e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Listopad 2009

 • 18.11.2009

  Powstają nowe kategorie praw jazdy

  Nowa kategoria AM zastąpi kartę motorowerową, dokument oznaczony symbolem A2 upoważni natomiast do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW - wynika z przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy o kierujących pojazdami.

 • 18.11.2009

  Wykupienie mieszkań spółdzielczych za "złotówkę" tylko do końca roku

  Tylko do końca roku obowiązują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwalające na tzw. ?tani wykup" mieszkań spółdzielczych. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 roku (sygn. akt P 16/08).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ulga rehabilitacyjna - ryczałt 2.280 zł od dochodu

  Jesteśmy rodzicami 2-miesięcznego dziecka. Dziecko urodziło się niepełnosprawne. Od 2 miesięcy jeździmy po szpitalach i jest leczony. Po złożeniu wniosku - dzisiaj otrzymaliśmy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności naszego dziecka. Mamy w naszym domu jeden samochód osobowy, którego jesteśmy (...)

 • Ograniczenia w ilości pełnomocników procesowych

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną ustanowił na zasadzie art 87 § 1 kpc pełnomocnictwo procesowe dla 1 osoby, jednakże z pewnych względów nie może ona wziąć udziału w rozprawie. Chodzi o sprawę cywilną w postępowaniu uproszczonym.1. Czy może zamiast niej wystąpić inny pełnomocnik (...)

 • Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

  Komornik zablokował konta pracodawcy, zezwolił jednak na dokonanie wypłaty. Z poborów pracowników potracane są różne należności i zobowiązania (pracownikowi starcza pensji z nawiązka). Jednak potraconych należności nie przekazano dalej, jak twierdzi pracodawca, banki nie dokonały przelewów (...)

 • Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

  Rodzice chcą przekazać gospodarstwo rolne 2 swoim synom \"w zamian\" za emeryturę rolniczą. Na tej nieruchomości jest jednak ustanowiona hipoteka, na zabezpieczenie zaciągniętego w swoim czasie kredytu. 1. Jakie przepisy regulują zagadnienie przekazywania gospodarstwa rolnego \"w zamian\" za (...)

Artykuły i poradniki

 • Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

  Artykuł niniejszy przedstawia akty prawne, ktore regulują czas pracy kierowców w przewozach krajowych i międzynarodowych. jest to pierwszy z serii artykułów mających za przedmiot tę tematykę.

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  Ustawa o czasie pracy kierowców, Dz.U. 2004.92.879, reguluje zagdnienia zwiazane z definicją czasu pracy, dyzurów, okresów odpoczynku, przerw oraz wiele innych istotnych z punktu widzenia szeroko pojetego transportu drogowego.

Interpretacje podatkowe



Dzienniki urzędowe



Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 1490 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1489 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1488 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1487 z 2009

  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1486 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar

 • Monitor Polski Poz. 921 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 920 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 919 z 2009

  Obwieszczenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw powierzchni użytkowej lokalu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 71 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2009

  Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Ogłoszenie dla osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 (załącznik V)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Komunikat rządu Rumunii dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5660 – RBS/Deutsche Bank/Spin HoldCo) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2010 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Ogłoszenie Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej (zmieniony) w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Sprawozdanie specjalne nr 12/2009 pt. „Skuteczność projektów realizowanych przez Komisję w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na rzecz Bałkanów Zachodnich”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Polska (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE – Wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 32/08 (ex N 909/06) – Pomoc restrukturyzacyjna dla spółki C. Hartwig-Katowice (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Republika Czeska (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE – Wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 19/07 (ex N 32/07) na rzecz Republiki Czeskiej, której celem miało być zapewnienie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych dla MŚP za pośrednictwem spółki Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 90/396/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5591 – CEZB/JAVYS/JESS JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)