ROZPORZĄDZENIE MPIPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

9.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Dz.U. 2002 Nr 236 poz. 1991

Zmiany
sprost. błędu: 2003 nr 199 poz. 1951
2004-03-01 Dz.U.2004.17.167

Na podstawie art. 77[5] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, zwanej dalej "podróżą".

§ 2. Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów i dojazdów,
b) noclegów,
c) innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 3. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:
1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

§ 4. 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

3. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

4. Dietę oblicza się w następujący sposób:
1) za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę podróży:
a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 5. 1. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 4 ust. 4.

2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
1) śniadanie - 15% diety;
2) obiad - 30% diety;
3) kolację - 30% diety;
4) inne wydatki - 25% diety.

3. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 6. Pracownikowi odbywającemu podróż w charakterze kuriera dyplomatycznego przysługuje dieta podwyższona o 25%.

§ 7. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.

§ 8. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

4. Za przejazd w podróży, o której mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:
1) 0,4894 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
2) 0,7846 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

§ 9. 1. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

§ 10. 1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.

2. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

3. Ryczałty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli:
1) pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym);
2) strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy;
3) pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.

§ 11. Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.

§ 12. 1. W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.

2. Nie podlegają zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych, zakupu okularów.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy.

4. W razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

§ 13. 1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

3. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

4. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

§ 14. 1. Od 2004 r. stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w § 8 ust. 4, ulega corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej na dany rok.

2. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Podstawę zmiany stawki za jeden kilometr przebiegu stanowi stawka obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym zmiana następuje.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525 i Nr 151, poz. 1721).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU
Lp.PaństwoWalutaKwota dietyKwota limitu na nocleg
12345
1AfganistanUSD41100
2AlbaniaUSD44110
3AlgieriaUSD41100
4Andorajak w Hiszpanii
5AngolaUSD51150
6Arabia SaudyjskaUSD46110
7ArgentynaUSD47100
8ArmeniaUSD4180
9AustraliaAUD87190
10AustriaEUR45100
11AzerbejdżanUSD45150
12BangladeszUSD40120
13BelgiaEUR45160
14BiałoruśUSD3780
15Bośnia i HercegowinaUSD51100
16BrazyliaUSD50120
17BułgariaUSD45100
18ChileUSD4280
19ChinyUSD46100
20ChorwacjaUSD43120
21CyprUSD4180
22CzechyUSD40100
23DaniaDKK324800
24EgiptUSD41100
25EkwadorUSD4480
26EstoniaUSD48110
27EtiopiaUSD49120
28FinlandiaEUR42135
29FrancjaEUR45120
30GrecjaEUR45104
31GruzjaUSD44150
32HiszpaniaEUR48120
33IndieUSD41100
34IndonezjaUSD41100
35IrakUSD6060
36IranUSD45100
37IrlandiaEUR45146
38IslandiaUSD47100
39IzraelUSD49120
40JaponiaYPY6.

900

22.000
41JemenUSD41110
42JordaniaUSD3870
43Federalna Republika JugosławiiUSD4480
44KambodżaUSD42100
45KanadaCAD67160
46KazachstanUSD48130
47KeniaUSD4190
48KirgistanUSD41100
49KolumbiaUSD4180
50Kongo Republika DemokratycznaUSD46120
51Korea PołudniowaUSD41140
52Koreańska Republika Ludowo-DemokratycznaUSD44200
53KostarykaUSD38100
54KubaUSD44100
55KuwejtKWD1565
56LaosUSD4770
57LibanUSD49120
58LibiaUSD51100
59Liechtensteinjak w Szwajcarii
60LitwaUSD43100
61Luksemburgjak w Belgii
62ŁotwaUSD51110
63MacedoniaUSD4380
64MalezjaUSD3985
65MaltaUSD4080
66MarokoUSD4090
67MeksykUSD4080
68MołdowaUSD4180
69Monakojak we Francji
70MongoliaUSD47100
71NiderlandyEUR42120
72NiemcyEUR42103
73NigeriaUSD43150
74NorwegiaNOK4011.

200

75Nowa ZelandiaUSD43150
76PakistanUSD40100
77PanamaUSD3750
78PeruUSD43110
79PortugaliaEUR4885
80Republika Południowej AfrykiUSD3975
81RosjaUSD50110
82RumuniaUSD4590
83San Marinojak we Włoszech
84SenegalUSD43100
85SingapurUSD45110
86SłowacjaUSD4080
87SłoweniaUSD44100
88Stany Zjednoczone Ameryki (USA)USD46160
- w tym Nowy Jork i Waszyngton200
89SyriaUSD4275
90SzwajcariaCHF78160
91SzwecjaSEK3511.200
92TadżykistanUSD47100
93TajlandiaUSD38100
94TanzaniaUSD48110
95TunezjaUSD39100
96TurcjaUSD43100
97TurkmeniaUSD42100
98UkrainaUSD4380
99UrugwajUSD4880
100UzbekistanUSD47150
101WenezuelaUSD39120
102WęgryUSD4090
103Wielka BrytaniaGBP32140
104WietnamUSD4295
105WłochyEUR42105
106Wybrzeże Kości SłoniowejUSD4390
107ZimbabweUSD42120
108Zjednoczone Emiraty ArabskieUSD38110
109Pozostałe państwa pozaeuropejskieUSD42120

Przy podróżach do:

  • Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
  • Hongkongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
  • Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne