e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 51

 • 16.10.2009

  Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska (...)

 • 8.10.2009

  Czynsz najmu mieszkania

  Stawki czynszu lokalu mieszkalnego są różnicowane - w zależności od podmiotu wynajmującego. Niezależnie od sposobu ustalenia czynszu, istnieją określone prawnie zasady dotyczące możliwości jego podwyższenia. Przykładowo właściciel może podwyższyć czynsz (albo inne opłaty za (...)

 • 6.10.2009

  Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: (...)

 • 2.10.2009

  Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Skarga kasacyjna, obok zażalenia, jest środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przysługuje ona od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik (...)

 • 1.10.2009

  Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

  Rozwiązanie umowy spółki może być spowodowane okolicznościami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych oraz w umowie spółki. Jakie okoliczności powodują rozwiązanie spółki jawnej? Artykuł omawia poszczególne okoliczności oraz tryb ich przeprowadzenia (...)

 • 29.9.2009

  Rozłożenie na raty, odroczenie i umorzenie należności względem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

  Może się zdarzyć, że w postępowaniu cywilnym sąd zasądzi koszty od strony na rzecz Skarbu Państwa. Przykładowo, gdy strona jest zwolniona od kosztów, opłaty i wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Jeśli taka strona wygra proces, to kosztami tymi zostanie obciążony przeciwnik. Należności (...)

 • 26.9.2009

  Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS przez przedsiębiorców

  W związku z wejściem w życie kolejnych przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. obowiązują nowe zasady składania dokumentów (...)

 • 4.9.2009

  Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

  Często zdarza się, że prowadzona do tej pory działalność gospodarcza przestała być opłacalna i zaczyna przynosić straty. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej w innym zakresie, bądź nie zamierza już prowadzić działalności gospodarczej, (...)

 • 1.9.2009

  Ustalenie prawa do emerytury w razie zniszczenia dokumentacji płacowej

  Częsty problem dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu stanowi sprawa ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w sytuacji, gdy dokumentacja potrzebna do ustalenia wysokości tych świadczeń została zniszczona. Chodzi tu głównie o dokumenty płacowe pracowników z lat 70-tych, 80-tych (...)

 • 27.8.2009

  Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i miejsce wykonania zadania. Rozporządzenie ministra pracy (...)

 • 27.8.2009

  Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

  Aby w sprawach drobniejszych i przy pozytywnej charakterystyce sprawcy nie został on skazany za popełniony czyn, sądy karne często stosują warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, (...)

 • 26.8.2009

  Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

  Rozmowa z adwokatem Michałem Krysztofowiczem z kancelarii w Warszawie na temat roli biegłych w postępowaniu karnym.

 • 25.8.2009

  Oświata po zmianach

  Od niedawna obowiązują zmiany w prowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dowiedz się, jakie zmiany dotyczą: mundurków – tj. obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego (...)

 • 19.8.2009

  Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  W ramach postępowania karnego, na każdym jego etapie, w tym także w postępowaniu przygotowawczym, każda czynność istotna dla sprawy musi zostać udokumentowana. Dbanie o sporządzenie protokołu należy na etapie postępowania przygotowawczego do przeprowadzającego czynność, zaś w trakcie (...)

 • 18.8.2009

  Udział rzeczników interesu społecznego w postępowaniu w sprawach cywilnych

  W pewnych wypadkach prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, inspektor pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów bądź organizacje społeczne mogą wziąć udział w postępowaniu cywilnym. W niniejszej poradzie wskazano, na jakich zasadach mogą występować w tym postępowaniu. W jakich (...)

 • 18.8.2009

  Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

  Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wprowadziła do polskiego prawa ochrony środowiska, nowe instrumenty ekonomiczne, jako narzędzia stymulujące gospodarkę odpadami tj. opłaty produktowe i opłaty (...)

 • 18.8.2009

  Jak wystawia się faktury VAT-marża?

  Procedurę marży mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz podmioty dokonujące dostawy towarów używanych (ale „używanie” na potrzeby tej szczególnej procedury zdefiniowane jest w sposób bardzo szczególny). Do nabywanych przez (...)

 • 18.8.2009

  Opłata uzdrowiskowa od przebywających w uzdrowiskach

  Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia (...)

 • 17.8.2009

  Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

  Konstytucja w art. 20 przyjmuje jako zasadę wolność gospodarczą (swobodę działalności gospodarczej), stanowiąc, iż: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi (...)

 • 17.8.2009

  Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiują wprost pojęcia likwidacja działalności. Przyjmuje się, na gruncie tych przepisów, iż likwidacja działalności to trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Na gruncie podatkowym za datę likwidacji (...)

 • 14.8.2009

  Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę, zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast Ubezpieczenie rentowe (...)

 • 14.8.2009

  Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  Po zakupie działki budowlanej, a przed rozpoczęciem budowy domu inwestora czeka jeszcze szereg formalności związanych z wyborem właściwego projektu budowlanego oraz związanych z tym uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę, zatwierdzeniem projektu budowlanego oraz szeregu formalności z tym (...)

 • 14.8.2009

  Uproszczenie VAT-u

  Większość zmian wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT i dostosowanie przepisów krajowych (...)

 • 11.8.2009

  Sprawa w Szamotułach - wyjątek czy reguła?

  Rozmowa z Radosławem Konca, radcą prawnym z kancelarii w Warszawie o postanowieniu Sądu rejonowego w Szamotułach dotyczącym odebrania matce nowo narodzonego dziecka.

 • 27.7.2009

  Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  W ramach postępowania cywilnego każda rozprawa (z pewnymi wyjątkami) musi być zaprotokołowana. Dbanie o sporządzenie protokołu należy do obowiązków sędziego, a w szerszym składzie - do przewodniczącego składu orzekającego. Sporządzenie protokołu należy do protokolanta. W protokole (...)

 • 23.7.2009

  Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Jeśli wierzyciel uczestniczy w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, wtedy zaspokojenie jego roszczeń nastąpi przez partycypowanie w części dochodu, jaki przyniesie upłynnienie składników masy upadłości i ściągnięcie wierzytelności upadłego. Posiadany (...)

 • 23.7.2009

  W czasie kryzysu nawet kawa jest droga

  Rozmowa z adw. Rafałem Olesińskim z kancelarii Olesiński i Wspólnicy we Wrocławiu

 • 22.7.2009

  Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

  Drugą fazę od dawna planowanej generalnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma zaś stanowić ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uprościła ona zakładanie działalności gospodarczej (...)

 • 22.7.2009

  Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, lecz nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Rekompensata (...)

 • 21.7.2009

  Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

  Postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości jest to pierwsze stadium postępowania upadłościowego. Sąd winien rozpatrzyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w ciągu 2 miesięcy od jego złożenia. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Może jednak wyznaczyć rozprawę, (...)

 • 20.7.2009

  Petycje do Parlamentu Europejskiego

  Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio (...)

 • 17.7.2009

  Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

 • 3.7.2009

  Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone do tego wniosku. Przygotowania (...)

 • 22.6.2009

  Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać (...)

 • 22.6.2009

  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi. W przypadku zaś budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami (...)

 • 16.6.2009

  Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

  W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych, polegających na ułatwieniu transgranicznego łączenia różnych (...)

 • 5.6.2009

  VAT od miejsca parkingowego

  Ze względu na osłabienie koniunktury w budownictwie deweloperzy kuszą klientów niskimi cenami, bądź miejscem parkingowym dodawanym do każdego z mieszkań. Kupując mieszkanie wraz z takim miejscem natrafić mozna wszakże na problem związany z zastosowaniem właściwej stawki podatku do (...)

 • 22.5.2009

  Ulga rodzinna do rozliczenia za 2008 rok

  W ramach ulgi rodzinnej (tzw. ulgi na dzieci) odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Mówiąc prościej, (...)

 • 15.5.2009

  Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

  W związku działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich prowadzenia działalności, (...)

 • 12.5.2009

  Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

  Z dniem 1 października 2008 roku w życie weszły przepisy nowej ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która - po raz kolejny - zmienia zasady pomocy państwa dla osób, które mają trudności z uzyskaniem należnych im alimentów. (...)

 • 11.5.2009

  Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca ustalił także tutaj, w egzekucji z rachunku bankowego pewne kwoty wolne od zajęcia komorniczego. (...)

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, które gwarantuje mu, że jego roszczenie zostanie zaspokojone. Obciąża ona (...)

 • 6.5.2009

  Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

  Absolutorium, zwane pod rządami Kodeksu handlowego skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez powołany do tego organ uchwałodawczy działań oraz sposobu sprawowania funkcji przez osoby powołane na stanowiska w organach wykonawczych i nadzoru (zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej). (...)

 • 5.5.2009

  Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

  Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, koncentrują się na trzech zagadnieniach: zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych państw członkowskich (...)

 • 29.4.2009

  Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego (...)

 • 28.4.2009

  Zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania w Polsce czynności zawodowych farmaceuty

  Nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich, która weszła w życie 3 marca 2008 r. wprowadziła zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty. Jest to zespół regulacji stanowiący zupełną nowość na tle przepisów z zakresu uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach (...)

 • 21.4.2009

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Nowa instytucja może mieć też znaczenie dla interesów innych podmiotów, np. małżonka zadłużonej (...)

 • 21.4.2009

  Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego konsumenta

  Nowe przepisy pozwalają zadłużonym spłacić długi w granicach ich możliwości finansowych i uwolnić się od pozostałego długu, który przerasta możliwości finansowe. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o umorzeniu (...)

 • 21.4.2009

  Co jeśli upadły konsument nie spełni swych obowiązków w okresie wykonywania planu spłaty?

  Założono, że wszelkie zobowiązania oddłużeniowe winny być realizowane przez dłużnika w sposób dobrowolny pod rygorem umorzenia postępowania. Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich przewidziane jest dla osób odpowiedzialnych, które dają rękojmię, że należycie (...)

 • 21.4.2009

  Jak podzielić majątek upadłego konsumenta - plan spłaty wierzycieli

  Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego konsumenta określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 5 lat, upadły jest obowiązany spłacać należności niezaspokojone na podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu planu (...)

1

...

49

50

51

52

53

...

68