległości ok. 2 m od mojego płotu ma rozbudowaną część swojego budynku (rozbudowa nastąpiła przed nabyciem nieruchomości przeze mnie), stojącą prostopadle do mojej części. W tej rozbudowanej części, na obu kondygnacjach ma wiele (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, (...)

Łatwiejsza budowa domów do 70 metrów kwadratowych

Łatwiejsza budowa domów do 70 metrów kwadratowych

Sejm przyjął nowe regulacje Ułatwienia w budowaniu małych domów jednorodzinnych to jedna z 10 kluczowych regulacji Polskiego Ładu. Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dzięki którym budowa przeznaczonych na własne (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Znamy laureatów konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 mkw

Znamy laureatów konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 mkw

Jury wyłoniło 38 prac, które zwyciężyły w konkursie na projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Ich autorzy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektów budowlanych, na podstawie których będzie można wybudować (...)

Kiedy można budować w granicy ?

Kiedy można budować w granicy ?

Zasada sytuowania budynku w pewnej odległości w granicy działki Co do zasady, jeżeli z przepisów odrębnych (w tym przeciwpożarowych) nie wynika nic innego, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 4 (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Budowa na działce siedliskowej

Budowa na działce siedliskowej

Proszę o informację jakie są różnice między budową siedliska na działce rolnej, a budową domu mieszkalnego na przekształconej działce budowlanej? W pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie (...)

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne jednak w ewidencji gruntów jest to działka rolna. Czy na takiej działce można rozpocząć budowę domu? Zmiana (...)

Domek na działce leśnej

Domek na działce leśnej

Zamierzam zakupić działkę w górach. Z dostępnych ofert najciekawsze dla mnie są działki które niestety widnieją jako rolno-leśne lub leśne. Na takiej działce chciałbym wybudować domek kampingowy. (...)

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna (...)

Dom letniskowy

Dom letniskowy

Czy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako leśna można wybudować dom letniskowy? Czy na budowę takiego domu muszę ubiegać się o pozwolenie? Jakie są maksymalne dopuszczalne wymiary takiego (...)

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Wraz z siostrą nabyłem spadek po rodzicach (działka oraz dom na niej stojący). Z uwagi na fakt, że wyjechałem jakiś czas temu za granicę i tam de facto zamieszkuję, dom rodziców (jeszcze za ich (...)

Definicja działki siedliskowej

Definicja działki siedliskowej

Jak rozumieć pojęcie działki siedliskowej i czy mając parę hektarów ziemi rolnej można osiedlić się tam tzn. założyć gospodarstwo i wybudować na tej nieruchomości dom mieszkalny? Ustawa z (...)

Współwłasność w nieruchomości

Współwłasność w nieruchomości

Mój ojciec jest współwłaścicielem w 1/3 jednej działki budowlanej o powierzchni 700m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ok. 80m2 i w 1/3 dwóch przylegających do siebie działek budowlanych o powie. (...)

Wymagane odległości między budynkami

Wymagane odległości między budynkami

Zamierzam wybudować na cele mieszkalne lub agroturystyczne. W jakiej odległości powinien być usytuowany nowy budynek od budynku drewnianego sąsiada, który jest postawiony tuż przy granicy działki? (...)

Pozwolenie na budowę na działce rolnej

Pozwolenie na budowę na działce rolnej

Mam działkę rolną, chcę na niej wybudować domek letniskowy. Czy na budowę każdego domku muszę mieć pozwolenie? Należy uznać, że domek letniskowy jest budynkiem w rozumieniu ustawy prawo budowlane (...)

Decyzja o WZ a status działki

Decyzja o WZ a status działki

Chcemy zakupić działkę rolną. Czy wydanie warunków zabudowy na daną nieruchomość gruntową zmienia jest status na budowlany? Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...)

Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

Właściciel chciałby wybudować siedlisko na działce rolnej, która ma powierzchnię większą od średniej wielkości gospodarstwa rolnego w danej gminie. Równocześnie właściciel ma możliwość (...)

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Mam zamiar postawić dom. Chciałabym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zamiast szamba. W warunkach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jest napisane: odprowadzanie ścieków gospodarczo (...)

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Jestem właścicielem działki, na której stoi mój dom. Na działce, prawie w granicy stoją trzy słupy energetyczne doprowadzające prąd do innej posesji. Właścicielem tychże jest przedsiębiorstwo (...)

Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Mój narzeczony posiada działkę budowlaną. Przed zawarciem związku małżeńskiego chce podpisać intercyzę w której chce zaznaczyć swoją wyłączną własność do działki. Ślub planujemy we (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

W latach 80 po śmierci mojego dziadka odbyło się posiedzenie sądu. Sąd stwierdził że prawo do spadku nabyli na mocy ustawy : a)do domu moja babcia, mój tata oraz brat taty i siostra taty, b) do (...)

FORUM PRAWNE

Jak można wybudować dom na działce rolnej

Jak można wybudować dom na działce rolnej Jak można wybudować dom na działce rolnej? Czy w ogóle istnieje taka możliwość? Podczas ostatniego przekształcenia wykonywanego w naszej Gminie, ta (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej Witam serdecznie. Prosiłbym bardzo za udzielenie informacji na dany temat. Zamierzam kupić działkę budowlaną i chchiałbym na niejn (...)

Witam.Mam dość nietypowe pytanie.Matka dostała gospodarstwo rolne od rodziców, działkę, dom, las

Witam.Mam dość nietypowe pytanie.Matka dostała gospodarstwo rolne od rodziców, działkę, dom, las Witam.Mam dość nietypowe pytanie.Matka dostała gospodarstwo rolne od rodziców, działkę, dom, (...)

Budowa stawu rybnego ? pozwolenie na budowę ?

Budowa stawu rybnego ? pozwolenie na budowę ? Witam, zamierzam kupić działkę wybudować dom a obok niego wykopać staw o powierzchni około 500 m? i mam kilka pytań: 1. Czy staw mogę wybudować (...)

Kupno działki rolnej przez osobę nie bedącą rolnikiem

Kupno działki rolnej przez osobę nie bedącą rolnikiem Mam zamiar kupić od znajomego część działki rolnej z zabudowaniami (13ar z 31ar które posiada). Zastanawiam się jakie warunki muszą być (...)

jak postawić dom na działce rolnej

jak postawić dom na działce rolnej Witam Rodzice przepisali mi działkę rolną. Chciałbym wybudować dom. Czy jest jakaś możliwość, aby mógł ten dom powstać na tej działce? Dzięki za odpowiedź.

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej Dzień dobry, Wraz z żoną byśmy chcieli się wybudować na działce rolnej (ze względu na bardzo fajne miejsce). Jednak od razu pojawiają się problemy z tym związane. (...)

Budowa domu.

Budowa domu. Witam, mam pytanie czy jest jakas możliwość żeby obejśc nieco prawo budowalne, i wybudować dom na działce rolnej? http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-mieszkaniowe/pozostale-6/artykuly/jak-wybudowac-dom-na-dzialce-rolnej-.html (...)

Problem z budową przechowalni na działce rolnej jako rolnik

Problem z budową przechowalni na działce rolnej jako rolnik Witam, Sprawa ma się tak: Jestem rolnikiem, mam działkę rolną na której chciałem wybudować przechowalnie. W gminie jest plan zagospodarowania (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

Porady prawne