Papiery wartościowe

Kategorie papierów wartościowych

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?

Termin wykonania umowy pożyczki

Termin wykonania umowy pożyczki

Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to dzień (...)

Błędna miejscowość na wekslu

Błędna miejscowość na wekslu

Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?

Nakaz z dwóch weksli

Nakaz z dwóch weksli

Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?

Zwrot weksla

Zwrot weksla

Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej (...)

Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności wekslowej, (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty

Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

Roszczenie o różnicę odsetek

Roszczenie o różnicę odsetek

Zawarłem umowę pożyczki zabezpieczoną wekslem in-blanco. Umowa przewidywała odsetki za opóźnienie 24% rocznie. Sąd wydał (prawomocny) nakaz zapłaty z roszczenia wekslowego (bez powoływania się (...)

Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie \"wyrażam zgodę\" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie (...)

Odsetki na wekslu

Odsetki na wekslu

Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

"Wręczenie" weksla

Czytałem, że dla skuteczności indosu oprócz wzmianki na dokumencie, konieczne jest \"wręczenie\" weksla w tym samym dniu.Czy doktryna, orzecznictwo definiują to pojęcie? Czy chodzi tylko o sytuację, (...)

Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz (...)

Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

Czy oskarżony ma prawo wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy?

Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

Z jakimi ograniczeniami należy się liczyć nabywając grunt będący w użytkowaniu wieczystym?

Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Czy wyrokowi zasądzającemu alimenty nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Jakiej wysokości świadczenia otrzymuje osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową i emerytury?

Okresy uwzględniane przy ustalaniu emerytury

Okresy uwzględniane przy ustalaniu emerytury

Jakie okresy bierze się pod uwagę przy ustaleniu emerytury?

Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Czy w czasie trwania małżeństwa można orzec alimenty na rzecz dzieci?

Przesłanki wydania wyroku zaocznego

Przesłanki wydania wyroku zaocznego

Kiedy możliwe jest wydanie wyroku zaocznego o zapłatę rachunku?

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o dział spadku?

Przedłużenie ważności wizy Schengen

Przedłużenie ważności wizy Schengen

Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

Jak kształtuje się orzecznictwo sądów w zakresie szkody całkowitej na skutek uszkodzenia pojazdu?

Przedawnienie weksla własnego

Przedawnienie weksla własnego

Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty

Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z (...)

*upadłość domu maklerskiego

*upadłość domu maklerskiego

Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

Czy umowa kredytowa musi, czy może być integralnym załącznikiem deklaracji wekslowej?

Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla i nie dokonuje spłaty. Jak można dochodzić spłaty z weksla?

Warunki formalne weksla własnego

Warunki formalne weksla własnego

Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?

weksel

weksel

Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

Obligacje zabezpieczone hipotecznie

Obligacje zabezpieczone hipotecznie

Bank zaproponował mi zakup obligacji pewnego przedsiębiorstwa. Obligacje zabezpieczone są hipotecznie na działce o określonej na dzień dzisiejszy wartości (która oczywiście może ulec zmianie). (...)

obligacje zabezpieczone hipotecznie a układ z wierzycielami

obligacje zabezpieczone hipotecznie a układ z wierzycielami

Bank zaproponował mi zakup obligacji pewnego przedsiębiorstwa. Obligacje zabezpieczone są hipotecznie na działce o określonej na dzień dzisiejszy wartości (która oczywiście może ulec zmianie).Czy (...)

Doręczenie weksla in blanco

Doręczenie weksla in blanco

Posiadam weksel in blanco, chcę go wypełnić, ale wiem ze dłuznik nie odbierze listu i wiem ze wróci wezwanie do zapłaty z adnotacja awizowano. Czy mozna uwazać, że wezwanie zostało doręczone (...)

Data wystawienia weksla

Data wystawienia weksla

Napisałem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym. Nie jestem pewny, co do daty wystawienia weksla. Zatem, jaką datę wystawienia powinienem wpisać na wekslu by uniknąć jakichkolwiek (...)

Termin wykupu weksla

Termin wykupu weksla

Wierzyciel wzywa pismem do zapłaty wypełnionego weksla in blanco, gdzie data wykupu jest tylko 10 dni. Czy istnieje minimalny termin do wykupu weksla od daty pisemnego wezwania do zapłaty a datą wskazaną (...)

Weksel uzupełniający

Weksel uzupełniający

Spotkałem się z deklaracją wekslową , do której w załączeniu złożono: "...weksel in blanco z naszego wystawienia oraz dodatkowo weksel uzupełniający". Jaka jest rola weksla uzupełniającego?

Weksel trasowany

Weksel trasowany

Dzięki wekslowi można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Weksel często wystawiany jest jako zabezpieczenie pożyczki. Czy weksel jako zabezpieczenie pożyczki uprawnia pożyczkodawcę, (...)

Odpwiedzialność wekslowa

Odpwiedzialność wekslowa

Spółka z o.o. otrzymuje dotację. Konieczne jest podpisanie weksla. Spółka reprezentowana jest przez 2 członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. Weksel ma podpisać Prokurent oraz (...)

Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

W 2001 roku poręczyłam weksel in blanco jako gwarancję działalności handlowej spółki z o.o. Razem ze mną poręczały 3 inne osoby. Spółka, za którą poręczyliśmy, przestała w pewnym momencie (...)

Podpis prokurenta na wekslu

Podpis prokurenta na wekslu

Jestem prokurentem spółki z o.o. W imieniu firmy podpisuję weksel in blanco który jest zabezpieczeniem umowy leasingowej. Czy w przypadku niewywiązania się spółki z zobowiązań zawartych w umowie (...)

Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

Spółka z o.o, jest moim dłużnikiem, co stwierdzają podpisane faktury. Ponadto dysponuję jeszcze wekslem wystawionym przez jej prezesa oraz deklaracją wekslową, z której wynika że ten weksel składany (...)

Śmierć uczestnika funduszu inwestycyjnego

Śmierć uczestnika funduszu inwestycyjnego

Zmarł mój ojciec, który posiada w banku obligacje dolarowe w ramach, jak wyczytałem, otwartego funduszu inwestycyjnego. Na dokumencie o nazwie "formularz zlecenia" figuruje też moja matka a jego żona. (...)

Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

Weksel in blanco wystawił pożyczkobiorca, a poręczyła go jego żona zamieszkali obydwoje pod tym samym adresem. Deklarację do tego weksla podpisali obydwoje. Zgodnie z deklaracją zawiadomienie o (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie (...)

Elementy weksla własnego

Elementy weksla własnego

W wekslu in blanco wystawca złożył swój podpis oraz wpisał pod czytelnym podpisem z imieniem i nazwiskiem litery i cyfry będące oznaczeniem jego dowodu osobistego, który aktualnie ma zresztą zmieniony, (...)

Miejsce płatności weksla własnego

Miejsce płatności weksla własnego

Kilkoro naszych dłużników wekslowych na wekslach własnych zupełnych, jako miejsce płatności wpisało - zgodnie z naszym życzeniem- nasz bank oraz numer rachunku (remitenta), przy czym jest to nazwa (...)

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

W momencie zaciągnięcia zobowiązania zostało ono zabezpieczone wekslem z deklaracją podpisaną tez przez małżonka. Czy sąd musi przesłać małżonkowi informację o nadaniu klauzuli wykonalności? (...)

Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem

Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem

Weksel własny, płatny za okazaniem został wystawiony 01 marca 2008 roku. W jakim terminie ulegnie przedawnieniu roszczenie z powyższego weksla (od kiedy biegnie i ile trwa termin przedawnienia). Proszę (...)

Odsetki ustawowe od weksla własnego

Odsetki ustawowe od weksla własnego

Jestem posiadaczem weksla własnego. Termin wykupu weksla upłynął w dniu 01 grudnia 2008 roku. Z uwagi, iż weksle nie został wykupiony, wezwałem wystawce do jego wykupu zakreślając datę jako termin (...)

Dochodzenie należności z tytułu weksla

Dochodzenie należności z tytułu weksla

Dłużnik zignorował wezwania do zapłaty z weksla. Weksel był wystawiony przez dłużnika na zabezpieczenie roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Jaka jest procedura dochodzenia należności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne