e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 51

 • 8.4.2009

  Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

  Tydzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy to nie tylko Wielki Tydzień, ale także okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W tej kwestii nic się nie zmienia i nawet panujący od dłuższego czasu kryzys gospodarczy nie wpływa w większym stopniu na przyzwyczajenia konsumentów. Okres przedświąteczny (...)

 • 8.4.2009

  Prawa obywatela Unii Europejskiej

  Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Z obywatelstwa unijnego wynikają zaś dlań pewne prawa. W tym opracowaniu wskazujemy, na czym polegają najważniejsze z nich. Nie wszyscy wiedzą np., iż każdy obywatel UE przebywający na terenie państwa (...)

 • 8.4.2009

  Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

  Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dała podatnikom możliwość obniżenia należnego fiskusowi podatku poprzez odliczenie od kwoty należnego podatku dokonanych wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to niespotykany dotychczas w naszym kraju sposób na obniżenie (...)

 • 8.4.2009

  Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

  Ustawodawca w miejsce zlikwidowanej dużej ulgi budowlanej wprowadził nową możliwość dokonywania odliczeń podatkowych, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania kwot poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Ta tzw. ulga odsetkowa umożliwia (...)

 • 7.4.2009

  Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

  Za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się w zasadzie osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy przede wszystkim osobom fizycznym, (...)

 • 7.4.2009

  Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, m.in. z wniesieniem opłat sądowych, kosztami usług prawnych, kosztami ekspertyz biegłych. (...)

 • 3.4.2009

  Nierozliczone składki kobiet zostaną uzupełnione w I połowie 2008 roku

  Do końca czerwca 2008 r. składki na ubezpieczenia społeczne kobiet, które przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie za okres od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. zostaną zarejestrowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygenerował już dokumenty za styczeń, (...)

 • 2.4.2009

  Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

  Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób dowolnej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, (...)

 • 1.4.2009

  Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

  Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dochód za 2008 r. po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. (...)

 • 30.3.2009

  Pomoc dla rodziny w UE

  Każde państwo Wspólnoty proponuje pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pomoc dla rodziny, jeśli oni znajdą się w kryzysowej sytuacji. Dzięki zasadom koordynacji twoja rodzina otrzyma pomoc bez względu na to, w jakim kraju UE ty przebywasz, a w jakim oni. Musisz (...)

 • 28.3.2009

  Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

  Od 29 marca 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych (...)

 • 20.3.2009

  Produkujesz wyroby budowlane? Jakie warunki musisz spełnić aby móc wprowadzić je do obrotu?

  Otwarcie europejskiego rynku również na wyroby budowlane pochodzące z Polski wymusiło na ustawodawcy podjęcie działań mających na celu ujednolicenie polskiego porządku prawnego w zakresie dopuszczania do obrotu wyrobów budowlanych, z regulacjami ustawodawstwa europejskiego. Efektem tych działań (...)

 • 19.3.2009

  Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

  Zeznanie podatkowe za 2008 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. Miejscem, gdzie trzeba zlożyć zeznanie, jest oczywiście urząd skarbowy właściwy miejscowo według Twojego miejsca zamieszkania, czyli według miejsca zamieszkania podatnika. Termin ten jest także obowiązujący dla zapłaty (...)

 • 18.3.2009

  Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

  W Polsce rośnie popularność zakładów bukmacherskich. Działa już kilka firm przyjmujących zakłady, do obstawiania zawodów sportowych (np. piłki nożnej, skoków narciarskich, tenisa, hokeja) zachęcają też Polaków firmy z zagranicy. Problemy powstają, gdy trzeba rozstrzygnąć, czy gra (...)

 • 18.3.2009

  Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

  Zdobycie silnej pozycji na rynku daje danemu przedsiębiorcy przewagę nad pozostałymi, działającymi w tej samej branży. Dopóki pozycja ta pozostawia konkurentom miejsce na działalność, na rynku zachowana zostaje równowaga. Jeżeli jednak pozycja ta jest zbyt dominująca, kusi dominującego (...)

 • 16.3.2009

  Gwarancja bankowa

  Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem gwaranta w stosunku do beneficjenta gwarancji. Jest ona swoistym rodzajem zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji w stosunku do dłużnika, którym jest zleceniodawca gwarancji. Szczegółowe regulacje dotyczące tego stosunku (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić dokonanie zapłaty od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów (...)

 • 11.3.2009

  Rady pracowników w firmach

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Przepisy nowej ustawy znajdą docelowo zastosowanie do pracodawców (...)

 • 10.3.2009

  Jak Wspólnota Europejska może dyscyplinować państwa członkowskie?

  Art. 226-228 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (nowa nazwa EWG, dalej: TWE) dotyczą dyscyplinowania państw członkowskich za niewywiązywanie się z obowiązków wspólnotowych. Szczególnie istotne wydają się te kwestie w obliczu częstego wykazywania przez Komisję (...)

 • 10.3.2009

  Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

  Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot 60 %: jej wynagrodzenia przed (...)

 • 10.3.2009

  W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

  Uiszczanie składki ubezpieczeniowej jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego. Składka, ustalana przez zakład ubezpieczeń ma zawsze wymiar pieniężny. Składka ubezpieczeniowa jest świadczeniem uiszczanym przez osobę ubezpieczoną na rzecz zakładu ubezpieczeń. Wysokość składki uzależniona (...)

 • 9.3.2009

  Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

  W niniejszym artykule przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące podróży służbowych, a przede wszystkim sposób rozliczania wydatków z tytułu używania przez pracowników ich prywatnych samochodów na potrzeby firmy. Dowiesz się z niego, jak powinna wyglądać umowa z pracodawcą o (...)

 • 9.3.2009

  Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona (...)

 • 9.3.2009

  Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

  Artykuł powinien zainteresować wszystkich, którzy prowadzą bądź zamierzają kiedykolwiek założyć duży sklep. Zawiera on również istotne informacje dla pracowników kierownictwa hipermarketów. Artykuł opisuje przede wszystkim zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie (...)

 • 9.3.2009

  Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - (...)

 • 9.3.2009

  Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

  Podstawą prawną dla ulgi rehabilitacyjnej jest art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, (...)

 • 5.3.2009

  Jak ma przebiegać elektroniczny obrót "instrumentami finansowymi"?

  Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności podmiotów nadzorowanych w zakresie regulowanym ustawą, mogą być składane (...)

 • 5.3.2009

  Podpis elektroniczny - co to takiego?

  Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony jest na szereg zagrożeń. Wśród (...)

 • 5.3.2009

  Jak uzyskać poświadczanie dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą – apostille?

  Od dnia 14 sierpnia 2005 r. obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Ta międzynarodowa Konwencja usprawnia obieg dokumentów urzędowych wydanych na terytorium danego państwa-strony (...)

 • 5.3.2009

  Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

  Jeśli przepisy „przyjmującego” państwa członkowskiego UE określają wymagania kwalifikacyjne do wykonywania danego zawodu, pracownik posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu w jednym z państw członkowskich powinien mieć możliwość wykonywania tego zawodu także (...)

 • 3.3.2009

  Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

  Zarówno spółka cywilna, jak i spółka jawna są spółkami osobowymi. Jednak istnieją pomiędzy nimi pewne różnice. Spółka jawna została częściowo wyodrębniona od jej wspólników. Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi, (...)

 • 3.3.2009

  Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

  Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza - uprawnionego) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się (...)

 • 3.3.2009

  Co to jest umowa składu?

  Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, (...)

 • 27.2.2009

  Zmiany w ksh - spółki osobowe

  Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej bądź zamierzasz założyć taką spółkę, warto zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została (...)

 • 27.2.2009

  Charakter prawny spółki jawnej - ogólna charakterystyka

  Przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów albo w inny określony w umowie sposób. Spółka jawna znana była w systemach prawnych Włoch i Niemiec już w średniowieczu. Po raz pierwszy uregulowano ją ustawowo (...)

 • 27.2.2009

  Mediacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy bądź ze znakiem towarowym, jeśli firma ma do takiego znaku uprawnienia. Pojawiają (...)

 • 27.2.2009

  Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy bądź ze znakiem towarowym, jeśli firma ma do takiego znaku uprawnienia. Pojawiają (...)

 • 27.2.2009

  Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

  Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych (PIT) za 2008 rok. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym. Najwyżej jeden procent należnego podatku możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku (...)

 • 25.2.2009

  Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  Nowe regulacje odstępują od wymogu posiadania świadectwa homologacji oraz dopuszczalnej ładowności, wprowadzając masę całkowitą jako przesłankę kwalifikacji pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej (...)

 • 25.2.2009

  Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

  Czas pracy lekarzy uregulowany jest w sposób szczególny odbiegający od regulacji zawartej w Kodeksie pracy dotyczącej czasu pracy osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę. Lekarzy obowiązują inne normy i wymiary czasu pracy niż przewidziane w Kodeksie pracy oraz inaczej uregulowana (...)

 • 25.2.2009

  Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

  Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy zatrudnieni w następujących Biurach np: Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a także komornicy (...)

 • 25.2.2009

  Wygrane nagrody a podatek dochodowy

  Często słyszymy, zwłaszcza w mediach, o rozmaitych konkursach, w których można wygrać np. nagrody rzeczowe. W niniejszym artykule przedstawiono zasady opłacania podatku dochodowego z tego tytułu w różnych stytuacjach oraz zwolnienia od takiego podatku. Przykładowo nie trzeba placić podatku (...)

 • 18.2.2009

  Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

  Skład sądu administracyjnego orzekającego w konkretnej sprawie jest okolicznością bardzo istotną z punktu widzenia ważności całego postępowania sądowoadministracyjnego. Otóż jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał (...)

 • 11.2.2009

  Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  Polaku poznaj swoje prawa i korzystaj z nich wypadałoby powiedzieć. Jak wykazuje praktyka nie wiemy do czego jesteśmy zobowiązani względem nas kontrolujących. Nie mamy pojęcia o przysługujących nam prawach oraz obowiązkach, jakie powinny zostać spełnione przez podmioty żądające od nas (...)

 • 28.1.2009

  Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  Z dniem 1.01.2007 r. oraz 1.01.2009 r. zmieniały się zasady dotyczące opodatkowania zbycia nieruchomości mieszkalnych. Jednakże w razie nieruchomości nabytych lub wybudowanych do 31.12.2006 r. odpłatne zbycie dokonywane jest na zasadach obowiązujących w 2006 r. W 2006 r. opodatkowaniu podatkiem (...)

 • 15.1.2009

  Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

  Według ustawy o cudzoziemcach w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funkcjonariusze Straży Granicznej mogą wykonywać czynności polegające na: przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego oraz ustalaniu miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także (...)

 • 15.1.2009

  Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu (...)

 • 12.1.2009

  Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona część \"Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości\". Zmiany mają na celu poprawę pewności i stabilności prawa podatkowego, tak aby uprościć (...)

 • 12.1.2009

  Ważne zmiany w CIT

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. wiele nowości. Nowelizacja ta likwiduje wiele rozbieżności w interpretacji przepisów. Uregulowano np. opodatkowanie przychodów osiągniętych w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu) (...)

 • 9.1.2009

  Ważne zmiany w PIT

  W zasadzie od 1 stycznia 2009 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono wiele zmian. Jednak niektóre zmiany weszły w życie już 1 grudnia 2008 r., a niektóre wejdą dopiero 1 stycznia 2010 r. Poniżej omówione zostały ważniejsze z wprowadzonych (...)

1

...

49

50

51

52

53

...

67