e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Sierpień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Redakcja naukowa publikacji

  Czy wydawca książki ma prawo zamieszczać na karcie tytułowej, że praca powstała pod jego redakcją, podczas gdy została napisana przez jednego autora bez pomocy osób trzecich? Rozumiem, że umieszczenie na karcie tytułowej:\"pod redakcją...\" mówi o redakcji naukowej. Proszę o wyjaśnienie, (...)

 • Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

  W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym do wydania decyzji sprostowania omyłki? Proszę o podanie przepisu.

 • Odsetki od zakupu nieruchomości

  Zakupiono nieruchomość (grunt + lokal użytkowy) na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 70 ust.2 ustawy cena nieruchomości została rozłożona na raty. Rozłożona na raty część niespłaconej ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy (...)

 • Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

  Na czyj wniosek można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego gminy i czy taki plan może obejmować tylko część gminy?

 • Naruszenie porządku publiczego poprzez głośne szczekanie psa

  Kiedy, w myśl przepisów Kodeksu wykroczeń, można mówić naruszeniu porządku publicznego, wywołanym głośnym szczekaniem psa ?

 • Wezwanie do pracy przez pracodawcę podczas zwolnienia lekarskiego

  Witam. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wzywa mnie jednak do pracy, twierdząc, że mam dużo zleceń. Czy może on w ten sposób postępować?

Artykuły i poradniki

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1028 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

 • Dziennik Ustaw Poz. 1027 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1026 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1025 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1024 z 2011

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1023 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzoną we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r

 • Dziennik Ustaw Poz. 1022 z 2011

  Umowa w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1021 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1020 z 2011

  Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III), podpisane w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1019 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r

 • Dziennik Ustaw Poz. 1018 z 2011

  Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 712 z 2011

  Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Poz. 711 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 710 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń