Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, z jakich ulg można skorzystać w 2007 roku. Aby rozliczyć ulgi już w zeznaniu za ten rok (składanym do końca kwietnia 2008 r.), zainteresowani powinni się pospieszyć i dokonać stosownych wydatków jeszcze przed końcem bieżącego roku. W szczególności można pomyśleć o odliczeniu z tytułu świątecznych darowizn na cele charytatywne.

Jakie odliczenia od dochodu obowiązują w 2007 roku? 

Podatnik może odliczyć od dochodów za 2007 rok:

 1. stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o PIT; zatem o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód (przychód) uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty; nie ma takiej możliwości w razie strat:
  • z odpłatnego zbycia rzeczy (nieruchomości lub ich części i ruchomości) czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,  
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego. 
 2. oraz następujące wydatki (określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT), jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym:
  • składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r.

   o systemie ubezpieczeń społecznych

   • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, 
   • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika

- odliczenie nie dotyczy jednak składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku; Zob.: Jak w zeznaniu rocznym odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

 1.  
  • dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika (to odliczenie nielimitowane); 
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (tzw. ulga rehabilitacyjna); odliczeniu podlega w zasadzie całość poniesionych wskazanych w ustawie o PIT wydatków, jednak limitowane jest odliczenie z tytułu opłacania przewodników, utrzymania psa przewodnika i używania samochodu osobowego (można odliczyć faktycznie poniesione wydatki do 2 280 zł – limit roczny), a także odliczenie z tytułu zakupu leków zaleconych przez specjalistę (można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł/mies.); Zob.: Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej? oraz Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne
  • wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (tzw. ulga na Internet); Zob.: Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć
  • darowizny przekazane na cele
   • pożytku publicznego (określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ratownictwa i ochrony ludności) organizacjom pożytku publicznego (o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy) lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, przy spełnieniu określonych warunków, 
   • kultu religijnego
   • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami
   Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?