CIT w świetle interpretacji podatkowych i wyroków sądowych

Termin:

11.05.2012

Miejsce:

Kraków, Dom Aplikanta KSSiP, ul. Przy Rondzie 5, Kraków

Cel szkolenia:

 Przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego podatku dochodowego w świetle interpretacji wydawanych przez organy podatkowe oraz wyroków sądów administracyjnych.

Adresaci szkolenia:

 Osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem podatku dochodowego: pracownicy działów księgowych przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów sektora publicznego, właściciele i pracownicy biur księgowych.

Cena:

790 PLN + 23% VAT – przy rejestracji do 30 kwietnia 2012 r.

1090 PLN + 23% VAT – przy rejestracji po 30 kwietnia 2012 r.

Cena obejmuje: prelekcje, przerwy kawowe, lunch.

Rabaty:

 • W przypadku zgłoszenia dwóch osób z jednej firmy/instytucji uczestnicy uzyskują rabat w wysokości 5% od cen szkolenia wskazanych powyżej.
 • W przypadku zgłoszenia trzech osób z jednej firmy/instytucji uczestnicy uzyskują rabat w w wysokości 10% od cen szkolenia wskazanych powyżej.
 • Partnerom Instytutu Allerhanda przysługuje rabat w wysokości 15% od cen szkolenia wskazanych powyżej.

Wpłaty prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, na należące do Instytutu Allerhanda konto o numerze: 25 2490 0005 0000 4600 4060 5922

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Program szkolenia:

Podatkowe ujęcie przychodów i kosztów ich uzyskania przez podatników prowadzących księgi rachunkowe oraz księgę przychodów i rozchodów – różnice i podobieństwa.

Najnowsze  zmiany w 2012 r, w tym dotyczące różnic kursowych.

 • Jakie kursy należy stosować w momencie otrzymania zapłaty oraz uregulowania zobowiązania, jeżeli transakcje te dotyczą bankowego rachunku walutowego podatnika;
 • bilansowa wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej dokonywana na dzień bilansowy przez podatników prowadzących księgi rachunkowe;
 • różnice kursowe dotyczące podatku należnego oraz podatku naliczonego w przypadku fakturowania dostaw krajowych rozliczanych w obcych walutach;
 • kursy walutowe stosowane przy bezgotówkowych formach rozliczania sprzedaży oraz zakupów (kompensata, w tym netting);
 • nowe zasady odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.
Przychody oraz koszty ich uzyskania:
 • Skutki podatkowe dotyczące korekty przychodów lub kosztów w wyniku udzielenia rabatu lub premii pieniężnej – kiedy i którą stronę podstawy opodatkowania (przychód czy koszt) powinien skorygować udzielający premii (rabatu) oraz podatnik, który ją otrzymał ?
 • czy otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru jest opodatkowane na zasadzie kasowej czy podlega wyłączeniu z przychodów, jako tzw. zaliczka na poczet przyszłych dostaw;
 • jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (najem, dzierżawa) oraz refakturowania opłat eksploatacyjnych towarzyszących świadczeniu usługi wiodącej (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy wody, wywóz śmieci itp.);
 • wątpliwości interpretacyjne wyrażane przez sądy administracyjne dotyczące rozumienia pojęcia „dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów,
 • ujmowanie w podstawie opodatkowania kosztów pośrednich dotyczących między innymi: wydatków remontowych, opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym, ubezpieczeń majątkowych, wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych;
 • kiedy dla celów podatkowych mówimy o kosztach bezpośrednich? Czy kosztem bezpośrednim mogą być np. odsetki i różnice kursowe od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania konkretnej inwestycji, czy też koszty te mogą być kosztem uzyskania przychodów tylko w momencie ich spłaty (wg zasady kasowej?);
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składka ZUS mogły stanowić koszty w miesiącu, za który są należne?
 • wpływ tworzenia rezerw w księgach rachunkowych na moment rozpoznania kosztów dla celów podatkowych;
 • wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej – kontrowersyjna uchwała NSA dotycząca zaliczania do kosztów podatkowych np. podatku PCC czy opłaty za czynności notariusza.
Wybrane aspekty dotyczące amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 • inwestycje w obcym środku trwałym – czy strata na takiej inwestycji – np. w wyniku rozwiązania umowy najmu prze upływem normatywnego okresu amortyzacji – może być zaliczona do kosztów podatkowych?
 • zasady amortyzacji majątku trwałego otrzymanego w wyniku aportu (wniesienia do spółki osobowej i spółki kapitałowej), w tym zasady amortyzacji oraz ustalania podatkowej wartości składników majątku stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część;
 • zasady ustalania wartości początkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym finansowanych kredytem wyrażonym w walutach obcych.
Obowiązki podatkowe związane z funkcją płatnika podatku zryczałtowanego, mające zastosowanie w przypadku wypłaty dywidend, należności licencyjnych oraz odsetek:
 • przesłanki stosowania zwolnienia od podatku w stosunku do dywidend wypłacanych wspólnikom mającym siedzibę w Polsce, Unii Europejskiej, oraz na terenie EOG i Szwajcarii, w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. – znaczenie certyfikatu rezydencji podatkowej oraz innych oświadczeń składanych przez podatników podatku dochodowego;
 • wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na obowiązki podatkowe, w przypadku wypłaty niektórych należności podmiotom posiadającym rezydencję podatkową za granicą;
 • obowiązki w zakresie terminów zapłaty podatku pobranego od podatnika oraz terminów składania deklaracji i informacji podatkowych.

Trenerzy:

Robert Nowak

O trenerze: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były pracownik Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, a także doradca ds. podatkowych Prezesa BGŻ S.A. Pracował również jako konsultant podatkowy w KPMG sp. z o.o. oraz w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Specjalizuje się w prowadzeniu wykładów autorskich i szkoleń z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. ZAMÓW SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ TEGO TRENERA

REJESTRACJA

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne