Archiwum artykułów - Strona 129

 • 12.10.2004

  Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przyznaje osobom zagranicznym prowadzącym za granicą przedsiębiorstwo prawo prowadzenia w Polsce działalności w dwóch formach - oddziału i przedstawicielstwa. Jakie są różnice pomiędzy tymi formami? W jakim celu tworzy się przedstawicielstwa (...)

 • 12.10.2004

  Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  Nowa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwana "konstytucją przedsiębiorcy", wchodzi w życie zasadniczo 21 sierpnia 2004 r., jednakże część jej przepisów, w tym o fundamentalnym znaczeniu dla przedsiębiorcy, zacznie obowiązywać w innym terminie. Z naszego (...)

 • 21.9.2004

  Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

  22 września 2004r. to magiczna data dla tych, którzy na co dzień posługują się ustawą o gospodarce nieruchomościami. Tego dnia wchodzą w życie zmiany uchwalone już w ubiegłym roku w listopadzie.

 • 21.9.2004

  Lekarze w jednostkach służby medycyny pracy – obowiązki, uprawnienia, wymagane kwalifikacje

  Służba medycyny pracy służy ochronie zdrowia osób pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania. Lekarze pracujący w ramach służby medycyny pracy mogą wykonywać swe zdania w ramach zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo do emerytury jest osiągnięcie odpowiedniego wieku przez ubezpieczonego. Dla kobiet wynosi on 60 (...)

 • 16.9.2004

  Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako, że są przecież pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

 • 16.9.2004

  Podstawa wymiaru emerytury

  Podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

  Reforma systemu ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie od 1 stycznia 1999 r. zmieniła zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych oraz sposób ustalania ich wysokości. Nowy system przewiduje nabywanie uprawnień do emerytury po spełnieniu kryterium wiekowego przez ubezpieczonych. (...)

 • 16.9.2004

  Dodatki do emerytur i rent

  Oprócz podstawowych świadczeń jakimi są emerytury i renty, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są także dodatki do ich. Niniejsza porada poświęcona jest właśnie tym dodatkowym świadczeniom.

 • 29.7.2004

  Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

  Ta porada pomoże Ci uzyskać informacje o tym w jakiej formie możesz prowadzić swoją firmę, jakie czekają Cię obowiązki i jakich formalności w urzędach trzeba dopełnić, aby móc prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • 20.7.2004

  Rzeczy, które możesz wwieźć na teren Polski nie obawiając się cła na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

  W poradzie prezentujemy listę towarów, które możesz przywieźć do Polski bez cła. Większość z tych towarów można przewieźć przez granicę tylko w określonych ilościach.

 • 16.7.2004

  Metoda kasowa a terminy odliczeń

  Metoda kasowa jest szczególnym sposobem rozliczania się małych podatników, który polega na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Stosowanie tej metody (...)

 • 16.7.2004

  Termin odliczenia podatku VAT

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem każdego podatnika. W praktyce podatnicy mają jednak bardzo często wątpliwości, kiedy mogą z prawa tego skorzystać. W związku z tym, iż obecne przepisy ustawy VAT w odmienny sposób regulują tą kwestię, warto przepisy te przybliżyć (...)

 • 16.7.2004

  Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

  Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne dla podatnika, który na ich podstawie oblicza i deklaruje zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. (...)

 • 16.7.2004

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą (...)

 • 8.7.2004

  Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

  Jeżeli przedmiotem zamówienia mają być twórcze prace projektowe, ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia konkursu. Konkurs jest szczególną czynnością (procedurą konkursową) poprzedzającą udzielenie zamówienia, polegającą na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych (...)

 • 8.7.2004

  Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Konkurs na twórcze prace projektowe polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców na podstawie ich oceny. Konkurs nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz jest czynnością poprzedzająca taki wybór. W wyniku konkursu może być wyłoniona jedna albo (...)

 • 28.6.2004

  Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

  Zasady dotyczące zwolnień zbiorowych stosuje się również w razie indywidualnego rozwiązywania umów o pracę z przyczyn uzasadniających zwolnienia grupowe, m.in. z przyczyn ekonomicznych. Co to jest zwolnienie zbiorowe? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy dokonującym zwolnień zbiorowych? (...)

 • 3.6.2004

  Metoda kasowa - sposób rozliczania podatku VAT dla małych podatników

  Metoda kasowa jest szczególnym, dostępnym dla niektórych podatników, sposobem rozliczania podatku VAT. Jej istotą jest odmienny sposób powstawania obowiązku podatkowego - o ile w przypadku zasad ogólnych powstanie obowiązku podatkowego powiązane jest na ogół z wydaniem towaru lub wykonaniem (...)

 • 25.5.2004

  Wystawianie faktur przez nabywcę

  Regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych wprowadzają szereg, nieznanych dotychczas rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość wystawiania faktur VAT przez nabywcę towarów lub usług.