Bezzwrotna pożyczka

Pytanie:

Dostałem pożyczkę z zakładu pracy jak się ożeniłem której nie musiałem zwracać . W zamian musiałem przepracować w tym zakładzie 5 lat. Już przepracowałem 5 lat. Czy taką pożyczkę można zaliczyć jako wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę Art. 33. (7) KRO?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezzwrotna pożyczka

Art. 33 k.r.o. ustanawia wyczerpujący katalog składników majątkowych, które, nabyte w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, wchodzą do majątku osobistego małżonka. Należy przy tym podkreślić, że pobrane w czasie trwania wspólności ustawowej wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków wchodzą w skład ich majątku wspólnego.

Trudno określić, bez analizy zawartej umowy, czy kwota uzyskana tytułem pożyczki stanowiła wynagrodzenie na pracę. W doktrynie jednak podkreśla się, że tak jak wynagrodzenie za pracę należy traktować świadczenia, które w rodzinie spełniają taką samą funkcję ekonomiczną jak wynagrodzenie za pracę (zob. M. Sychowicz w: Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że kwota pożyczki stanowiła wynagrodzenie za pracę.

Wobec tego rozstrzygnięcie, czy kwota pożyczki weszła do majątku wspólnego, czy osobistego zależy od tego, czy została ona pobrana, czy nie (a więc nadal stanowi wierzytelność, tj. może Pan domagać się jej wydania). W wypadku, gdy pobranie nastąpiło (poprzez wydanie kwoty do rąk własnych czy np. poprzez przelew na rachunek bankowy), lub ewentualnie nastąpi, kwotę pożyczki należy zakwalifikować jako składnik majątku wspólnego małżonków. Jeżeli ono nie nastąpiło, kwota ta stanowi składnik majątku odrębnego. Skoro wskazuje Pan, że pożyczkę „dostał”, pobranie najprawdopodobniej nastąpiło.

Dodać przy tym należy, że wspólność majątkowa małżeńska obejmuje tylko przedmioty nabyte w czasie, kiedy istnieje – stąd jeżeli udzielono Panu pożyczki przed zawarciem małżeństwa nie ma podstaw, aby uznać, że uzyskana kwota weszła do majątku wspólnego. Ze stanu faktycznego wynika jednak, że okoliczność taka nie miała miejsca.

Podsumowując, stwierdzić można, że kwota uzyskanej pożyczki weszła do majątku wspólnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: