e-prawnik.pl Porady prawne

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Pytanie:

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany artykuł, ale jest on bardzo trudny do zrozumienia przez Czytelników bez lektury tekstu źródłowego (protokołu kontroli).Czy legalnie można zamieścić na stronach www czasopisma kopię protokołu kontroli z podaniem źródła pochodzenia i ewentualnym z zaciemnieniem danych osób fizycznych biorących udział w kontroli?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Upublicznianie informacji publicznej w internecie

W świetle przedstawionego zagadnienia pojawia się podstawowe pytanie o to, czy protokół kontroli NIK może być uznany za dzieło, i być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej. Naszym zdaniem, znajdzie tutaj zastosowanie art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 

Art.4.Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1)akty normatywne lub ich urzędowe projekty;

2)urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;

3)opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4)proste informacje prasowe.

 

Ratio legis postawienia poza zakresem przedmiotu prawa autorskiego trzech pierwszych kategorii wymienionych w art. 4 związane jest z interesem publicznym, wyrażającym się w swobodzie dostępu i korzystania z tego rodzaju materiałów, mimo że w wielu przypadkach można by je uznać za rezultaty pracy twórczej zasługujące na ochronę prawnoautorską. Wyłączenie spod ochrony nie jest uzależnione również od publikacji aktu prawnego czy jego projektu.

 

Należy więc odnieść się do zagadnienia, czym jest "dokument urzędowy". Według art. 76 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe, w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Podobne wyjaśnienia zamieszczone zostały w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądowe, gdzie czytamy: "Pojęcie "dokumentu urzędowego" (art. 4 ust. 2 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim) należy interpretować w świetle przepisów art. 244 § 1 i 2 kpc oraz art. 76 § 1 i 2 kpa. Definicje zawarte w obu kodeksach są tożsame co do ich treści. Wynika z nich, że dokumentem urzędowym jest dokument sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania. Stanowią one dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone lub zaświadczone." ( Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 10 grudnia 1997 r. o sygnaturze: III SA 889/96 )

 

Wydaje się, że protokół kontroli NIK, nawet jesli nie jest dokumentem urzędowym w powyższym rozumieniu, powinien być uznany za "materiał urzędowy", również wyjęty z prawnoautorskiej kontroli. Jak wskazuje doktryna prawnicza: "formuła „materiały urzędowe" odznacza się stosunkowo dużą pojemnością. Jest ona bowiem zdolna pomieścić wszystko, co nie będąc „dokumentem", jest „urzędowe". Cechę tę materiał może uzyskać wówczas, gdy pochodzi od urzędu albo dotyczy sprawy urzędowej, bądź wreszcie dlatego, że powstał w rezultacie procedury urzędowej." (Janusz Barta (red.), Ryszard Markiewicz (red.) Komentarz do art.4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 

Należy jednak podkreślić, iż wyłączenia statuowane w art. 4 nie mogą być utożsamiane z całkowitą swobodą reprodukowania i rozpowszechniania wymienionych tam kategorii materiałów; swoboda w tym zakresie może być ograniczona przepisami innych ustaw (np. przepisami o prawem chronionej tajemnicy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisami o ochronie dóbr osobistych). Tak wyrok SN z dnia 26 września 2001 r., IV CKN 458/00, LEX nr 52711.

 

Mając na uwadze powyższe, nie widzimy przeszkód przed publikacją protokołu kontroli, jednakże jego publikacja nie może naruszać przepisów dot. danych osobowych, dóbr osobistych, tajemnic przedsiębiorstwa lub innych informacji chronionych prawem.

 

Z poważaniem

Redakcja e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ