Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, z jakich ulg można skorzystać w 2007 roku. Aby rozliczyć ulgi już w zeznaniu za ten rok (składanym do końca kwietnia 2008 r.), zainteresowani powinni się pospieszyć i dokonać stosownych wydatków jeszcze przed końcem bieżącego roku. W szczególności można pomyśleć o odliczeniu z tytułu świątecznych darowizn na cele charytatywne.

Jakie odliczenia od dochodu obowiązują w 2007 roku? 

Podatnik może odliczyć od dochodów za 2007 rok:

 1. stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o PIT; zatem o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód (przychód) uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty; nie ma takiej możliwości w razie strat:
  • z odpłatnego zbycia rzeczy (nieruchomości lub ich części i ruchomości) czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,  
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego. 
 2. oraz następujące wydatki (określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT), jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym:
  • składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r.

   o systemie ubezpieczeń społecznych

   • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, 
   • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika

- odliczenie nie dotyczy jednak składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku; Zob.: Jak w zeznaniu rocznym odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

 1.  
  • dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika (to odliczenie nielimitowane); 
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (tzw. ulga rehabilitacyjna); odliczeniu podlega w zasadzie całość poniesionych wskazanych w ustawie o PIT wydatków, jednak limitowane jest odliczenie z tytułu opłacania przewodników, utrzymania psa przewodnika i używania samochodu osobowego (można odliczyć faktycznie poniesione wydatki do 2 280 zł – limit roczny), a także odliczenie z tytułu zakupu leków zaleconych przez specjalistę (można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł/mies.); Zob.: Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej? oraz Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne
  • wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (tzw. ulga na Internet); Zob.: Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć
  • darowizny przekazane na cele
   • pożytku publicznego (określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ratownictwa i ochrony ludności) organizacjom pożytku publicznego (o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy) lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, przy spełnieniu określonych warunków, 
   • kultu religijnego
   • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu (tzw. ulga z tytułu darowizn). Zob.: Na czym polega ulga z tytułu darowizn? oraz Jak odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej w UE? oraz Oddając krew, możesz skorzystać z ulgi podatkowej

 •  
  • Na zasadzie praw nabytych ulga" odsetkowa, która pozwalała na odliczenie od dochodu odsetek zapłaconych od kredytów mieszkaniowych. Z ulgi tej mogą jednak skorzystać tylko podatnicy, którym udało się zaciągnąć kredyt w banku w latach 2002-2006 r. Zob.: Ulga odsetkowa do końca 2027 r. dla tych, którzy się "załapali"
  • wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii (zgodnie z art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – odliczenia nie mogą przekroczyć 50 % kwoty wydatków. 

Można ponadto odliczać niektóre zlikwidowane już, ale niezrealizowane ulgi (wydatki poczynione w latach ich obowiązywania, a nie obecnie, które jednak nie znalazły pokrycia w ubiegłorocznym dochodzie) wykazane w zeznaniu za 2006 r.

Co można odliczyć od podatku za 2007 r.?

Podatek obliczony według skali podatkowej pomniejsza się w zeznaniu podatkowym o różnego rodzaju ulgi. Skrótowo wskażemy (poszczególnym odliczeniom poświęcone są osobne artykuły), że za 2007 r. podatnik ma możliwość odliczenia od podatku następujących wydatków w podanej wysokości:

 1. składka na ubezpieczenie zdrowotne: zaledwie 7,75% podstawy wymiaru;
 2. wydatki na kontynuację systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach ulgi mieszkaniowej - w ramach tzw. praw nabytych sprzed 2002 r. (do czasu zakończenia umowy):
  • 30% wydatków, ale maksymalnie 11 340 zł - limit roczny;
  • za cały okres oszczędzania, wraz z odliczeniami w ramach dużej ulgi budowlanej – maksymalnie 35 910 zł;
 3. na zasadzie praw nabytych, jeśli umowa aktywizacyjna zosobą bezrobotną została zawarta przed 1 stycznia 2007 r. - wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby zatrudnionej w ramach ww. umowy w wysokości poniesionych wydatków na opłacenie z własnych środków składek. Według art. 27e ustawy odliczenie przysługiwało po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony oświadczeniem. Wydatki muszą być udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie. Jest to tzw. ulga na gosposie, na pomoc domową;
 4. nowa ulga na dzieci (ulga rodzinna) – w 1145, 08 zł. na każde dziecko (zob.: Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?);
 5. wypłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego: maksymalnie 1% podatku należnego (po innych odliczeniach). Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Można ponadto odliczać niektóre zlikwidowane już, ale niezrealizowane ulgi (wydatki poczynione w latach ich obowiązywania, a nie obecnie, które jednak nie znalazły pokrycia w ubiegłorocznym podatku należnym) wykazane w zeznaniu za 2006 r. (np. ulga remontowa).

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne