Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości

Pytanie:

W spółce akcyjnej Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość z likwidacją. Spółka ma wierzyciela hipotecznego (bank zabezpieczony na hipotece nieruchomości należącej do spółki). Czy po ogłoszeniu upadłości nadal będą naliczane odsetki i czy syndyk musi je zapłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości

Z dniem ogłoszenia upadłości, a nie z chwilą prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości, majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Z tego majątku mogą się zaspokajać wierzyciele. Z chwilą ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego z mocy samego prawa upadły traci zarząd, możność korzystania i rozporządzania majątkiem stanowiącym masę upadłości; majątek ten obejmuje w zarząd syndyk i zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Te zaś, których termin płatności już nastąpił, stały się wymagalne z tym dniem. W stosunku do wymagalnych zobowiązań odsetki od wierzytelności biegną w stosunku do upadłego od dnia wymagalności do dnia ogłoszenia upadłości i mogą być one zapłacone z masy upadłości. Potwierdza to również art. 247 ust. 2 pr. upadł., który stanowi, że odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście w kwocie naliczonej do dnia ogłoszenia upadłości. Taka jest ogólna zasada, albowiem nie dotyczy to odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Odsetki te mogą być zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia i również za okres do ogłoszenia upadłości. Przy czym uregulowanie to nie dotyczy poręczycieli lub współdłużników i można od nich żądać odsetek, tak jakby nie ogłoszono upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: