e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia w razie naruszenia dóbr osobistych

Pytanie:

Jakie roszczenia przysługują przeciwko osobie naruszającej dobra osobiste?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia w razie naruszenia dóbr osobistych

22.2.2012

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

W ewentualnym pozwie można się domagać, np. przeprosin oraz zadośćuczynienia pieniężnego za wyrządzenie krzywdy. Złożenie oświadczenia jest najpopularniejszym środkiem służącym usunięciu skutków naruszenia czci, prawa do prywatności, nietykalności cielesnej. Treść i forma oświadczenia zależy od okoliczności sprawy. Może tu wejść w grę odwołanie, przeproszenie, wyrażenie ubolewania, sprostowanie, wyjaśnienie pewnych faktów (H. Dąbrowski (w:) Kodeks cywilny..., red. Z. Resich, s. 96). Przez odpowiednią formę należy rozumieć sposób zakomunikowania oświadczenia osobom trzecim lub ogółowi. Koszty oświadczenia ponosi sprawca. W szczególności chodzi o publikację oświadczenia w prasie. Środek ten nie powinien być jednak stosowany w takiej formie, gdy samo zajście, w toku którego doszło do naruszenia dobra osobistego, jest znane tylko wąskiemu gronu osób. W orzecznictwie jednak wskazano, że to na powodzie ciążyć będzie określenie już w pozwie treści oświadczenia, którego złożenia domaga się od pozwanego za naruszenie dóbr osobistych (wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 1982 r., sygn. IV CR 500/81 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1997 r., sygn. II CKN

Obok przeprosin można dochodzić także zadośćuczynienia pieniężnego. O wysokości zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych -co do zasady -decyduje rodzaj naruszonego dobra osobistego pokrzywdzonego, skala naruszenia, okoliczności w jakich doszło do naruszenia i charakter działania sprawcy, w tym jednorazowość lub wielokrotność tego działania oraz zakres krzywdy wyrządzonej pokrzywdzonemu, długotrwałość jej odczuwania – wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2010 r., sygn. I CSK 61/2010.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ