Dofinansowanie zakupu podręczników

„Wyprawka szkolna” to rządowy program zapewniający pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci. W tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu książek przeznaczono 140 milionów złotych – to o 25 milionów więcej niż w 2011 roku. Chcący skorzystać z pomocy powinni ustalić czy w szkole nie ma ustalonego już terminu, do kiedy należy składać wnioski o pomoc finansową.

O dofinansowanie w roku 2012/2013 mogą się starać rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

 • klasach I-IV szkoły podstawowej,
 • klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc przeznaczona jest także dla rodziców uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w wymieniona, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – czyli 316 zł.

W przypadku uczniów  klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, dochód na osobę nie może przekroczyć 504 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania zakupu książek wynosi:

 • 180 zł - dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
 • 180 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
 • 210 zł - dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej; 
 • 210 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej; 
 • 325 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej; 
 • 352 zł - dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy I liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej; 
 • 352 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzupełniającego oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w liceum plastycznym i w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek składany do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2012/2013.

Termin złożenia wniosku ustalany jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - przez tego ministra. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. Można przedłożyć  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego a w przypadku uczniów niepełnosprawnych kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (dz. U. 2012, poz. 706).
 • Wejście w życie: 6 lipiec 2012 rok.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: