e-prawnik.pl Porady prawne

Papiery wartościowe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Klauzula wekslowa nie na zlecenie

  Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?

  Klauzula wekslowa nie na zlecenie
 • Termin wykonania umowy pożyczki

  Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to dzień (...)

  Termin wykonania umowy pożyczki
 • Błędna miejscowość na wekslu

  Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?

  Błędna miejscowość na wekslu
 • Nakaz z dwóch weksli

  Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?

  Nakaz z dwóch weksli
 • Zwrot weksla

  Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej (...)

  Zwrot weksla
 • Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

  W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności wekslowej, (...)

  Nieprzedstawienie do zapłaty weksla
 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

  Przedstawienie weksla do zapłaty
 • Roszczenie o różnicę odsetek

  Zawarłem umowę pożyczki zabezpieczoną wekslem in-blanco. Umowa przewidywała odsetki za opóźnienie 24% rocznie. Sąd wydał (prawomocny) nakaz zapłaty z roszczenia wekslowego (bez powoływania się (...)

  Roszczenie o różnicę odsetek
 • Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

  Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie \"wyrażam zgodę\" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie (...)

  Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie
 • Odsetki na wekslu

  Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

  Odsetki na wekslu
 • "Wręczenie" weksla

  Czytałem, że dla skuteczności indosu oprócz wzmianki na dokumencie, konieczne jest \"wręczenie\" weksla w tym samym dniu.Czy doktryna, orzecznictwo definiują to pojęcie? Czy chodzi tylko o sytuację, (...)

 • Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

  Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz (...)

  Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos
 • Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

  Czy oskarżony ma prawo wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy?

  Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy
 • Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

  Z jakimi ograniczeniami należy się liczyć nabywając grunt będący w użytkowaniu wieczystym?

  Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego
 • Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

  Czy wyrokowi zasądzającemu alimenty nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?

  Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku
 • Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

  Jakiej wysokości świadczenia otrzymuje osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową i emerytury?

  Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury
 • Okresy uwzględniane przy ustalaniu emerytury

  Jakie okresy bierze się pod uwagę przy ustaleniu emerytury?

  Okresy uwzględniane przy ustalaniu emerytury
 • Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

  Czy w czasie trwania małżeństwa można orzec alimenty na rzecz dzieci?

  Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa
 • Przesłanki wydania wyroku zaocznego

  Kiedy możliwe jest wydanie wyroku zaocznego o zapłatę rachunku?

  Przesłanki wydania wyroku zaocznego
 • Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?

  Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?

  Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?
 • Przedłużenie ważności wizy Schengen

  Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?

  Przedłużenie ważności wizy Schengen
 • szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

  Jak kształtuje się orzecznictwo sądów w zakresie szkody całkowitej na skutek uszkodzenia pojazdu?

  szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu
 • Przedawnienie weksla własnego

  Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia (...)

  Przedawnienie weksla własnego
 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z (...)

  Przedstawienie weksla do zapłaty
 • *upadłość domu maklerskiego

  Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

  *upadłość domu maklerskiego
 • Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

  Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

  Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe
 • Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

  Czy umowa kredytowa musi, czy może być integralnym załącznikiem deklaracji wekslowej?

  Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej
 • Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

  Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla i nie dokonuje spłaty. Jak można dochodzić spłaty z weksla?

  Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym
 • Warunki formalne weksla własnego

  Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?

  Warunki formalne weksla własnego
 • weksel

  Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

  weksel
 • Obligacje zabezpieczone hipotecznie

  Bank zaproponował mi zakup obligacji pewnego przedsiębiorstwa. Obligacje zabezpieczone są hipotecznie na działce o określonej na dzień dzisiejszy wartości (która oczywiście może ulec zmianie). (...)

  Obligacje zabezpieczone hipotecznie
 • obligacje zabezpieczone hipotecznie a układ z wierzycielami

  Bank zaproponował mi zakup obligacji pewnego przedsiębiorstwa. Obligacje zabezpieczone są hipotecznie na działce o określonej na dzień dzisiejszy wartości (która oczywiście może ulec zmianie).Czy (...)

  obligacje zabezpieczone hipotecznie a układ z wierzycielami
 • Doręczenie weksla in blanco

  Posiadam weksel in blanco, chcę go wypełnić, ale wiem ze dłuznik nie odbierze listu i wiem ze wróci wezwanie do zapłaty z adnotacja awizowano. Czy mozna uwazać, że wezwanie zostało doręczone (...)

  Doręczenie weksla in blanco
 • Data wystawienia weksla

  Napisałem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym. Nie jestem pewny, co do daty wystawienia weksla. Zatem, jaką datę wystawienia powinienem wpisać na wekslu by uniknąć jakichkolwiek (...)

  Data wystawienia weksla
 • Termin wykupu weksla

  Wierzyciel wzywa pismem do zapłaty wypełnionego weksla in blanco, gdzie data wykupu jest tylko 10 dni. Czy istnieje minimalny termin do wykupu weksla od daty pisemnego wezwania do zapłaty a datą wskazaną (...)

  Termin wykupu weksla
 • Weksel uzupełniający

  Spotkałem się z deklaracją wekslową , do której w załączeniu złożono: "...weksel in blanco z naszego wystawienia oraz dodatkowo weksel uzupełniający". Jaka jest rola weksla uzupełniającego?

  Weksel uzupełniający
 • Weksel trasowany

  Dzięki wekslowi można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Weksel często wystawiany jest jako zabezpieczenie pożyczki. Czy weksel jako zabezpieczenie pożyczki uprawnia pożyczkodawcę, (...)

  Weksel trasowany
 • Odpwiedzialność wekslowa

  Spółka z o.o. otrzymuje dotację. Konieczne jest podpisanie weksla. Spółka reprezentowana jest przez 2 członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. Weksel ma podpisać Prokurent oraz (...)

  Odpwiedzialność wekslowa
 • Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

  W 2001 roku poręczyłam weksel in blanco jako gwarancję działalności handlowej spółki z o.o. Razem ze mną poręczały 3 inne osoby. Spółka, za którą poręczyliśmy, przestała w pewnym momencie (...)

  Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla
 • Podpis prokurenta na wekslu

  Jestem prokurentem spółki z o.o. W imieniu firmy podpisuję weksel in blanco który jest zabezpieczeniem umowy leasingowej. Czy w przypadku niewywiązania się spółki z zobowiązań zawartych w umowie (...)

  Podpis prokurenta na wekslu

1

2

3

4

5

...

6