e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Październik 2013

 • 8.10.2013

  Finałowe negocjacje o unii bankowej

  Parlament Europejski konsekwentnie wzywa do większego ujednolicenia przepisów dotyczących restrukturyzacji banków.

 • 8.10.2013

  Czas pracy na kolei. Nowe przepisy pomogą?

  Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym obowiązuje od 7 października. Ma na celu wyeliminowanie naruszeń norm czasu ich pracy i zwiększenie zainteresowania kształceniem o profilu kolejowym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowy pożyczki a zgoda wspólników

  Spółka z o.o., którą reprezentuje dwóch wspólników, podpisała z jednym z nich umowy pożyczki w różnych okresach ( w przeciągu kilku miesięcy- 2 umowy na kwotę nie przekraczającą dwukrotność kapitału zakładowego i jedną przekraczającą dwukrotność kapitału zakładowego, wcześniej (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1194 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1192 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

 • Dziennik Ustaw Poz. 1191 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1189 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1188 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 803 z 2013

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 802 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 801 z 2013

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Zwierzęta świata” – żubr, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu