Archiwum artykułów - Strona 51

 • 9.6.2008

  Spółka akcyjna w organizacji

  Spółka akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Jest to wpis konstytutywny, tworzący podmiot prawny - spółkę akcyjną. Jednakże dzień wpisu do rejestru spółki akcyjnej z reguły nie pokrywa się z dniem podpisania statutu przez jej założycieli ani z dniem jej zawiązania (czyli z chwilą (...)

 • 31.5.2008

  Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

  Śmierć obywatela polskiego, mającego miejsce zamieszkania za granicą, może nastąpić w Polsce albo za granicą. W takim przypadku należy rozważyć, czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje tzw. jurysdykcja krajowa. Pojęcie to oznacza właściwość polskich sądów do rozpoznania (...)

 • 28.5.2008

  Rozporządzanie akcjami w spółkach akcyjnych

  Akcje są papierami wartościowymi, które mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Ucieleśniają one określone w kodeksie spółek handlowych uprawnienia i obowiązki a także stanowią dowód uczestnictwa akcjonariusza w spółce. Możliwość rozporządzania akcjami (a ściśle mówiąc, prawami (...)

 • 28.5.2008

  Akcje własne spółki akcyjnej

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi być sfinansowany ze środków pochodzących spoza spółki. Dlatego też spółka akcyjna nie może nabywać akcji przez nią wyemitowanych (akcji własnych). Kodeks spółek handlowych wprowadza jednak wyjątki w tym zakresie. Nabycie akcji własnych przez (...)

 • 28.5.2008

  Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

  Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku spółki. Udział w zysku to dywidenda, która wypłaca się w stosunku, w jakim każdy z akcjonariuszy uczestniczy w udziale w kapitale zakładowym spółki. Prawo do dywidendy przysługuje tylko wówczas gdy spółka osiągnie zysk oraz gdy WZA przeznaczy (...)

 • 28.5.2008

  Uprawnienia informacyjne akcjonariuszy

  Prawo do informacji jest prawem korporacyjnym i przysługuje ono każdemu akcjonariuszowi bez względu na wielkość reprezentowanego przez niego kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje również posiadaczom akcji niemych, a także zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji. Akcjonariusz ma prawo (...)

 • 22.5.2008

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje - podejmowane w formie uchwał - wytyczają kierunek rozwoju spółki i (...)

 • 19.5.2008

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej ze środków spółki

  Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki polega na dokonaniu rachunkowego przesunięcia tzw. przeksięgowania określonych kwot z innych kapitałów własnych spółki (kapitału zapasowego lub rezerwowego), na kapitał zakładowy. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków (...)

 • 14.5.2008

  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki skutkuje obowiązkiem upłynnienia majątku spółki oraz spłaty wierzycieli. To zadanie stojące przed likwidatorami. Po dokonaniu tych czynności następuje spłata akcjonariuszy, którzy zainwestowali w spółce swój kapitał. Otwarcie (...)

 • 8.5.2008

  Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte (...)

 • 5.5.2008

  Zarząd spółki akcyjnej

  Spółka akcyjna musi posiadać zarząd. Jest on organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją wobec podmiotów trzecich. Ustawa nie wymaga od członków zarządu żadnego przygotowania merytorycznego. Jednak zakres ich obowiązków a także odpowiedzialność jaka na nich spoczywa uzasadnia, (...)

 • 4.5.2008

  Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

  Kwestie zarządu nieruchomością wspólną regulowane są osobną umową o sprawowanie zarządu, często zamieszczaną w jednym dokumencie z umową deweloperską. Nie można bagatelizować postanowień dotyczących zarządu, uznając że skoro są to obowiązki dewelopera, to nie ma konieczności tak (...)

 • 22.4.2008

  Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

  Ustalone w polsko-niemieckiej umowie liczby pracowników do realizacji umów o dzieło mają być przydzielane przez polskie Ministerstwo Gospodarki poszczególnym polskim przedsiębiorstwom. Rozdziału limitu dokonuje Minister Gospodarki w drodze decyzji (w tzw. przydziale), w której (...)

 • 18.4.2008

  Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

  Spółka komandytowo-akcyjna jest nowym typem spółki wprowadzonym przez kodeks spółek handlowych. Stanowi ona swoiste połączenie cech spółek osobowych (komandytowej) i kapitałowych (akcyjnej). Kodeks ukształtował ją jako spółkę osobową, skutkiem czego jest (...)

 • 16.4.2008

  Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

  Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka związana z jednym (...)

 • 3.4.2008

  System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

  Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W artykule omówimy szczególny sposób rozliczania dostawy towarów używanych, zwany w praktyce systemem marży. Zasada opodatkowania marży jest następująca: (...)

 • 2.4.2008

  Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

  Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Z kolei na ich prowadzenie wymagane jest posiadanie zezwolenia odpowiednich organów. Prowadzenie apteki czy hurtowni bez zezwolenia naraża nas na konsekwencje karne, podobnie jak i prowadzenie apteki bez (...)

 • 2.4.2008

  Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

  Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. (...)

 • 2.4.2008

  Obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi

  Produktem leczniczym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne jest substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, (...)

 • 26.3.2008

  Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie wspólnie zastanowić się nad założeniem spółki komandytowej. Spółka ta (...)

 • 25.3.2008

  Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem \"władczym\" rodziców nad dzieckiem, (...)

 • 20.3.2008

  Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

  Przedstawiciele określonych w kodeksie spółek handlowych wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawodawca wprowadził nowy typ spółki, (...)

 • 20.3.2008

  Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie.

 • 20.3.2008

  Usługi do Niemiec - jak ominąć ograniczenia?

  Wstępując 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, Polska przystąpiła również do jej rynku wewnętrznego, którego reguły - obok swobody przepływu pracowników oraz swobody zakładania przedsiębiorstw - gwarantują w zasadzie swobodę świadczenia usług. Inaczej niż w przypadku (...)

 • 20.3.2008

  Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

  obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie (...)

 • 20.3.2008

  Czas pracy aptek

  Przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne zawierają regulację, która w pewnym stopniu kształtuje godziny pracy aptek. Ustawodawca ingeruje jedynie w czas pracy aptek ogólnodostępnych. Natomiast nie reguluje czasu pracy aptek zakładowych i szpitalnych.

 • 20.3.2008

  Układ z wierzycielami w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postępowanie układowe jest typem postępowania sądowego, które ma na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami układu umożliwiającego wykonanie zobowiązań. Efektem powyższych działań jest zapobieżenie upadłości dłużnika.

 • 20.3.2008

  Ceny leków i materiałów medycznych

  Zasadą jest, że w obrocie gospodarczym strony umowy same uzgadniają cenę, będącą integralnym składnikiem umowy. Jednakże obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi podlega szczególnym regulacjom prawnym. Ceny środków farmaceutycznych i materiałów medycznych nie mogą być (...)

 • 20.3.2008

  Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

  Obrotem hurtowym w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne jest również wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (...)

 • 20.3.2008

  Zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne.  Apteki dzielą się na: ogólnodostępne; szpitalne, zaopatrujące oddziały szpitalne lub inne niewymienione z nazwy zakłady przeznaczone (...)

 • 20.3.2008

  Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Wreszcie w postępowaniu upadłościowym nadchodzi taki moment, że można powiedzieć – to już koniec! Zakończenie postępowania upadłościowego może nastąpić w trojaki sposób. O szczegółach dowiesz się z porady.

 • 19.3.2008

  Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

  Komisja przetargowa jest specjalnym kolegialnym ciałem powołanym do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Komisja może mieć charakter stały, co oznacza, że powołana jest do przeprowadzania wszystkich postępowań o zamówienia publiczne, których udziela (...)

 • 19.3.2008

  Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to jest tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia. Oprócz wielu działań jakie przewidział ustawodawca, państwo (...)

 • 19.3.2008

  Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

  Farmaceuta wytwarza i sprzedaje leki. Do jego zadań należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie specyfików recepturowych w aptece. Najbardziej typowym miejscem pracy farmaceuty są: apteki, laboratoria, hurtownie i firmy farmaceutyczne. Osoba ubiegająca (...)

 • 18.3.2008

  Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (...)

 • 18.3.2008

  Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

  Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina i powiat, obowiązane do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku (...)

 • 18.3.2008

  Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. (...)

 • 12.3.2008

  Podatek dochodowy od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

  Ministerstwo Finansów podało swoją interpretację ogólną prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Ma ona usunąć pojawiające się wątpliwości wśród podatników oraz części (...)

 • 27.2.2008

  Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

  Od 1 maja 2004 r. Fundusz Alimentacyjny przestał już funkcjonować, w jego miejsce państwo wprowadziło inny rodzaj pomocy. Jednak pewnym jest, że wysokość pomocy socjalnej państwa zmaleje. Dlaczego zlikwidowani Fundusz Alimentacyjny? Co wprowadzono w zamian za świadczenia z funduszu? Czy nadal (...)

 • 21.2.2008

  Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli posiadają co najmniej 20-letni okres składkowy (...)

 • 20.2.2008

  Przejdź na nową Polską Klasyfikację Działalności - PKD 2007

  Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Od 1 stycznia 2008 r. wpis podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej (...)

 • 18.2.2008

  Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z ww. inwestycjami, (...)

 • 14.2.2008

  Oddaj 1 % swojego podatku na cele charytatywne! - do 2006 r.

  Od 1 stycznia 2004 roku prawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27d, stanowiący, że polscy podatnicy mogą przekazywać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, (...)

 • 12.2.2008

  Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

  Do ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego (dorobkowego) małżonków może dojść na podstawie umowy lub na mocy orzeczenia sądu. W tym drugim przypadku stosuje się tu odpowiednio art. 630 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc sąd powinien dokonać podziału (...)

 • 26.1.2008

  W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

  Podział majątku wspólnego przez sąd może nastąpić przez: podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) - dotyczy głównie nieruchomości, przyznanie rzeczy jednemu z uczestników na wyłączną własność - z reguły następuje wtedy zasądzenie na rzecz drugiego uczestnika (...)

 • 26.1.2008

  Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji społecznej, odprowadzania za takiego uczestnika składek zdrowotnych, a także współpracy (...)

 • 25.1.2008

  Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego (...)

 • 25.1.2008

  Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2006 r. przewidywała ulgę odsetkową na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Podatnicy, którym udało się zaciągnąć kredyt mieszkaniowy do końca 2006 r., mają prawo korzystać z ulgi odsetkowej na zasadzie tzw. praw nabytych aż do 2027 (...)

 • 23.1.2008

  Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

  Wiele niejasności i sporów podatników z fiskusem budzi kwestia opodatkowania VAT sprzedaży rzeczy ruchomych w razie, gdy wcześniej rzeczy te były przedmiotem dzierżawy, najmu, leasingu lub podobnej umowy przez okres co najmniej pół roku. Podatnicy mają wątpliwości, czy trzeba (...)

 • 21.1.2008

  Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

  Podatnicy, którzy składali wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, bądź dysponujący taką interpretacją mają wątpliwości, co dzieje się z wydaną przez organ podatkowy interpretacją, gdy po jej wydaniu nastąpi zmiana stanu prawnego obejmująca przepisy będące przedmiotem (...)

1

...

49

50

51

52

53

...

65

NA SKÓTY