Na bezpośrednio skuteczne przepisy prawa wspólnotowego można się powołać przed wszelkimi organami publicznymi

Strona 1 z 2

Pytania prejudycjalne zostały podniesione w sporze, w którym spółka Fratelli Costanzo SpA (zwana dalej “Costanzo”), powód w sprawie głównej, wnosiła o unieważnienie decyzji na mocy której mediolańska giunta municipale (gmina) najpierw odrzuciła ofertę złożoną przez Costanzo w procedurze przetargu na roboty budowlane, a następnie udzieliła zamówienia spółce Impresa Ing. Lodigiani SpA (zwanej dalej Lodigiani).

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 5 dyrektywy Rady 71/305 z dnia 26 lipca 1971 r., dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (warto tu wspomnieć, że ta dyrektywa została później zastąpiona podobną), jeżeli w przypadku danego zamówienia, oferty są rażąco nienormalnie niskie w stosunku do świadczenia, instytucja zamawiająca weryfikuje składowe elementy ofert przed decyzją o udzieleniu zamówienia. Uwzględnia ona wyniki takiej weryfikacji. W tym celu ma ona zwrócić się do oferenta o przedstawienie niezbędnych wyjaśnień i, w odpowiednim wypadku, wskazać, które z nich zostały uznane za niemożliwe do przyjęcia. Jeśli dokumenty dotyczące zamówienia przewidują jego udzielenie w oparciu o najniższą cenę, instytucja zamawiająca musi uzasadnić przed Komitetem Doradczym powołanym decyzją Rady z dnia 26 lipca 1971 r. odrzucenie ofert, które uznaje za zbyt niskie.

Natomiast Włochy przyjęły dekrety z mocą ustawy, stanowiące, iż  w celu przyspieszenia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane oferty wykazujące wyższą bonifikatę procentową niż średnia rozbieżność procentowa dopuszczonych ofert, powiększona o procent, który należy podać w ogłoszeniu o zamówieniu, uznawane są za nienormalne i podlegają wykluczeniu z zamówienia.

W ramach przygotowań do mistrzostw świata w piłce nożnej, mających odbyć się się we Włoszech w 1990 r., gmina Mediolan przeprowadziła przetarg ograniczony na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem stadionu piłkarskiego. Przyjętym kryterium udzielenia zamówienia była najniższa cena. Z ogłoszenia o zamówieniu wynikało, że - zgodnie z ww. dekretem - należało uznać za nienormalne i tym samym wykluczyć z procedury przetargowej oferty, które przekroczyły kwotę wyjściową ustaloną jako cena robót budowlanych o więcej niż 10% poniżej średniej wartości procentowej, o którą dopuszczone oferty przekroczyły tą kwotę.

Giunta municipale podjęła zatem decyzję o wykluczeniu oferty Costanzo z procedury przetargowej i o udzieleniu zamówienia spółce Lodigiani, która złożyła najniższą ofertę spośród wszystkich spełniających warunek określony w ogłoszeniu o zamówieniu. Costanzo zaskarżył tę decyzję przed tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, twierdząc w szczególności, że jest ona bezprawna, ponieważ została wydana w oparciu o dekret z mocą ustawy, który był niezgodny z art. 29 ust. 5 dyrektywy Rady 71/305. To skłoniło sąd do skierowania do Trybunału pytań prejudycjalnych.

W odpowiedzi na pytania skierowane przez tribunale amministrativo regionale per la Lombardia postanowieniem z dnia 16 grudnia 1987 r. ETS orzekł, co następuje:


  1. Art. 29 ust. 5 dyrektywy 71/305 Rady zabrania Państwom Członkowskim wprowadzania przepisów przewidujących wykluczenie z urzędu z zamówień publicznych na roboty budowlane niektórych ofert określonych przy pomocy kryterium matematycznego zamiast zobowiązania instytucji zamawiającej do stosowania procedury weryfikacji kontradyktoryjnej przewidzianej w dyrektywie.

  1. Transponując dyrektywę Rady 71/305, Państwa Członkowskie nie mogą odejść w sposób zasadniczy od przepisów art. 29 ust. 5 tej dyrektywy.

  1. Art. 29 ust. 5 dyrektywy 71/305 Rady umożliwia Państwom Członkowskim nałożenie obowiązku weryfikacji ofert w sytuacji, gdy wydają się one nienormalnie niskie, a nie tylko wtedy, gdy są one rażąco nienormalnie niskie.

  1. Podobnie jak sędzia krajowy, organ administracji, w tym również gminnej, ma obowiązek stosowania przepisów art. 29 ust. 5 dyrektywy Rady 71/305 i zaniechania stosowania niezgodnych z nimi przepisów prawa krajowego.

Zdaniem Trybunału, matematyczne kryterium wykluczające odbiera bowiem oferentom, którzy złożyli wyjątkowo niskie oferty możliwość udowodnienia, że oferty te mają poważny charakter. Zastosowanie takiego kryterium jest sprzeczne z celem dyrektywy 71/305, którym jest zapewnienie rozwoju rzeczywistej konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: