e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 51

 • 28.5.2010

  Posiadanie broni

  Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast gdybyś chciał posiadać broń pneumatyczną, miotacze gazu obezwładniającego bądź broń białą itp., w takich wypadkach (...)

 • 26.5.2010

  Zapis i polecenie w testamencie

  Zapis to rozrządzenie testamentowe, w wyniku którego na spadkobiercę lub zapisobiercę nakładany jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej oznaczonej osoby (np. przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości). Osoba ta uzyskuje tym samym (...)

 • 25.5.2010

  Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

  Zarówno zawieszenie postępowania (obligatoryjne jak i fakultatywne) jak i podjecie postępowania po okresie zawieszenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie to, a także na postanowienie o odmowie zawieszenia lub podjęcia postępowania, przysługuje każdej ze stron zażalenie. (...)

 • 25.5.2010

  Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

  Zgodnie z nowym prawem zasadą jest, że wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta wybieramy w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), czyli tzw. czynne prawo wyborcze ma każdy, (...)

 • 25.5.2010

  Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

  Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego (...)

 • 24.5.2010

  Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem społeczny, istniejący jednak od zawsze, który Państwo próbuje rozwiązać na (...)

 • 24.5.2010

  Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Wadium jest to pewna wartość majątkowa, którą zamawiający żąda od podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zabezpieczenia swoich interesów. Celem wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed uczestniczeniem w postępowaniu wykonawców, (...)

 • 24.5.2010

  Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży Twojego produktu? Kontrola bezpieczeństwa produktów

  Kto może kontrolować bezpieczeństwo oferowanych lub produkowanych przez Ciebie produktów? Jakie uprawnienia przysługują kontrolującemu? Jakie masz obowiązki jeśli okaże się, że Twoje produkty nie spełniają warunków bezpieczeństwa? Na te i inne pytania odpowiedzi udziela ustawa z dnia (...)

 • 24.5.2010

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jest swoistym zaproszeniem wykonawców do składania ofert. Pozwala oferentom dowiedzieć się, czego dokładnie oczekuje od nich zamawiający, czy są w stanie wykonać dane (...)

 • 17.5.2010

  Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

  W grudniu 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Magoora dotyczący prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów i paliwa do tych samochodów. ETS uznal, że przepisy polskiej ustawy o VAT dotyczace ograniczeń w odliczeniach naruszają (...)

 • 14.5.2010

  Skarga konstytucyjna

  Każdy obywatel może skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli dojdzie do wniosku, że prawomocny wyrok lub ostateczna decyzja została wydana na podstawie przepisu lub aktu prawnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. (...)

 • 12.5.2010

  Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

  Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Powszechność tego ubezpieczenia polega na tym, iż wszyscy ci, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia (zdecydowana większość) mogą zdecydować się na dobrowolne (...)

 • 11.5.2010

  Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

  Agentem ubezpieczeniowym nie może być zgodnie z ustaleniami ustawodawcy każdy bez wyjątku, może nim być przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych spełniający dodatkowo (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności może być nie ustalona, ale sama wierzytelność musi być konkretna, tzn. bądź już istniejąca, (...)

 • 11.5.2010

  Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  W prawie cywilnym wielokrotnie można spotkać się z pojęciami nieważności czy bezskuteczności określonej czynności prawnej. We wszystkich tych przypadkach chodzi o określone sankcje jakie powstają w przypadku gdy dana czynność jest wadliwa. Kiedy dokonana czynność staje się bezwzględnie (...)

 • 11.5.2010

  Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

  Spieniężenie majątku dłużnika lub uzyskanie od niego odpowiedniej ilości środków pieniężnych nie jest końcowym etapem postępowania egzekucyjnego. Otóż kolejnym etapem jest właściwy podział tych środków, które zostały wyegzekwowane. Ustawodawca i w tym zakresie (...)

 • 10.5.2010

  Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (i przez to również zobowiązana do działania). Jeżeli nie, to jej działalność (...)

 • 7.5.2010

  Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega (...)

 • 6.5.2010

  Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

  Niestety znaczna część postanowień umów deweloperskich wciąż może być zakwalifikowana jako klauzule niedozwolone. Z danych UOKiK wynika, że co dziesiąta klauzula w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone dotyczy rynku nieruchomości. Nabywca, zanim zdecyduje się podpisać (...)

 • 6.5.2010

  Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

  Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Dodajmy, iż profesjonalny charakter działalności dewelopera, a po drugiej stronie konsumencki profil nabywcy, wywierają kolosalny wpływ na ukształtowanie samej (...)

 • 6.5.2010

  Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, (...)

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona w ustawie prawo budowlane) grupa (...)

 • 6.5.2010

  Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

  Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl poświęcony tematyce zakupu mieszkania i wszystkim problemom i formalnościom z tym związanym, a przede wszystkim z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo (...)

 • 6.5.2010

  Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

  Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu \"afery\". Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez \"cudownie odnalezionych\" właścicieli, a którzy - jak się później okazało - nie żyją od kilkudziesięciu lat. Czym (...)

 • 15.4.2010

  Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

  Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich (...)

 • 15.4.2010

  Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  Szykując się do zakupu mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera często obawiamy się, by nie dać mu się przysłowiowo \"nabić w butelkę\". Z uwagi na fakt, że takie przypadki niestety się zdarzają, warto zebrać więcej informacji na jego temat - jeszcze przed podpisaniem umowy. Działalność (...)

 • 14.4.2010

  Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?

  Na podstawie ustawy Prawo budowlane - właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego (...)

 • 7.4.2010

  Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

  Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej można uzyskać prawa ochronne na znak towarowy. Prawa ochronne można uzyskać rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Uprawniony z prawa ochronnego nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób (...)

 • 22.3.2010

  Dodatkowe dni wolne od pracy

  Czy za święto przypadające w niedzielę 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP, przysługuje dodatkowy dzień wolny? Czy wiesz już wszystko o dniach wolnych od pracy? Masz wątpliwości, czy pracodawca powinien udzielić Ci dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w (...)

 • 19.3.2010

  Rozliczenie roczne – ulga internetowa

  Jednym z dostępnych sposobów na zmniejszenie obciążenia podatkiem za 2009 rok jest ulga internetowa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które w 2009 roku ponosiły wydatki na dostęp do sieci internet, oraz są w stanie te wydatki udokumentować - mogą odliczyć (...)

 • 25.2.2010

  Pierwszy ogólnopolski system oceny prawników

  W sieci pojawił się właśnie pierwszy w Polsce system oceny prawników. Polega on na możliwości wystawiania prawnikom ocen i komentarzy. Część prawników jest jednak sceptycznie nastawionych do tego pomysłu.

 • 24.2.2010

  Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

  Niezależnie od formy władania lokalem zasadą jest nienaruszalność tego prawa oraz wyłączne korzystanie i rozporządzanie przez uprawnionego. Jest to zasada wyrażona w Konstytucji RP, która wyraźnie wskazuje, iż przeszukanie mieszkania może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawach (...)

 • 17.2.2010

  Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie zawarte w obecności duchownego zostało złożone wadliwie. Kiedy mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli wyłączającą świadome wyrażenie (...)

 • 10.2.2010

  Zwolnienie szkół jazdy z podatku VAT stan do 31.12.2010 r.

  Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT") zwolnione z podatku VAT są usługi, które zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. W pkt 2 załącznika wymieniono usługi edukacyjne ( PKWiU 80).

 • 10.2.2010

  Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

  Porada wskaże Ci jakie warunki musisz spełnić, by móc domagać się ustanowienia obrońcy z urzędu. Czy będziesz musiał zapłacić wyznaczonemu przez sąd obrońcy? Jakie są jego obowiązki w czasie procesu? Obrońca jest ustanowiony w procesie karnym do pomocy oskarżonemu we właściwym (...)

 • 9.2.2010

  Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych (...)

 • 3.2.2010

  Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest ograniczona. Ilość pełnomocników procesowych, których strona może powołać do reprezentowania (...)

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może być po prostu śmieszne lub wręcz obraźliwe. W takiej sytuacji można skorzystać z prawa do wniesienia (...)

 • 30.1.2010

  Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

  Komornicy prowadzą rocznie ok. 7.000 spraw eksmisyjnych (postępowań o opróżnienie lokalu). Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom, pozbawiając ich praktycznie możliwości pozbycia się (...)

 • 29.1.2010

  Prawa konsumenta europejskiego

  Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty, ale Parlament Europejski nie jest samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem (...)

 • 29.1.2010

  Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  W niniejszym artykule omówione zostały poszczególne rodzaje umów, zwanych potocznie umowami deweloperskimi. Przykładowo do tej grupy należą umowy deweloperskie w ścisłym tego słowa znaczeniu, zwane też realizatorskimi, które są zawierane między nabywcą a deweloperem (...)

 • 29.1.2010

  Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

  W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych\". W tym artykule postaramy (...)

 • 27.1.2010

  Jak uzyskać aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych?

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. dotyczy aprobat technicznych oraz upoważnionych do ich wydawania jednostek organizacyjnych. Rozporządzenie określa sposób udzielania, zmiany i uchylania aprobat technicznych, wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku i sposób (...)

 • 11.1.2010

  Do czego są uprawnieni inspektorzy transportu drogowego?

  Inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, jest uprawniony m.in. do wydania poleceń i sygnałów. Jakie są uprawnienia inspektora transportu (...)

 • 22.12.2009

  Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

  Wyrok zaoczny przeważnie jest wyrokiem uwzględniającym powództwo, może jednak być także wyrokiem je oddalającym. Zaoczny charakter wyroku zależy od braku udziału pozwanego w postępowaniu. Nie jest zatem istotne, czy wyrok został wydany po pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę, (...)

 • 15.12.2009

  Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

  Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 15. grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Kluczowe znaczenie będzie miało ustanie małżeństwa, o czym stanowi art. 13 ust. 1 ww. ustawy. (...)

 • 1.12.2009

  Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa. Do rejestru zabytków wpisuje się dobra kultury nieruchome, ruchome oraz kolekcje na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanej z urzędu (...)

 • 24.11.2009

  Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

  Na rozwiniętych rynkach kapitałowych sekurytyzacja stanowi popularny sposób na pozyskiwanie finansowania. Tymczasem w Polsce szersze wykorzystanie sekurytyzacji napotyka na liczne trudności. Są one związane przede wszystkim z niezbyt przyjaznym środowiskiem prawnym. Dlatego też przed podjęciem (...)

 • 18.11.2009

  Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

  Artykuł niniejszy przedstawia akty prawne, ktore regulują czas pracy kierowców w przewozach krajowych i międzynarodowych. jest to pierwszy z serii artykułów mających za przedmiot tę tematykę.

 • 18.11.2009

  Ustawa o czasie pracy kierowców

  Ustawa o czasie pracy kierowców, Dz.U. 2004.92.879, reguluje zagdnienia zwiazane z definicją czasu pracy, dyzurów, okresów odpoczynku, przerw oraz wiele innych istotnych z punktu widzenia szeroko pojetego transportu drogowego.

1

...

49

50

51

52

53

...

70