Archiwum 5 Sierpień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 982 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Dziennik Ustaw Poz. 981 z 2011

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze

 • Dziennik Ustaw Poz. 980 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 979 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 978 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

NA SKÓTY