e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Wrzesień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1047 z 2013

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1046 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (Perry)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1045 z 2013

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1044 z 2013

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1043 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1042 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1041 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 1040 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1039 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1038 z 2013

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1037 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

 • Monitor Polski Poz. 724 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

 • Monitor Polski Poz. 723 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 722 z 2013

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski Poz. 721 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

 • Monitor Polski Poz. 720 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich