e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Listopad 2009

 • 19.11.2009

  Posłowie "zalecają" patriotyzm

  Nie będzie obowiązku, lecz zachęta do umieszczania flag państwowych na budynkach. Mieszkańcy osiedli będą mogli zwrócić się do spółdzielni o przygotowanie miejsca na wywieszanie flagi.

Projekty Ustaw • fotJeden "e-sąd" dla wszystkich Polaków

  Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym - bez względu na wartość przedmiotu sporu - będą rozpatrywane od przyszłego roku jedynie przez Sąd Rejonowy (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1494 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1493 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Poz. 1492 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1491 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 217 z 2009

  Europejska Fundacja Kształcenia (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (COM(2007)0443 — C6-0243/2007 — 2007/0163(COD))P6_TC1-COD(2007)0163Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona)ZAŁĄCZNIK IUCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I KOLEJNE ZMIANYZAŁĄCZNIK IITABELA KORELACJI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 216 z 2009

  Projekt budżetu korygującego nr 2/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (9190/2008 — C6-0192/2008 — 2008/2080(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 215 z 2009

  Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (COM(2007)0480 — C6-0257/2007 — 2007/0174(COD))P6_TC1-COD(2007)0174Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 194 z 2009

  Międzynarodowy przewóz towarów drogami Wspólnoty (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie) (COM(2007)0265 — C6-0146/2007 — 2007/0099(COD))P6_TC1-COD(2007)0099Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIITABELA KORELACJI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 169 z 2009

  Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (COM(2007)0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD))P6_TC1-COD(2007)0098Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WEZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 168 z 2009

  Badania struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (COM(2007)0245 — C6-0127/2007 — 2007/0084(COD))P6_TC1-COD(2007)0084Stanowisko Parlamentu Europejskiegoprzyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 167 z 2009

  Ochrona środowiska poprzez prawo karne ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (COM(2007)0051 — C6-0063/2007 — 2007/0022(COD))P6_TC1-COD(2007)0022Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 166 z 2009

  Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej (11488/1/2007 — C6-0034/2008 — 2006/0206(COD))P6_TC2-COD(2006)0206Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 21 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 163 z 2009

  Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie preliminarza przychodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2009 (2008/2022(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 149 z 2009

  Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2007)0803 CZĘŚĆ V — C6-0031/2008 — 2007/0300(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2009

  Statystyki dotyczące mięsa i zwierząt gospodarskich ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących mięsa i zwierząt gospodarskich (COM(2007)0129 — C6-0099/2007 — 2007/0051(COD))P6_TC1-COD(2007)0051Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa o uchylającego dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG i 93/25/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 144 z 2009

  Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego (COM(2008)0051 — C6-0062/2008 — 2008/0020(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 121 z 2009

  Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (COM(2007)0571 — C6-0446/2007 — 2007/0211(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2009

  Uproszczenie procedur dotyczących podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady uproszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE i dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz 2005/94/WE (COM(2008)0120 — C6-0156/2008 — 2008/0046(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2009

  Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja skodyfikowana) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0873 — C6-0025/2008 — 2007/0299(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 119 z 2009

  Porównywalność kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (COM(2007)0680 — C6-0398/2007 — 2007/0234(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 115 z 2009

  Rosnące napięcie w BurundiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie rosnącego napięcia w Burundi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 113 z 2009

  Aresztowanie więźniów politycznych na BiałorusiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie aresztowania więźniów politycznych na Białorusi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2009

  SudanRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2009

  Dalsze działania związane z deklaracją paryską z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocyRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie dalszych działań związanych z deklaracją paryską z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocy (2008/2048(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2009

  Strategia UE na trzecie posiedzenie stron Konwencji z AarhusRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie strategii UE na trzecie posiedzenie stron Konwencji z Aarhus w Rydze (Łotwa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2009

  Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013) (2007/2260(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2009

  REACH (projekt rozporządzenia określającego metody badania)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji określającego metody badania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Światowy zakaz stosowania broni z uranemRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie broni ze (zubożonym) uranem i jej wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne — dążąc do wprowadzenia światowego zakazu stosowania takiej broni

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  ChinyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie klęski żywiołowej w Chinach

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2009

  BirmaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie tragicznej sytuacji w Birmie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2009

  Zniesienie obowiązku wizowegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi na temat zniesienia obowiązku wizowego (systemu bezwizowego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2009

  Podwyżki cen żywności w UE i w krajach rozwijających sięRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie podwyżek cen żywności w UE i w krajach rozwijających się

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2009

  Sytuacja w LibanieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie sytuacji w Libanie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2009

  Przegląd śródokresowy polityki przemysłowej — wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnieniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej — wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (2007/2257(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2009

  Postępy Turcji w 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie postępów Turcji w 2007 r. (2007/2269(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2009

  Dane naukowe dotyczące zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie danych naukowych dotyczących zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnego (2008/2001(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2009

  Zielona Księga w sprawie lepszych warunków demontażu statkówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie Zielonej Księgi w sprawie lepszych warunków demontażu statków (2007/2279(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Kobiety i naukaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie kobiet i nauki (2007/2206(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2009

  Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu (2007/2254(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków na 2010 r. – program „Uczenie się przez całe życie” (LLP) (  Dz.U. C 247 z 15.10.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5708 – KKR/General Atlantic/TASC) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zintegrowana polityka morska Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej 2008/2009(INI)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5704 – JBS/Bertin) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne zgodnie z art. 103 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Sześćdziesiąta druga zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa – Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępów osiągniętych w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (transpozycja dyrektywy 2000/43/WE i dyrektywy 2000/78/WE) (2007/2202(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (2007/2189(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Sprawozdanie specjalne nr 13/2009 pt. „Powierzenie realizacji zadań agencjom wykonawczym: czy jest to właściwe rozwiązanie?”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłośćRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość (2008/2010(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. nakładającej grzywnę za przedwczesne wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 oraz art. 57 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4416) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4994 – Electrabel/CNR (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariusza ds. wysłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik VII (Uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r., dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône – Sprawozdawca: Łotwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2009 r., dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4994 (2) – Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône – Sprawozdawca: Łotwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Handel surowcami i produktami podstawowymiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie handlu surowcami i produktami podstawowymi (2008/2051(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5665 – CD&R/CMH/JDHI) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5626 – ADECCO/SPRING) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 14/07/COL z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez zastąpienie starego rozdziału 14 nowym rozdziałem 14 – „Pomoc państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat Komisji – Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ocena programu PEACE i strategie na przyszłośćRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie oceny programu PEACE oraz strategii na przyszłość (2007/2150(INI))