Archiwum artykułów - Strona 51

 • 14.10.2006

  Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

  26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego (...)

 • 14.10.2006

  Podatek tonażowy już w 2007 roku

  1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. (...)

 • 28.9.2006

  Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

  9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z zapytaniem, czy jest zgodne z prawem wspólnotowym, by państwo członkowskie nakładało na samochody osobowe (...)

 • 25.9.2006

  Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, aukcja elektroniczna, termin związania ofertą

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, (...)

 • 18.9.2006

  Kiedy i jak należy wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

  Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający, przy czym w niektórych przypadkach zamawiający ma ustawowy obowiązek żądania zabezpieczenia. Ustawa uzależnia obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia wykonania (...)

 • 18.9.2006

  Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

  Wielu wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego spotkało się z odrzuceniem swoich ofert. Wobec czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty można złożyć protest. Termin na wniesienie takiego protestu wynosi jedynie 7 dni. Warto (...)

 • 16.9.2006

  Leasing w podatku VAT

  W niektórych przypadkach umowy leasingu podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT. Od 21 sierpnia 2005 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie ograniczenia w odliczeniu podatku VAT od rat leasingowych. Jednak przepisy pozwalają niektórym podatnikom na kontynuację odliczeń. (...)

 • 15.9.2006

  Leasing podatkowy

  Zgodnie z przepisami podatkowymi, do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w przepisach, stosuje się przepisy dla umów najmu i dzierżawy. Umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony. Jeśli więc (...)

 • 12.9.2006

  Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

  Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości, obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych (...)

 • 11.9.2006

  Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych?

  Zamawiający w celu zweryfikowania, czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne rzeczywiście spełniają warunki udziału w tym postępowaniu, może żądać od nich przedstawienia określonych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może jednak żądać wyłącznie takich (...)

 • 11.9.2006

  Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

  Umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych co do zasady podlegają regulacjom kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Jednak ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza pewne odrębności w stosunku do regulacji kodeksowych, wynikające ze specyfiki zamówień publicznych. Takimi (...)

 • 11.9.2006

  Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

  Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje perspektywę osiągnięcia skutku zamierzonego przez zamawiającego, a więc zawarcia z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie z wykonawcą ważnej umowy nie jest jednak możliwe, (...)

 • 11.9.2006

  Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

  Jakie pojęcia występują w zamówieniach publicznych? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej (...)

 • 8.9.2006

  Jak określić wartość zamówienia publicznego?

  Określenie wartości zamówienia stanowi, obok opisu i określenia przedmiotu zamówienia, jedną z najważniejszych czynności przygotowawczych, poprzedzających wszczęcie zasadniczej procedury prowadzącej do udzielenia zamówienia publicznego. Ustalenie wartości zamówienia (...)

 • 31.8.2006

  Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

  Tryb negocjacji z ogłoszeniem może być stosowany, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając (...)

 • 29.8.2006

  Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Zamawiający w celu zweryfikowania, czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne rzeczywiście spełniają warunki udziału w tym postępowaniu, może żądać od nich przedstawienia określonych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może jednak żądać wyłącznie takich (...)

 • 28.8.2006

  Jak otrzymać dokument paszportowy?

  Prawie każdy z nas podróżuje. Wprawdzie paszport nie jest nam tak potrzebny jak kiedyś, jednak, jak wiadomo, przy wyjeździe do niektórych krajów posiadanie paszportu jest niezbędne. Może on również okazać się przydatny przy podróżowaniu po krajach Unii Europejskiej. Z końcem sierpnia (...)

 • 28.8.2006

  Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne - co zrobić gdy zamawiający narusza prawa wykonawcy? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Jeśli jesteś uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i doszedłeś do wniosku, że postępowanie to jest prowadzone niezgodne z prawem, narusza min. zasady równości uczestników poprzez preferowanie określonych podmiotów lub zasadę uczciwej konkurencji, to wówczas masz (...)

 • 28.8.2006

  Niezależny obserwator w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Postępowania w sprawie zamówień publicznych o najwyższej wartości szacunkowej zamówienia podlegają dodatkowej kontroli. Kontrola ta sprawowana jest przez niezależnego od stron postępowania obserwatora, który uczestniczy w pracach komisji przetargowej. Zadaniem obserwatora jest czuwanie nad (...)

 • 28.8.2006

  Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

 • 28.8.2006

  Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli (...)

 • 28.8.2006

  Aukcja elektroniczna - jak uzyskać zamówienie publiczne przez Internet? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Postęp techniczny i związane z tym nowe technologie stwarzają człowiekowi nowe możliwości. Wykorzystując osiągnięcia techniki, ustawodawca zdecydował się wprowadzić do systemu zamówień publicznych nowy tryb udzielania zamówień publicznych – aukcję elektroniczną. Nowe możliwości (...)

 • 28.8.2006

  Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Dostosowując polski porządek prawny do wymogów prawa Unii Europejskiej, do systemu zamówień publicznych została wprowadzona instytucja koncesji na roboty budowlane. Instytucja ta nie znana dotąd w polskim prawie zamówień publicznych może znaleźć szerokie zastosowanie w sytuacjach, (...)

 • 28.8.2006

  Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Wadium jest to pewna wartość majątkowa, którą zamawiający żąda od podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zabezpieczenia swoich interesów. Celem wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed uczestniczeniem w postępowaniu wykonawców, (...)

 • 28.8.2006

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Oprócz przypadków, w których obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika wprost z ustawy, wykonawcy mogą zostać zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia na żądanie zamawiającego. Otóż ustawa przyznaje zamawiającemu generalne uprawnienie (...)

 • 28.8.2006

  Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów (...)

 • 28.8.2006

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jest swoistym zaproszeniem wykonawców do składania ofert. Pozwala oferentom dowiedzieć się czego dokładnie oczekuje od nich zamawiający, czy są w stanie wykonać dane (...)

 • 28.8.2006

  Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu (...)

 • 28.8.2006

  Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Negocjacje z ogłoszeniem podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony może być stosowany jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu (...)

 • 25.8.2006

  Jak uzyskać paszport?

  Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Pomimo wstąpienia RP do Unii Europejskiej paszport wcale nie odszedł (...)

 • 22.8.2006

  Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

  Zgodnie z art. 71 ust. 6 Prawa o ruchu drogowym, pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni. W tym okresie nabywca ma obowiązek dokonać rejestracji samochodu (załączając (...)

 • 25.7.2006

  Rejestr zastawów

  Sama umowa zastawnicza nie powoduje jeszcze powstania zastawu rejestrowego. Konieczny do tego jest wpis do rejestru zastawów. Jest to więc wpis konstytutywny, tzn. tworzący prawo. Z wpisem tym ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wiąże określone skutki prawne. Rejestry (...)

 • 19.7.2006

  Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  Co do zasady, zaspokojenie z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Strony jednak mogą umówić się odmiennie co do sposobu zaspokojenia. Zastaw rejestrowy jest prawem zabezpieczającym wierzytelność. Strony ustanawiając takie zabezpieczenie (...)

 • 19.7.2006

  Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

  Nowa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników (...)

 • 19.7.2006

  Bankowy tytuł egzekucyjny

  Bank, jako instytucja zawodowo zajmująca się udzielaniem kredytów musi mieć zapewnioną możliwość ich szybkiego odzyskiwania, jeżeli jego wierzytelność znajduje się w niebezpieczeństwie. Pozostawienie bankom dostępnych dla wszystkich możliwości dochodzenia swych wierzytelności nie wystarcza, (...)

 • 19.7.2006

  Jak oznaczyć wartość przedmiotu sporu w postępowaniu przed sądem?

  W postępowaniu cywilnym, jeżeli powód dochodzi praw majątkowych, zobowiązany jest w pozwie oznaczyć wartość przedmiotu sporu. Brak tego oznaczenia spowoduje zwrot pozwu celem uzupełnienia. Wartość przedmiotu sporu może wpłynąć na wysokość opłaty od pozwu. Dlatego też istotną (...)

 • 19.7.2006

  Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

  Kanwą do napisania niniejszego artykułu stały się dwie historie. W obu historiach prawidłowe określenie nazwy kontrahenta grało główną rolę. W pierwszym przypadku sąd oddalił powództwo, gdyż przyjął, iż stroną umowy jest inna firma niż strona, która została pozwana. Sąd doszedł (...)

 • 11.7.2006

  Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

  Wcześniej czy później każdy przedsiębiorca, któremu szczęśliwie udało się zbudować rentowne i znaczące przedsiębiorstwo zada sobie pytanie: co dalej? W jaki sposób, zabezpieczyć zgromadzony majątek tudzież jak przekazać go następcom tak, aby go nie roztrwonili, ale (...)

 • 23.6.2006

  Kontrahenci małego podatnika

  Wybór przewidzianego przez ustawę sposobu rozliczeń z podatku VAT przez małego podatnika wywołuje określone skutki również w zakresie obowiązków podatkowych u jego kontrahentów. Dotyczy to jednak tylko kontrahentów, którzy sami nie są małymi podatnikami albo są tymi podatnikami, ale nie (...)

 • 23.6.2006

  Czy opłaca się wybór metody kwartalnego rozliczenia VAT?

  W praktyce metoda kwartalnego systemu rozliczeń bez stosowania metody kasowej ma znacznie więcej zwolenników niż metoda kasowa. Co prawda obowiązek podatkowy nie powstaje w tej metodzie na szczególnych zasadach, ale termin zapłaty podatku można \"przesunąć\" poprzez rzadsze rozliczanie się (...)

 • 5.6.2006

  Podatek należny u podatnika stosującego kwartalne rozliczenie

  Dla małego podatnika, który rozlicza się za okresy kwartalne bez stosowania metody kasowej nie ma żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten w szczególności nie jest uzależniony od zapłaty dokonanej przez kontrahenta (...)

 • 5.6.2006

  Na jakich zasadach mały podatnik może wybrać kwartalne rozliczenie VAT bez stosowania metody kasowej?

  Dla małych podatników zostały przewidziane dwa szczególne sposoby rozliczeń z fiskusem w zakresie podatku VAT. Pierwszym z nich jest metoda kasowa. Mały podatnik może również wybrać możliwość rozliczania się za okresy kwartalne bez stosowania metody kasowej. W uproszczeniu można powiedzieć, (...)

 • 5.6.2006

  Zalety i wady wyboru metody kasowej

  Metoda kasowa ma w praktyce tylu zwolenników, ilu przeciwników. Do jej głównych zalet można zaliczyć dość znaczne odroczenie podatku do zapłaty poprzez szczególne określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wybór metody kasowej oznacza również mniej deklaracji składanych w trakcie (...)

 • 5.6.2006

  Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

  Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', jest zatem zobowiązany wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, datę dokonania (...)

 • 5.6.2006

  Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

  Mały podatnik, tak jak każdy podatnik VAT, ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz zgłoszeń aktualizacyjnych. Dotyczy to również podatnika, który wybiera kasową metodę rozliczeń w zakresie tego podatku. Rejestracji i aktualizacji dokonuje się na formularzu VAT-R. Wybór metody (...)

 • 5.6.2006

  Jak rozliczyć VAT po rezygnacji z metody kasowej lub utracie do niej prawa?

  Rezygnacja z metody kasowej oraz utrata do niej prawa oznacza pewne komplikacje w zakresie rozliczania podatku. Rezygnacja z metody kasowej oraz utrata do niej prawa oznacza pewne komplikacje w zakresie rozliczania podatku. Podatnik, mimo zakończenia stosowania metody kasowej, podatek naliczony w odniesieniu (...)

 • 5.6.2006

  Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

  Mały podatnik stosujący metodę kasową ma prawo do odliczenia podatku dopiero za okres rozliczeniowy, w którym uregulował całą należność z otrzymanej faktury. Jeżeli podatnik stosujący metodę kasową nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w ogólnym terminie odliczenia podatku naliczonego, (...)

 • 5.6.2006

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

  Podatnik VAT ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ta ogólna zasada obowiązuje również małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Małego podatnika (...)

 • 22.5.2006

  Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

  Ustawodawca określił wiele szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, uzależnionych np. od terminu płatności czy chwili wykonania usługi. Dotyczą one bez wyjątku wszystkich podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych. Ponieważ jednak w (...)

 • 22.5.2006

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika VAT stosującego metodę kasową?

  Istota metody kasowej sprowadza się do szczególnego momentu określenia obowiązku podatkowego. Obowiązek ten w metodzie kasowej (poza pewnymi wyjątkami) powstaje w inny sposób niż dla pozostałych podatników. A mianowicie, w zasadzie w metodzie kasowej obowiązek podatkowy powstaje (...)

1

...

49

50

51

52

53

...

62

NA SKÓTY