7.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Ustawa z 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych normowała w sposób dość obszerny kwestię podmiotu legitymowanego do wypłaty wymienionych zasiłków, m.in. przyznając prawo do realizacji tych świadczeń wielu podmiotom, w zależności od sytuacji życiowo – zawodowej osoby uprawnionej do pobrania danego rodzaju zasiłku. Od 1 maja 2004 roku wymieniona ustawa przestaje obowiązywać i od tej pory kwestię zasiłków reguluje nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta wprowadza daleko idące zmiany w tym zakresie nie tylko rodzaju przyznawanych świadczeń, ale również w ustanowieniu jednego tylko podmiotu, zajmującego się ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych. Poza tym ustawa ta również ustanawia nową w polskim prawie możliwość przyznawania takich świadczeń cudzoziemcom będącym obywatelami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a to w związku z przystąpieniem Polski od 1 maja 2004 r. do struktur Unii Europejskiej.

Kto wedle nowych przepisów przyznaje świadczenia rodzinne?

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej takie świadczenie. Może on upoważnić na piśmie swojego zastępcę lub innego pracownika urzędu gminy do prowadzenia postępowania w tych sprawach. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje w formie decyzji, którą władny jest wydać wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a także osoba, którą on upoważni do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania takich decyzji. Praktycznie taka sytuacja zaistnieje dopiero od 1 września 2006 r., ponieważ do tego czasu ustawa szczegółowo wymienia podmioty, które będą ustalały i wypłacały świadczenia rodzinne. Zatem w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. zasiłek rodzinny, a także dodatki do takiego zasiłku, jednakże bez dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłek pielęgnacyjny wypłaca:

 • pracodawca, który w dniu 31 kwietnia 2004 r. zatrudnia co najmniej 5 pracowników – wypłaca świadczenia sowim pracownikom, a także osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej;
 • właściwe wojskowe jednostki organizacyjne – wypłacają żołnierzom, funkcjonariuszom wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i innym funkcjonariuszom innych służb mundurowych;
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – innym osobom ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność, osobom z nimi współpracującymi, duchownym, a także osobom, którym do dnia 1 maja 2004 r. wypłacał emeryturę, rentę, rentę socjalną albo rentę rodzinną;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne – swoim członkom, jeżeli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych swoim pracownikom;
 • jednostki, które zawarły umowę zlecenia i agencyjną, jeżeli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom;
 • właściwe organy emerytalne lub rentowe – osobom, którym wypłacał emerytury, renty, renty rodzinne lub uposażenia rodzinne do 1 maja 2004 r.
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
  1. bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne;
  2. osobom, którym do 1 maja 2004 r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej;
  3. zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 kwietnia 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników;
  4. osobom, którym są wypłacane za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
  5. posłom i senatorom;
  6. osobom, którym po 1 maja 2004 r. zostało ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposażenia rodzinnego.

Od dnia 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. jedynie wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest powołany do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

W okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. świadczenia rodzinne przyznają i wypłacają:

 • zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku z wyłączeniem jednak dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także zasiłki pielęgnacyjne pracodawcy, zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników – świadczenia te wypłacają swoim pracownikom w okresie ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej;
 • zasiłek rodzinny, a także wszystkie dodatki do tego zasiłku , zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta – wszystkim pozostałym osobom, a także pracownikom wyżej wymienionym w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego oraz nieuwzględnionych w tamtym miejscu dodatków do zasiłku rodzinnego.

W przypadku świadczeń rodzinnych przyznawanych cudzoziemcom będącym członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego decyzje co do tych świadczeń wydaje marszałek województwa, który może w formie pisemnej upoważnić dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika ośrodka polityki społecznej albo innego pracownika urzędu marszałkowskiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń i wydawania w tych sprawach decyzji.

W jakiej procedurze następuje ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje zawsze tylko na skutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku, złożonego przez osobę do tego uprawnioną. Za osobę uprawnioną uważa się:

 • małżonków lub jednego z nich;
 • rodziców lub jednego z nich;
 • osobę faktycznie sprawującą pieczę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła ona z wnioskiem o adopcję;
 • opiekuna prawnego dziecka;
 • pełnoletnią osobę uczącą się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, w związku z tym, że oni nie żyją lub że ma przyznane od nich alimenty;
 • pełnoletnią osobę niepełnosprawną; jest to także osoba, która ukończyła 75 lat;
 • inna osoba upoważniona do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek taki składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek taki powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz dane dotyczące dzieci, pozostających na jego utrzymaniu. Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego należy dołączyć wszelkiego rodzaju zaświadczenia o wysokości osiąganego dochodu, a także dokumenty i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, tj. dokumenty stwierdzające wiek dziecka, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia, dla osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony i inne.


Na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów organ właściwy do przyznawania świadczenia rodzinnego ustala czy danej osobie należy się określone świadczenie. Jednakże w okresie, w którym możliwe jest ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych przez inne podmioty niż wójt, burmistrz lub prezydent miasta, osoba, której świadczenie wypłaca pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub jednostka, która zawarła umowę agencyjną lub zlecenia, może wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie prawa do tych świadczeń i wydanie w tym przedmiocie stosownej decyzji, która dla odpowiedniego podmiotu będzie wiążąca. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy pracodawca bezpodstawnie odmawia pracownikowi prawa do wypłaty świadczenia. W sytuacjach zaś wątpliwych, kiedy pracodawca lub inne podmioty wyżej wymienione, nie mają pewności co do zasadności przyznania osobie uprawnionej świadczenia rodzinnego, mogą się one zwrócić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie prawa do tych świadczeń w odniesieniu do konkretnej osoby.

Na jakie okresy ustala się prawo do świadczeń rodzinnych?

Zasadniczo prawa do wszelkich świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, którym jest okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Dotyczy to zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się z reguły na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W sytuacji takiej, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W przypadku innych świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, tj. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do tych świadczeń ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wówczas prawo do określonych świadczeń ustala się na okres do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jaka procedura obowiązuje w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych?

Jeżeli prawo do świadczeń ustala się na okres zasiłkowy, świadczenia przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego, tzn. do 31 sierpnia. Świadczenia wypłaca się najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca, tzn. tego, za który przysługuje świadczenie rodzinne. Jednakże w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie świadczenia rodzinnego wpłynął do właściwego organu po 5 dniu miesiąca, świadczenie takie może zostać wypłacone za ten miesiąc dopiero w miesiącu następnym, oczywiście łącznie z świadczeniem przysługującym za ten następny miesiąc. W takim przypadku świadczenie jest wypłacane najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka może być wypłacony tylko do ukończenia przez to dziecko 1 roku życia. Po przekroczeniu przez dziecko tego wieku prawo do otrzymania tego dodatku wygasa.
W przypadku, gdy do poboru świadczenia rodzinnego uprawnieni są rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni dziecka, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych lub prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek o przyznanie danego świadczenia. Jeżeli jednak dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, wówczas świadczenie rodzinne wypłaca się temu z nich, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Wypłaty świadczenia dokonuje podmiot uprawniony do ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego, jednakże w przypadku cudzoziemców będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego wypłaty dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego cudzoziemca.

Kiedy mogą nastąpić zmiany w prawie do świadczeń przyznanych uprawnionym osobom?

Zmiany w sytuacji życiowej osób uprawnionych do otrzymania świadczenia rodzinnego mogą w różnoraki sposób wpłynąć na istnienie lub zakres tego prawa. Począwszy od wygaśnięcia prawa do świadczeń, przez zmniejszenie wysokości przysługującego świadczenia, aż po zwiększenie takiej kwoty. Do sytuacji powodujących te zmiany możemy zaliczyć:

 • śmierć osoby uprawnionej do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego;
 • utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności;
 • uzyskanie dodatkowego dochodu przez osobę pobierającą świadczenie, mającego wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, np.

  podjęcie pracy przez osobę bezrobotną, której nie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych;

 • zmiany w liczbie członków rodziny, na które ustala się przeciętny miesięczny dochód rodziny;
 • osiągnięcie przez dziecko wieku powodującego przejście do następnej grupy wiekowej, skutkujące zmianą wysokości przysługującego świadczenia lub nawet całkowitą utratą prawa do poboru świadczenia na to dziecko; w sytuacji zmiany świadczenie w wysokości odpowiadającej nowej grupie wiekowej wypłaca się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;

Kiedy może zostać wstrzymana wypłata świadczeń rodzinnych?

Osoby, które otrzymują świadczenia rodzinne obowiązane są do składania wszelkich informacji i wyjaśnień, a także przedłożenia stosownych dokumentów co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli zażąda tego podmiot, który wypłaca i ustala prawo do takich świadczeń. Jeżeli osoba wezwana odmówiła udzielenia wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych bądź nie udzieliła takich wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ je przyznający, organ taki może wstrzymać wypłatę przyznanych już świadczeń. Jeżeli jednak po wstrzymaniu wypłaty osoba uprawniona do ich otrzymania w końcu zadośćuczyniła swojemu obowiązkowi i złożyła przed organem wyjaśnienia, ponowna wypłata świadczeń następuje od miesiąca,
w którym zostały one złożone do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty do końca okresu zasiłkowego nie nastąpi, wówczas prawo do świadczeń rodzinnych wygasa.

Pamiętaj, że:

 • od 1 września 2006 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala i wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważnione przez niego osoby, do tego czasu świadczenia rodzinne są wypłacane przez różne podmioty w zależności od statusu społeczno – zawodowego uprawnionej osoby;
 • od 1 maja 2004 r. świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka zawsze i jedynie wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważnione przez niego osoby;
 • od 1 maja 2004 r. świadczenia rodzinne przysługują również cudzoziemcom, będącym obywatelami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; prawo do tych świadczeń ustala marszałek województwa lub osoba przez niego upoważniona, natomiast wypłaty kwot dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
 • świadczenia rodzinne przyznawane są jedynie na wniosek osoby uprawnionej;
 • osoba uprawniona ma obowiązek dostarczyć wszelkie dokumenty dowodzące, iż należy jej się wnioskowane świadczenie; jest również obowiązana do składania wszelkich wyjaśnień oraz przedkładania dokumentów mających znaczenie dla istnienia prawa do świadczenia, na żądanie organu, który je przyznaje, pod sankcją wstrzymania wypłat już ustalonego prawa do danego świadczenia;
 • zasadniczo świadczenia rodzinne (poza zasiłkiem pielęgnacyjnym) ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku;
 • zasadniczo prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony;
 • świadczenie rodzinne wypłacane jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca, za który ono przysługuje;
 • w razie zmiany w ilości członków rodziny uprawnionej do pobierania świadczenia albo wystąpienia innej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia rodzinnego, osoba, która dane świadczenie pobiera, jest obowiązana do poinformowania o tym fakcie organu, który przyznał jej prawo, w celu ewentualnej weryfikacji w zakresie przyznanego świadczenia.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Pomoc dla rodziny w UE

Pomoc dla rodziny w UE

  Każde państwo Wspólnoty proponuje pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pomoc dla rodziny, jeśli oni znajdą się w kryzysowej sytuacji. Dzięki zasadom koordynacji twoja rodzina otrzyma pomoc bez względu na  to, w jakim kraju UE ty przebywasz, a w jakim (...)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

Wprawdzie ustawa o świadczeniach rodzinnych w sposób jednoznaczny kończy "egzystencję" Funduszu Alimentacyjnego z dniem 1 maja 2004 r., to jednak oczywistym jest, iż nie jest możliwe dokonanie tak – jakby nie było – drastycznych zmian z dnia na dzień. Stąd potrzeba wprowadzenia (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmian w kilku innych ustawach. Najbardziej przykuwają uwagę te dotyczące świadczeń (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Od (...)

Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Procedura wypłaty świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewne szczególnie interesująca dla samych uprawnionych. I słusznie. Bowiem świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń.   Kiedy możemy spodziewać się wypłaty (...)

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmian w kilku innych ustawach. Najbardziej przykuwają uwagę te dotyczące świadczeń rodzinnych. Czy (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy, świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny (...)

Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej ustawie. Komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne? Jednorazowe świadczenie pieniężne (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Emp@tia „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Jakiego rodzaju dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodu dla osoby ubiegającej się o pomoc z OPS (zasiłek rodzinny, zasiłek alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)? Czy tylko dochody z tytułu pracy, czy również renty, alimenty, dochody okazjonalne (nagrody), stypendia itp.? (...)

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierałem na córkę zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie pielęgnacyjne. Córka jest osobą niepełnosprawną, tylko że niepełnosprawność jest wydawana na rok czasu, czyli miała ją od lipca 2003 do lipca 2004. W dniu 15 sierpnia tego roku mieliśmy komisję ponowną, na której komisja orzekła (...)

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. (...)

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 10.01.2008 (...)

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam (...)

Zwłoka z wypłatą świadczenia ZUS

Zwłoka z wypłatą świadczenia ZUS

Jestem na zasiłku przedemerytalnym, pieniądze na konto powinienem dostać do 10 każdego miesiąca, niestety z tym jest różnie. Dzisiaj jest już 17 a ich nie ma, tak jest co miesiąc, czy mogę dochodzić odsetek, w jaki sposób i w jakiej wysokości? Do kogo mam kierować swoje roszczenia? Zgodnie (...)

Wypłata zaległego zasiłku pielęgnacyjnego

Wypłata zaległego zasiłku pielęgnacyjnego

Osoba, która ma przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przez pewien czas nie otrzymywała należnego świadczenia. Pracownik ośrodka opieki społecznej poinformował świadczeniobiorcę w pewnym momencie, iż nie można już dokonywać zasiłku przelewem ale należy odbierać osobiście w kasie (...)

Uniknięcie zajęcia nieruchomości przez komornika

Uniknięcie zajęcia nieruchomości przez komornika

Jak zabezpieczyć nieruchomości przed egzekucją komornika w związku z alimentami. Nieruchomości to mieszkanie własnościowe i ziemia rolna, (nie uprawiana). Jestem zmuszony zabezpieczyć swoje mienie przed postępowaniem egzekucyjnym. Czy akt darowizny bliskiej osobie dostatecznie zabezpiecza darowane (...)

Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. W momencie przyznania świadczenie byłem nadal zatrudniony. Pracodawca powinien mi wypłacać to świadczenie, ponieważ stosunek pracy nadal trwa. Co mogę zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca mi świadczenia (...)

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji. Umowa o pracę została rozwiązana i obecnie pracodawca będzie przez rok (takiego okresu po ustaniu stosunku pracy dotyczy umowa) wypłacać w cyklach miesięcznych odszkodowanie, o którym mowa w umowie o zakazie. Zapis brzmi: \"W zamian za wykonywanie (...)

Zniesienie alimentów wobec pełnoletniego dziecka

Zniesienie alimentów wobec pełnoletniego dziecka

Sąd zobowiązał mnie wyrokiem rozwodowym do płacenia alimentów na rzecz córki w wysokości 400 złotych. Od momentu zasądzenia alimentów tj. od 1997 r. zmieniała się sytuacja finansowa zarówno córki jak i moja. Córka zawarła związek małżeński i pozostaje na utrzymaniu swojego męża. (...)

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień niepełnosprawności powstały przed 18-tym rokiem życia). Kto będzie miał obowiązek wypłaty samego (...)

Definicje wynagrodzenia brutto i netto

Definicje wynagrodzenia brutto i netto

Czy istnieje wiążąca w praktyce sądowej definicja wynagrodzenia (dochodów) brutto i netto? Czy tez są to pojęcia \"płynne\" tzn. czy za dochód netto można przyjąć dochód brutto pomniejszony o obowiązkowe daniny na rzecz państwa i pomniejszony dodatkowo o np. spłatę pożyczki, składki (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Pełnomocnik świadkiem

Pełnomocnik świadkiem

Mam adwokata, który jest moim pełnomocnikiem w sprawie cywilnej. Mój adwokat nie może pojechać do odległego o kilkaset kilometrów miasta, gdzie będzie przesłuchiwany mój świadek w ramach pomocy prawnej, by nie musiał przyjeżdżać do sądu, w którym toczy się sprawa. Ja również nie mogę (...)

Ograniczenie egzekucji z renty

Ograniczenie egzekucji z renty

Co i do jakiej wysokości można potrącać z renty? Czy ZUS ma obowiązek zawiadomić, że wzrosła kwota, którą wypłaca z mojej renty wierzycielowi? Zgodnie z artykułem 141 ustawy o emeryturach i rentach emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej: 1) 50% kwoty (...)