Umowy

Pokazy garnków - jak zrezygnować z zakupu?

Pokazy garnków - jak zrezygnować z zakupu?

29.1.2014

Pomimo ostrzeżeń, które pojawiają się w sieci i lokalnych dziennikach nadal sporo osób decyduje się na zawarcie z dystrybutorami garnków niekorzystnych umów. Być może pod wpływem chwili, stosowania wyszukanych technik marketingowych, a niekiedy także na skutek podstępu, (...)

Zgodność towaru z umową

Zgodność towaru z umową

24.1.2014

Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną dyrektywę o niektórych aspektach sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z nią (...)

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

23.11.2013

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Ustawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej wyłączyła stosowanie przepisów o rękojmi i gwarancji (...)

Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

23.7.2013

Umowy, co do zasady, mogą być zawierane w dowolnej formie - także ustnie. Bezpiecznie jest jednakże zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej, bądź w formie kwalifikowanej. Artykuł opisuje sposoby zawarcia umowy w zwykłej formie pisemnej oraz konsekwencje zachowanie tej formy. Jeżeli ustawa (...)

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

9.8.2012

Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, lecz również wykonywania pracy w ramach umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz (...)

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

25.4.2012

Porada ta zawiera podstawowe wiadomości kierowane do przedsiębiorców, którzy zorganizowali swoją działalność w oparciu o umowy, które zawierane są nie w ramach bezpośredniego kontaktu z konsumentami, tylko za pomocą telefonu, faxu lub innych środków porozumiewania (...)

Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

24.4.2012

Umowa kontraktacji zawierana jest pomiędzy producentem rolnym a kontraktującym. Na podstawie tej umowy, producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umówionym (...)

Przyrzeczenie publiczne

Przyrzeczenie publiczne

6.4.2012

Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono zostać złożone za pomocą środków umożliwiających powszechny dostęp społeczny. Przyrzeczenie (...)

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

9.11.2011

Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. Wyróżnia się zabezpieczenia osobiste (obok dłużnika \"głównego\" odpowiedzialność (...)

Reklamacja oferty last minute też możliwa

Reklamacja oferty last minute też możliwa

15.6.2011

Masz do tego prawo nawet wtedy, gdy biuro podróży zastrzeże w umowie, że jej nie przyjmuje.

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

19.5.2011

Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej. Prawo (...)

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

12.5.2011

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ora zmianie Kodeksu cywilnego dostosowała polskie ustawodawstwo konsumenckie do standardów Unii Europejskiej, implementując do polskiego porządku prawnego dwie Dyrektywy Wspólnot Europejskich nr 1999/44 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie określonych (...)

Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

22.4.2011

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, (...)

Prawo odkupu

Prawo odkupu

11.2.2011

Z prawem odkupu mamy do czynienia w sytuacji, gdy sprzedawca złoży odpowiednie oświadczenie kupującemu. Prawo przewiduje możliwość, by strony umowy sprzedaży wprowadziły do niej postanowienie, że sprzedawca ma uprawnienie odkupienia od kupującego przedmiotu sprzedaży, aby stać się ponownie (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

9.2.2011

Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia umowy definitywnej, lecz pragną zobowiązać się do jej zawarcia w przyszłości, to mogą (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

18.8.2010

Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone dla danej nieruchomości. Pozostałe rejestry mają charakter pomocniczy, (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

18.8.2010

Z podpisaniem umowy z deweloperem wiążą się zazwyczaj duże wydatki. Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę z faktu, iż mamy w takim przypadku do czynienia z profesjonalistą, obeznanym w branży budowlanej i zasadach zawierania tego typu umów. Ma on więc pewną przewagę przy zawieraniu (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

18.8.2010

Umowa sprzedaży mieszkania jest już ostatnim etapem całej procedury, w toku której zawieranych jest jeszcze \"po drodze\" kilka niezbędnych umów. Warto zatem poznać zasady, na jakich niektóre \"groźne\" dla nabywcy (konsumenta) postanowienia umowy mogą zostać uznane za niedozwolone. (...)

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

18.8.2010

Klauzule regulujące prawo odstąpienia od umowy umieszczane są obecnie niemal we wszystkich umowach deweloperskich. Z uwagi na to, iż należą one do najbardziej istotnych postanowień umowy z punktu widzenia nabywcy, warto jest poświęcić im więcej czasu przy analizie konkretnej umowy. Aby zastrzeżenie (...)

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

22.6.2010

Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia będące przedmiotem uchylonej ustawy zostały przeniesione do Kodeksu cywilnego w art. 649 (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

6.5.2010

Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Dodajmy, iż profesjonalny charakter działalności dewelopera, a po drugiej stronie konsumencki profil nabywcy, wywierają kolosalny wpływ na ukształtowanie samej (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

6.5.2010

Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl poświęcony tematyce zakupu mieszkania i wszystkim problemom i formalnościom z tym związanym, a przede wszystkim z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

29.1.2010

W niniejszym artykule omówione zostały poszczególne rodzaje umów, zwanych potocznie umowami deweloperskimi. Przykładowo do tej grupy należą umowy deweloperskie w ścisłym tego słowa znaczeniu, zwane też realizatorskimi, które są zawierane między nabywcą a deweloperem (...)

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

29.1.2010

W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych\". W tym artykule postaramy (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

4.8.2009

Dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej poszerzony został katalog aktów notarialnych, przy sporządzaniu których notariusz jest zobowiązany zastosować obniżoną, 50 % stawkę taksy notarialnej. Jest (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

28.7.2009

Często zdarza się, że właściciel chce rozporządzić posiadanym przez siebie majątkiem na rzecz bliskich mu osób jeszcze przed swoją śmiercią. Celowi temu służy testament, jednakże wiele osób chce, aby skutek w postaci przeniesienia własności nastąpił jeszcze za ich życia. (...)

Kiedy i jak można odwołać darowiznę - opinia prawna

Kiedy i jak można odwołać darowiznę - opinia prawna

18.7.2009

Kodeks cywilny przewiduje możliwość odwołania darowizny nawet już wykonanej w sytuacji, gdy obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności względem darczyńcy. Przepisy nie definiują pojęcia rażącej niewdzięczności ani nie zawierają wskazówek, jakiego rodzaju zachowanie lub zaniechanie (...)

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - opinia prawna

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - opinia prawna

10.4.2009

Pracodawcy często zamiast umowy o pracę podpisują ze swoimi pracownikami umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło), korzystając z możliwości, jakie te drugie dają przy zmniejszaniu kosztów działalności gospodarczej. Kodeks pracy zawiera jednak zakaz zastępowania umowy o pracę (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

2.4.2009

Zastrzeżenie odsetek naliczanych od kwoty zaliczki służy zwaloryzowaniu kwoty podlegającej zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy. W związku z tym sprzedający był zobowiązany do zwrotu zaliczki w wysokości uwzględniającej naliczone odsetki. Oznacza to, że należna do zwrotu zaliczka to zaliczka (...)

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

20.3.2009

Umowa sprzedaży jest umową nazwaną, uregulowaną w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 535 k.c. w umowie tej sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Do elementów istotnych (...)

Podpis elektroniczny - co to takiego?

Podpis elektroniczny - co to takiego?

5.3.2009

Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony jest na szereg zagrożeń. Wśród (...)

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

5.3.2009

Istotnie, na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzecz i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł o ile nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej (tu mieszczą się m.in.: zstępni). (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne