Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Strona 1 z 2

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób prowadzenia Rejestru Pracowników Socjalnych.

Czy pracownik socjalny to nowa grupa zawodowa?

Właściwie zgodnie z założeniami omawianego projektu tak. Projekt stanowi bowiem, iż zawód pracownika socjalnego może wykonywać oraz posługiwać się tytułem zawodowym „pracownik socjalny” osoba, która spełnia określone wymagania. Natomiast tytuł zawodowy „pracownik socjalny” podlega ochronie prawnej. Nadto jak w przypadku innych grup zawodowych pracownik socjalny ma obowiązek wykonywać swój zawód z należytą starannością, zgodnie z osiągnięciami nauki i z zasadami etyki zawodowej.

Co jest przedmiotem działania pracownika socjalnego, czyli na czym polegać będzie jego praca?

Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego polegałoby na świadczeniu pracy socjalnej, rozumianej jako działalność profesjonalna, korzystająca z teorii i osiągnięć nauki, w tym teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, mająca na celu:

 1. aktywizowanie i wspieranie osób oraz rodzin, które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz nie mogą uczestniczyć w życiu społeczności, by o własnych siłach mogły przezwyciężyć ubóstwo i wykluczenie społeczne,

 2. integrację społeczną osób oraz rodzin i innych grup społecznych,

 3. dążenie do zapewnienia wszystkim osobom tego wymagającym odpowiednich form wsparcia,

 4. zapobieganie problemom wynikającym z wzajemnych ludzkich relacji i współudział w rozwiązywaniu tych problemów - dla osiągnięcia godnych warunków życia przez osoby uzyskujące wsparcie w formie pracy socjalnej.

Na czym w rozumieniu projektowanej ustawy miałoby polegać świadczenie pracy socjalnej?

Świadczenie pracy socjalnej polegałoby w szczególności na:

 1. wspieraniu w uzyskaniu, przez osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz pomocy, świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

 2. poradnictwie socjalnym,

 3. prowadzeniu mediacji mających na celu budowanie korzystnych relacji między członkami rodziny,

 4. wspieraniu lub dążeniu do przywrócenia korzystnych relacji między osobami a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia,

 5. pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób oraz rodzin i innych grup społecznych,

 6. współpracy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych,

 7. inicjowaniu nowych form pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz inspirowaniu powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin,

 8. pracy w środowisku lokalnym przy organizowaniu działań na rzecz osób oraz rodzin i innych grup społecznych, będących w trudnej sytuacji życiowej,

 9. integrowaniu osób oraz rodzin i innych grup społecznych, a także społeczności lokalnej,

 10. przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych,

 11. podejmowaniu interwencji socjalnej i występowaniu w interesie osób, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, szczególnie w sprawach dotyczących nieletnich, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,

 12. opracowywaniu planów pomocy oraz kwalifikowaniu do uzyskania świadczeń pomocy społecznej,

 13. opracowywaniu, wspólnie z osobami wymagającymi wsparcia, indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

 14. opracowywaniu i podejmowaniu czynności związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.

Kto będzie miał prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego?

Według założeń projektu prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego posiadać będzie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz:

 1. posiada dyplom ukończenia w RP studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, jeżeli plany i programy studiów spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej kolegium pracowników służb społecznych, dyplom uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej tytułu zawodowego pracownik socjalny, lub dyplom uznany za równorzędny,

 2. po ukończeniu nauki odbyła 3 miesięczny staż na stanowisku stażysty pracy socjalnej, na podstawie umowy o pracę albo umowy o staż w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów,

 3. została wpisana do Rejestru Pracowników Socjalnych.

Pracownik socjalny nie działałby zupełnie samodzielnie, nad jego stażem nadzór sprawowałby opiekun stażu wyznaczany przez kierownika podmiotu, w którym stażysta taki odbywałby staż. Po zakończeniu stażu kierownik podmiotu wraz z opiekunem stażu sporządzi ocenę przydatności osoby do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Gdzie będzie mógł podjąć pracę pracownik socjalny?

Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego mogą wykonywać ten zawód w:

 1. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach rynku pracy, centrach integracji społecznej, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach karnych - jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej,

 2. organizacjach pozarządowych, kościołach i związkach wyznaniowych oraz instytucjach niepublicznych - jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej lub świadczą pracę socjalną,

 3. innych podmiotach - jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej lub świadczą pracę socjalną.

Poza tym będą mogli być zatrudniani ponadto przy:

 1. prowadzeniu prac koordynacyjnych i kontrolno-nadzorczych w zakresie pomocy społecznej,

 2. kierowaniu jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze pomocy społecznej,

 3. działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie pomocy społecznej.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

nowa

28.10.2010 16:10:44

mam pytanie

czy pracownik socjalny moze opierac sie na plotkach i wpierac mi zmiane decyzji jesli ja składam oswiadczenie o odpowiedzialnosci karnej

luna

29.9.2010 20:40:45

Re: Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

i znowu państwo wyrzuca pieniądze w błoto !Mój szef kazał zwolnić ponad połowę starych wyszkolonych pracowników i przyjąć(jak to powiedział BEDUINÓW)pracowników socjalnych.i gdzie tu sprawiedliwość

przeciętny obywat

26.2.2010 10:10:41

Re: Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

kiedy wreszcie będzie, nikomu w tym kraju nie zależy na likwidacji bezradności i ubóstwa?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

NA SKÓTY