e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 51

 • 6.12.2011

  Ogrodzenie wokół siedziby przedsiębiorstwa jako przedmiot opodatkowania

  Wedle artykułu 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości( dalej PNieruch.) podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) budynki lub ich części; 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności (...)

 • 1.12.2011

  Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który jest używany w celu ponownego rozpoznawania oraz rozstrzygania w sprawach, które zakończyły się już prawomocnym orzeczeniem sądu. Instytucja ta przysługuje jedynie w wypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania (...)

 • 30.11.2011

  Jakie części majątku są zwolnione od egzekucji?

  Przepisy stanowią, że następujące składniki majątku zwolnione są od egzekucji np. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne niezbędne dla dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu, a także ubranie niezbędne dla pełnienia służby lub (...)

 • 30.11.2011

  Zapłata, a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

  Zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi , a jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie (...)

 • 29.11.2011

  Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

  Dlaczego strony są skłonne oddawać sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego? Strony oddają sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego z tego względu, że sąd polubowny działa szybciej niż sąd państwowy. Rozstrzygnięcia przed sądem polubownym oszczędzają stronom zarówno czasu (...)

 • 28.11.2011

  Opodatkowanie towarów sprzedawanych „na raty”

  Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób opodatkowane są towary sprzedawane „na raty” wymaga określenia jak należy kwalifikować sprzedaż wedle ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) , jak wyznaczyć moment powstania zobowiązania podatkowego przy tego rodzaju (...)

 • 24.11.2011

  Oddając krew, możesz skorzystać z ulgi podatkowej

  Osoby, które oddają krew w celu ratowania życia innym powinny wiedzieć, że mają prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej krwi. Odliczenie z tytułu darowizny krwi jest limitowane do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, który jest określony przepisami wydanymi (...)

 • 22.11.2011

  Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

  W niektórych zakładach pracy od jakiegoś czasu powstała moda na finansowanie pracownikom dojazdów do i z pracy. Może to polegać np. na sfinansowaniu przez pracodawcę biletów publicznej komunikacji miejskiej. Jednak u niektórych pracodawców - aby podnieść maksymalnie atrakcyjność zatrudnienia (...)

 • 22.11.2011

  Obligacje zamiast kredytów

  W ciągu ostatnich 10 lat obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału systematycznie zyskiwały na popularności. Obecnie stanowią one ciekawą alternatywę dla podmiotów szukających zewnętrznego finansowania , które z różnych względów nie chcą lub nie mogą zaciągnąć kredytu bankowego. (...)

 • 22.11.2011

  Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku nasuwają się na gruncie ustaw podatkowych. Podatnicy powinni bowiem pamiętać o tym, że (...)

 • 22.11.2011

  Ulga na złe długi

  Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej VAT) umożliwia odzyskanie podatku należnego związanego z nie zapłaconymi wierzytelnościami. Instytucja ta, potocznie zwana „ulgą za złe długi”, obwarowana jest jednak wieloma, często trudnymi do spełnienia, warunkami. Wyliczone są one (...)

 • 22.11.2011

  Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

  Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać dochody uzyskiwane z tego kontraktu i połączyć je razem z dochodami z działalności gospodarczej? (...)

 • 18.11.2011

  Korzystanie z bezpłatnych programów komputerowych a podatek dochodowy

  W prowadzonej działalności gospodarczej w wielu sytuacjach podatnicy korzystają na potrzeby tej działalności z ogólnie dostępnych i nieodpłatnych programów komputerowych, które są udostępniane np. poprzez Internet wszystkim użytkownikom. Chociaż większość oprogramowania (...)

 • 17.11.2011

  Transakcje z podmiotami powiązanymi

  W celu ograniczenia możliwości „przerzucania dochodów” pomiędzy podatnikami w celu zmniejszenia podatków, ustawodawca wprowadził przepisy nakładające na podmioty powiązane szczególne obowiązki związane z dokonywanymi pomiędzy nimi transakcjami.

 • 17.11.2011

  Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

  Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem (poświadczeniem), wydawanym przez administrację podatkową właściwą dla odbiorcy należności, potwierdzającym miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika za granicą dla celów podatkowych. Certyfikatów nie mogą wydawać ani władze administracyjne, (...)

 • 17.11.2011

  Opodatkowanie przychodów z odsetek od pożyczek uzyskiwanych przez obcokrajowców

  19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się między innymi z tytułu odsetek od pożyczek, z wyjątkiem przypadku, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. Zryczałtowany podatek od przychodu z tytułu odsetek od pożyczek pobiera się bez pomniejszania przychodu o (...)

 • 17.11.2011

  Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

  W ostatnim czasie władze skarbowe wykazują olbrzymie zainteresowanie cenami transferowymi. Nierynkowe ceny mogą wpływać na zaniżenie podstawy opodatkowania, tzn. obniżenie poziomu dochodów budżetowych. Organy skarbowe wymagają, aby ceny każdorazowo były ustalane na poziomie rynkowym, czyli (...)

 • 17.11.2011

  Amortyzacja wkładów niepieniężnych - stan prawny na 01.01.2007

  Od 1.01.2007 r. dodano zapis, zgodnie z którym, w razie otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją osoby prawnej, wartość początkową stanowi ustalona przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)

 • 16.11.2011

  Wierzytelności nieściągalne, a koszty uzyskania przychodu

  Za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 podatku dochodowego od osób fizycznych(dalej PIT), uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ustawodawca wskazał jednak jednocześnie, w sposób (...)

 • 13.11.2011

  Zaliczka, a obowiązek podatkowy

  Przedpłaty, zaliczki oraz zadatki otrzymywane w związku z dokonywaną później dostawą towarów lub świadczeniem usług podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług ( dalej VAT ). Dotyczy to bez wyjątków obrotu krajowego, ale także ma zastosowanie(choć nie (...)

 • 9.11.2011

  Jak ustalić przychód pracownika ze świadczeń w naturze?

  Ustalenie wysokości przychodu pracownika jest potrzebne dla prawidłowego wyliczenia jego zobowiązania podatkowego. Za przychody ze stosunku pracy uważa się między innymi wartość pieniężną świadczeń w naturze oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. (...)

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy przedmiotem najmu jest tablica reklamowa wraz z miejscem, na którym jest (...)

 • 9.11.2011

  Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

  Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów osiągniętą ze źródła tych przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. O wysokość takiej straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych (...)

 • 9.11.2011

  Koszty szkolenia pracowników

  Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich podwładnych poprzez finansowanie kształcenia, zwłaszcza w przypadku młodocianego pracownika. W końcu największym aktywem każdego przedsiębiorstwa czy instytucji typu non-profit są ludzie. Warto zatem w nich inwestować (...)

 • 9.11.2011

  Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

  Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje swoim kontrahentom gadżety (długopisy, pióra, kubki, kurtki itd.), które opatrzone są w logo firmy podatnika. Powstaje w związku z tym pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc zaliczyć (...)

 • 9.11.2011

  Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. Wyróżnia się zabezpieczenia osobiste (obok dłużnika \"głównego\" odpowiedzialność (...)

 • 9.11.2011

  Zawarcie małżeństwa za granicą

  Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regulacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub wyznania, (...)

 • 8.11.2011

  Opodatkowanie służebności przesyłu

  Coraz częściej, bardziej świadomi swoich praw właściciele nieruchomości domagają się ustanowienia służebności przesyłu z tytułu korzystania przez przedsiębiorców ze znajdującej się na ich posesji infrastruktury i co za tym idzie otrzymywania stosownego wynagrodzenia z tego tytułu. (...)

 • 4.11.2011

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Spółka jawna jest spółką osobową w której za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem wspólnicy spółki. Odpowiedzialność ta kształtuje się jednak inaczej niż w przypadku spółki cywilnej. Spółka jawna, choć (...)

 • 3.11.2011

  Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

  Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty. Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej. Za faktury VAT uznaje się m.in. rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, które są wystawiane przez podatników (...)

 • 3.11.2011

  Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

  Od 1 maja 2004 r. obrót między Polską a innymi krajami Unii określany jest mianem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) bądź wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT). Transakcje eksportowe oraz importowe pozostały natomiast w rozliczeniach z państwami (...)

 • 2.11.2011

  Unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa

  Zasadą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zakaz zawierania małżeństwa przez krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowatych w linii prostej. Co jest pokrewieństwem w rozumieniu prawa? Co jest powinowactwem w rozumieniu prawa? Czy powinowaci mogą zawrzeć związek małżeński? Co rozstrzyga (...)

 • 30.10.2011

  PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

  Co do zasady najem i pozarolnicza działalność gospodarcza to dwa odrębne źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody i koszty z najmu rozlicza się odrębnie od przychodów i kosztów z działalności gospodarczej. Wyjątkiem (...)

 • 26.10.2011

  Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

  Kierując się ochroną interesu fiskusa, ustawodawca wprowadził w polskim systemie podatkowym wyjątkowo bezwzględną konstrukcję odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności spadkobierców lub następców prawnych, kwestia odpowiedzialności (...)

 • 25.10.2011

  Kontrole u przedsiębiorcy

  Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, organy administracji publicznej mają działać z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. Zupełną nowością są przepisy określające ogólne reguły (...)

 • 25.10.2011

  Transakcje z podmiotami położonymi w obszarach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

  Analogicznie jak w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji mogą być również zobowiązani podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami, które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję (...)

 • 20.10.2011

  Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

  W art. 16 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca wymienił enumeratywnie przesłanki, jakie łącznie musi spełnić nabywca, aby ulga, o której mowa w powołanym przepisie, mogła być zastosowana, a następnie kontynuowana. Jedną z nich jest faktyczne zamieszkiwanie (...)

 • 19.10.2011

  Podatnicy

  Szczególny charakter podatku VAT przejawia się między innymi w tym, iż opodatkowaniu podlegają wskazane przepisami czynności pod warunkiem, że są wykonywane przez podatników. W konsekwencji - z dwojga takich samych czynności wykonywanych przez podatnika i niepodatnika opodatkowaniu (...)

 • 18.10.2011

  Podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

  W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnej strony w niektórych sytuacjach same określają podstawę opodatkowania. Określenie to następuje na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie. Ustalenie przez strony podstawy opodatkowania jest jednak weryfikowane przez organy podatkowe...

 • 18.10.2011

  Odliczenia od podstawy opodatkowania

  Podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi dochód pomniejszony o określone w przepisach odliczenia.

 • 17.10.2011

  Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  Amortyzacja to sposób rozłożenia kosztów związanych z zakupem środka amortyzowanego w czasie. Jest to korzystna forma pomniejszania przychodu przedsiębiorcy i tym samym zmniejszania podstawy opodatkowania.

 • 14.10.2011

  Liberalizacja przepisów dotyczących łączenia i podziału spółek

  26 września 2011 roku została ogłoszona ustawa z dnia 19 sierpnia o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 201, poz. 1182). Celem jest realizacja postanowień dyrektywy UE (2009/109/WE) z 2009r. w sprawie wymogów sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek. (...)

 • 10.10.2011

  Preferencje podatkowe dla organizacji pozarządowych

  W Polsce coraz popularniejszą forma aktywności obywatelskiej jest uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. Najpopularniejszymi formami takich organizacji są stowarzyszenia oraz fundacje – istnieje ich obecnie ok. 80 tysięcy. Cele tych organizacji są związane z (...)

 • 10.10.2011

  Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

  System prawa podatkowego, jakkolwiek często nazbyt skomplikowany i postrzegany jako zbyt opresyjny w stosunku do obywatela, jest konieczny w każdym państwie chcącym służyć społeczeństwu, chociażby w najskromniejszym zakresie. I chociaż rozumie to prawie każdy podatnik, za tą świadomością (...)

 • 9.10.2011

  Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

  Faktoring należy do szczególnych form obrotu wierzytelnościami. Tego typu transakcje handlowe wykształciły się w praktyce anglosaskich instytucji finansowych i w rozwiniętej już postaci zostały przeniesione na grunt europejski w latach pięćdziesiątych XX wieku. W polskim systemie prawnym (...)

 • 5.10.2011

  Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

  Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku w określonych w ustawie terminach, może odliczyć podatek przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za (...)

 • 3.10.2011

  Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

  Rok 2011 przyniósł poważne zmiany w zakresie warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać uprawnienie do zwolnienia z podatku VAT. Poprzedni stan prawny został dokładnie omówiony w artykule pt. „Drobni przedsiębiorcy, a VAT” w związku z czym niniejsze opracowanie (...)

 • 2.10.2011

  Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

  Nie zawsze od sprzedaży nieruchomości trzeba płacić VAT. Jeśli już VAT się należy, to co do zasady dostawa obiektów i usług budowlanych, a także dostawa gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego pod zabudowę podlega opodatkowaniu według podstawowej 22% stawki tego podatku (art. 41 ust. 1 (...)

 • 2.10.2011

  Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

  Rezydentem podatkowym danego kraju jest osoba, która na podstawie przepisów tego państwa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - tj. opodatkowaniu podlega całość dochodów tego podatnika bez względu na to, gdzie - w kraju, czy za granicą - położone są źródła (...)

 • 2.10.2011

  Szybka amortyzacja

  Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w z 5 marca 2009r r. wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych o wartości nieprzekraczającej 100.000 euro, bez stosowania ograniczenia 3,5 tys. zł wartości początkowej (...)

1

...

49

50

51

52

53

...

73