e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 51

 • 20.3.2012

  Zaniechanie poboru, zwolnienie z obowiązku poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowej

  Zaniechanie poboru i umorzenie zaległości to sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Natomiast zwolnienie z obowiązku poboru nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań podatkowych po stronie podatnika, choć z punktu widzenia płatnika jest instytucją zbliżoną do zaniechania poboru: zwalnia płatnika (...)

 • 20.3.2012

  Czy, jak i kiedy można skorygować deklarację podatkową?

  W rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej, pod pojęciem deklaracji rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Zagadnienie prawa do korekty deklaracji (...)

 • 19.3.2012

  Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

  Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Otrzymaną zaliczkę należy udokumentować fakturą VAT niezależnie od wysokości (...)

 • 19.3.2012

  Odliczenie podatku zapłaconego za granicą

  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a umowa międzynarodowa nie zwalnia tych dochodów (...)

 • 19.3.2012

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeżeli spodziewają się, że koszty działalności, które prawo pozwala odliczyć od podatku nie przekroczą 50% przychodu. Poznaj podstawowe (...)

 • 9.3.2012

  Błąd lub groźba jako podstawa uchylenia się od oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

  Nierzadko zdarza się, że spadkobiercy składają oświadczenie o przyjęciu lub oświadczenie o odrzuceniu spadku bez znajomości wszystkich istotnych okoliczności albo pod wpływem wywieranej na nich presji. Sytuacja taka z prawnego, a i z etycznego punktu widzenia jest nie do przyjęcia. Stąd przepisy (...)

 • 7.3.2012

  Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości?

  Aby prawidłowo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy najpierw określić jaki jest cel postępowania upadłościowego. Celem tego postępowania z jednej strony jest jak najszersze zaspokojenie wierzycieli dłużnika, a z drugiej zachowanie zdolności gospodarczych i przedsiębiorstwa dłużnika. (...)

 • 6.3.2012

  Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Spadkobiercy, przyjmując spadek, przejmują także podatkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przy ustalaniu kręgu spadkobierców oraz w ogólnych kwestiach związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku stosuje się przepisy prawa cywilnego. Natomiast same zasady przejścia praw i obowiązków (...)

 • 5.3.2012

  Usługi na ruchomym majątku rzeczowym a miejsce opodatkowania VAT - stan prawny do 1 stycznia 2010

  Usługi na ruchomym majątku rzeczowym (art. 27 ust 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT) należą do wyłączeń spod reguły opodatkowania usług w miejscu siedziby usługodawcy. W niniejszym artykule opiszemy na czym polega ten wyjątek. Gdzie z reguły opodatkowane są usługi na ruchomym majątku rzeczowym? (...)

 • 5.3.2012

  Miejsce świadczenia dostawy

  Określenie miejsca świadczenia (dostawy lub usługi) ma fundamentalne znaczenie dla tego w jakim państwie wykonywana przez podatnika czynność będzie opodatkowana. Przykładowo, czynność wykonywana w Niemczech (a więc opodatkowana niemieckim podatkiem VAT) zawsze będzie opodatkowana w tym państwie, (...)

 • 5.3.2012

  Wznowienie postępowania podatkowego

  Podobnie jak w przypadku stwierdzenia nieważności, wznowienie postępowania jest jedną z nadzwyczajnych procedur, która umożliwia wzruszenie decyzji ostatecznej.

 • 5.3.2012

  Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  Co jeśli pracodawca, w swoich najbardziej skrytych marzeniach chciałby, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? Najlepiej dla pracodawcy aby pracownik czynił to za darmo, a nawet do całego interesu dopłacał. Taki sen (czy też koszmar) nieraz (...)

 • 2.3.2012

  Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy Kodeksu cywilnego określają (...)

 • 1.3.2012

  Kilka słów o zastawie jako sposobie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji

  Obligacja, pełni pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym funkcje podobne do pożyczki. Jednak w przypadku obligacji zobowiązanie do zwrotu „pożyczonej” kwoty zostaje stwierdzone w dokumencie, który jest papierem wartościowym. Co istotne, z punktu widzenia obligatariuszy, czyli (...)

 • 1.3.2012

  Problemy podatkowe akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz postulat de lege ferenda.

  Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny wypowiedział się co do rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego, w niedawnej uchwale 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt: II FPS 1/11). Najnowsza uchwała odpowiedziała na pytanie, w jaki sposób kwalifikować przychody (...)

 • 1.3.2012

  Komu i jak pomaga rzecznik konsumentów?

  Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, zadania z zakresu ochrony interesów konsumentów, oprócz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wykonują także samorządy terytorialne. Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, (...)

 • 29.2.2012

  Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów (...)

 • 28.2.2012

  Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Istotną kwestią jest miejsce płacenia podatków. Unikanie systemów podatkowych, w których stawki podatkowe zniechęcają do prowadzenia działalności zarobkowej jest zjawiskiem powszechnym . Niniejsza porada omawia okoliczności od których zależy w jakim Państwie firmy płacą podatki.

 • 27.2.2012

  Umowa o dzieło - odpowiedzialność wykonawcy

  Umowa o dzieło jest jedną z częściej zawieranych umów w życiu codziennym. Dzieło może przybrać różny charakter np. budowa lub remont domu, założenie instalacji, namalowanie obrazu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dzieła oraz za to by po wykonaniu posiadało właściwości (...)

 • 27.2.2012

  Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

  Zgodnie z przepisami ustawy systemowej jeżeli ZUS - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - nie ustalił (...)

 • 26.2.2012

  Terminy wystawiania faktur VAT

  Ogólny termin wystawienia faktury jest dość istotny w aspekcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek – w razie wystawienia faktury – powstaje z chwilą jej wystawienia, podatnik ma możliwość przesunięcia momentu powstania obowiązku o cały miesiąc. Termin (...)

 • 25.2.2012

  Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

  Zdarza się, że będąc podatnikami nie możemy się doczekać decyzji organu podatkowego w sprawie naszego zobowiązania wobec fiskusa. Warto pamiętać, iż dla zabezpieczenia podatnika przed skutkami przewlekłości postępowania ustawodawca wprowadził maksymalne terminy do załatwienia sprawy przez (...)

 • 25.2.2012

  Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

  Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • 25.2.2012

  Jak jest zwracany VAT za materiały budowlane?

  Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot VAT nie budzi wątpliwości, to urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku – w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku – bez wydania decyzji. W przeciwnym zaś wypadku urząd skarbowy wyda jednak (...)

 • 24.2.2012

  Ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenta?

  Generalnie koszty postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą ponoszone według zasad ogólnych obowiązujących w postępowaniu upadłościowym prowadzonym według Prawa upadłościowego i naprawczego. Jednak w celu obniżenia (...)

 • 22.2.2012

  Faktoring - istota i zastosowanie

  Spośród wielu nowych typów umów, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym systemie prawnym, factoring jest instytucją mało znaną i niedocenianą przez przedsiębiorców. Umowa factoringu jest rodzajem umowy nienazwanej. Oznacza to, że nie jest unormowana ustawowo. Jej treść w głównej (...)

 • 21.2.2012

  Lista państw, z którymi Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym

  Poniżej prezentujemy listę państw, z którymi Polska podpisała porozumienia o ruchu bezwizowym. Obywatele polscy mogą bez konieczności posiadania wizy wjechać na terytorium tych państw i przebywać tam przez określony czas. Długość tego czasu zależy od konkretnej umowy między państwami. (...)

 • 21.2.2012

  Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka komandytowo - akcyjna, ustanowienie rady nadzorczej wynika z charakteru tej spółki, (...)

 • 21.2.2012

  Ogólne informacje o KRS

  Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy wreszcie dłużnicy niewypłacalni. Rejestry prowadzone są przez (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią i to bez względu (...)

 • 19.2.2012

  Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

  Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana (...)

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, w której okres przedawnienia zostanie przerwany, nie rozpocznie biegu lub zostanie zawieszony. (...)

 • 16.2.2012

  Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

  W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego z dnia 25 września 2003 r., jeżeli czas trwania najmu lokalu mieszkalnego nie jest oznaczony, (...)

 • 15.2.2012

  Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

  Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny: wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skarga kasacyjna, aby mogła stać się przedmiotem merytorycznej oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego musi być oparta na ściśle określonych podstawach (...)

 • 15.2.2012

  Czy można uniknąć płacenia wysokich podatków?

  \'Ucieczka od podatku\' jest doktrynalnym określeniem na dążenie podatników do zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych. Działania podatników w tym zakresie można ująć w czterech formach: oszczędności podatkowej, planowania podatkowego, unikania opodatkowania oraz uchylania (...)

 • 13.2.2012

  Kto jest "małym podatnikiem" VAT?

  Niektórzy podatnicy, po spełnieniu określonych warunków ustawowych, mogą uzyskać status małego podatnika. Status ten uprawnia do skorzystania z preferencyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń w podatku VAT. Mały podatnik może rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych. (...)

 • 13.2.2012

  Kiedy mały podatnik traci prawo do stosowania metody kasowej?

  Prawo do rezygnacji z metody kasowej należy odróżnić od utraty prawa do stosowania tej metody. Utrata prawo do metody kasowej wiąże się bowiem z utratą statusu małego podatnika i oznacza dla podatnika konieczność stosowania rozliczeń na zasadach ogólnych. Przekroczenie określonych w ustawie (...)

 • 13.2.2012

  Jak rozliczyć czynności dokonane przed wyborem metody kasowej?

  Wybór metody kasowej wiąże się z odpowiednim rozliczeniem czynności dokonanych w poprzednich okresach. Ustawodawca wprowadził rozwiązania mające uchronić podatnika VAT przed podwójnym opodatkowaniem danej czynności. A mianowicie, w zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy (...)

 • 13.2.2012

  Jak zrezygnować z metody kasowej?

  Podatnik wybierając metodę kasową nie musi jej stosować bezterminowo. Może bowiem z niej zrezygnować (choć nie w dowolnym terminie); może się również okazać, iż podatnik utraci prawo do stosowania tej metody. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, jednak nie wcześniej jednak (...)

 • 10.2.2012

  Podróże w kosztach firmy

  W niniejszym artykule przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa. Jak księgować w koszty wydatki (...)

 • 8.2.2012

  Ważne zmiany w przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS

  Zagadnienie długości okresu przedawnienia należności z tytułu składek względem ZUS (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne, do których stosuje się te same zasady co w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne), było zawsze przedmiotem zainteresowania (...)

 • 8.2.2012

  Czy mogę wysłać fakturę mailem - wszystko o fakturach w formie elektronicznej

  Wraz z postępem technicznym zmieniają się sposoby i środki działania przedsiębiorców, zaś zadaniem ustawodawcy – zwłaszcza na gruncie prawa podatkowego – jest za tymi zmianami nadążać i tworzyć prawo przystające do aktualnych warunków społecznych, łatwe w stosowaniu i jak (...)

 • 7.2.2012

  Co pozostaje po kontroli skarbowej?

  Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie o kontroli skarbowej, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się doń odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. Może ona zakończyć się na trzy sposoby i w związku z każdym kontrolowanemu (podatnikowi) przysługują inne uprawnienia do podważenia (...)

 • 7.2.2012

  Nadużycie prawa w podatku obrotowym

  Nowelizacja Ordynacji podatkowej z dnia 30 czerwca 2005 r. uchyliła art. 24a oraz 24b tejże ustawy, które statuowały instytucję obejścia prawa podatkowego. Polscy podatnicy przyzwyczaili się więc do stanu w którym ich zgodna z prawem działalność zmierzająca do obniżenia obciążania (...)

 • 6.2.2012

  Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

  Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego (...)

 • 1.2.2012

  Zanim powstanie statut spółki akcyjnej

  Statut spółki akcyjnej, to podstawowy dokument wyznaczający prawa i obowiązki akcjonariuszy a także regulujący ład korporacyjny w spółce. Opracowując statut, można skorzystać z powszechnie dostępnych wzorcowych statutów, trzeba jednak pamiętać, że celem tego dokumentu jest takie ukształtowanie (...)

 • 30.1.2012

  Skutki podatkowe nieważnych czynności prawnych

  Powszechnie przyjęty już pogląd o pełnej autonomii prawa podatkowego w stosunku do prawa cywilnego nie oznacza, iż obrót cywilno – prawny w którym uczestniczy podatnik nie ma żadnego wpływu na jego sytuację podatkową. Czynności prawne są jednym ze źródeł powstawania (...)

 • 29.1.2012

  Stwierdzenie nieważności decyzji w postępowaniu podatkowym

  Stwierdzenie nieważności jest jednym z nadzwyczajnych trybów umożliwiających wzruszenie decyzji ostatecznych, stanowiąc jeden z nielicznych wyjątków odstępstwa od trwałości decyzji ostatecznych. Możliwość wzruszenia decyzji w drodze stwierdzenia jej nieważności możliwe jest jedynie w (...)

 • 29.1.2012

  Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

  W każdym państwie prawa, w tym również w Polsce, organy publiczne są odpowiedzialne za wydawane przez siebie decyzje. Jeżeli strona poniesie szkodę związaną z wadliwością decyzji, należy się jej od państwa odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest nierozerwalnie związana z (...)

 • 29.1.2012

  Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

  Stosownie do art. 8 ust. 1 nowej ustawy o opłacie skarbowej zapłata tej opłaty powinna być dokonywana gotówką lub bezgotówkowo. W celu usprawnienia załatwiania spraw w organach administracji publicznej ustawodawca wprowadził przepis upoważniający radę gminy do podjęcia uchwały (...)

1

...

49

50

51

52

53

...

74