Papiery wartościowe - Porady prawne

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?

Termin wykonania umowy pożyczki

Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to dzień (...)

Błędna miejscowość na wekslu

Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?

Nakaz z dwóch weksli

Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?

Zwrot weksla

Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej (...)

Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności wekslowej, (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

Roszczenie o różnicę odsetek

Zawarłem umowę pożyczki zabezpieczoną wekslem in-blanco. Umowa przewidywała odsetki za opóźnienie 24% rocznie. Sąd wydał (prawomocny) nakaz zapłaty z roszczenia wekslowego (bez powoływania się (...)

Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie \"wyrażam zgodę\" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie (...)

Odsetki na wekslu

Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

"Wręczenie" weksla

Czytałem, że dla skuteczności indosu oprócz wzmianki na dokumencie, konieczne jest \"wręczenie\" weksla w tym samym dniu.Czy doktryna, orzecznictwo definiują to pojęcie? Czy chodzi tylko o sytuację, (...)

Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz (...)

Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

Czy oskarżony ma prawo wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy?

Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

Z jakimi ograniczeniami należy się liczyć nabywając grunt będący w użytkowaniu wieczystym?

Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Czy wyrokowi zasądzającemu alimenty nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Jakiej wysokości świadczenia otrzymuje osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową i emerytury?

Okresy uwzględniane przy ustalaniu emerytury

Jakie okresy bierze się pod uwagę przy ustaleniu emerytury?

Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Czy w czasie trwania małżeństwa można orzec alimenty na rzecz dzieci?

Przesłanki wydania wyroku zaocznego

Kiedy możliwe jest wydanie wyroku zaocznego o zapłatę rachunku?

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?

Przedłużenie ważności wizy Schengen

Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

Jak kształtuje się orzecznictwo sądów w zakresie szkody całkowitej na skutek uszkodzenia pojazdu?

Przedawnienie weksla własnego

Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z (...)

*upadłość domu maklerskiego

Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

Czy umowa kredytowa musi, czy może być integralnym załącznikiem deklaracji wekslowej?

Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla i nie dokonuje spłaty. Jak można dochodzić spłaty z weksla?

Warunki formalne weksla własnego

Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?

weksel

Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika