Archiwum artykułów - Strona 51

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie do lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokali będących pracowniami (...)

 • 16.4.2017

  Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu w PIT

  Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają zapłacone składki do ZUS - krajowe, jak i zagraniczne.

 • 16.4.2017

  Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

  Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez (...)

 • 14.4.2017

  Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

  Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł.

 • 14.4.2017

  Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Normy wprowadzane tą ustawą mają przyczynić się do zwiększenia porównywalności (...)

 • 14.4.2017

  Jakie warunki BHP powinny spełniać obiekty budowlane i teren zakładu pracy?

  Przepisy BHP nakładają mnóstwo obowiązków na pracodawcę dotyczących zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. W niniejszym artykule omówiono wymogi BHP, jakie powinny spełniać obiekty budowlane i teren zakładu pracy. Jak powinny być zbudowane i utrzymywane (...)

 • 13.4.2017

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • 12.4.2017

  Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

  Treścią umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za co najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najem wywołuje skutki wyłącznie obligacyjne, zatem bez znaczenia pozostaje, (...)

 • 11.4.2017

  Opłata od posiadania psów

  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy.

 • 11.4.2017

  Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, (...)

 • 6.4.2017

  Preferencyjne opodatkowanie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

  Preferencyjny sposób opodatkowania dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku których preferencja polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy uzyskanych dochodów.

 • 6.4.2017

  Wspólne rozliczenie PIT małżonków

  Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. W przypadku małżonków preferencja polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się osób, przy czym podatek określa (...)

 • 6.4.2017

  Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

  Dla określenia obowiązków podatkowych w zakrecsie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu również w innym państwie, kluczowym jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego (...)

 • 4.4.2017

  Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Zgłoszenie (...)

 • 24.3.2017

  Sprzedaż przez internet a podatki

  Podmioty dokonujące transakcji za pośrednictwem internetu muszą liczyć się z konsekwencjami podatkowymi takich czynności.  Wbrew obowiązkowi, niedokonanie zgłoszenia działalności gospodarczej, niewypełnianie obowiązków składania deklaracji, zeznań podatkowych, opłacania należnych (...)

 • 24.3.2017

  Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

  Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków (...)

 • 22.3.2017

  Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  Każdy ze współwłaścicieli może jednocześnie całą rzecz posiadać, a także z całej rzeczy korzystać. Jednak będąc współwłaścicielem, trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że identyczne uprawnienia, jakie przysługują nam, przysługują również pozostałym (...)

 • 22.3.2017

  Adaptacja mieszkania i samochodu dla niepełnosprawnego do odliczenia w PIT

  Pewne wydatki służące przystosowaniu mieszkania lub pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, mogą zostać odliczone od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jakie (...)

 • 22.3.2017

  Wydatki na pomocników w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

  Osoby niepełnosprawne bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tzn. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł, mogą w pewnych wypadkach od dochodu do opodatkowania odliczyć wydatki na opłacenie przewodników (...)

 • 21.3.2017

  Wydatki na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

  Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na zakup leków, których stosowanie - stale lub czasowo - osobie niepełnosprawnej zalecił lekarz specjalista. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi (...)