Pomówienie w internecie

Pytanie:

Czy do popełnienia przestępstwa pomówienia może dojść w internecie poprzez post zamieszczony na forum?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Srt. 212 kodeksu karnego, stanowi:

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Powołany przepis chroni tzw. dobre imię (tzw. cześć zewnętrzna) nie tylko pojedynczej osoby fizycznej, lecz także grupy osób, instytucji, osób prawnych, a także jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Zniesławienie jest przestępstwem umyślnym, które można popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym co oznacza, że sprawca przewiduje możliwość poniżenia lub podważenia dobrego imienia innej osoby, grupy osób lub instytucji i z tym się godzi.

W doktrynie uważa się, iż treścią pomówienia mogą być właściwości (np. alkoholizm, zboczenie seksualne) lub sposób postępowania (np. sprzedajność, utrzymywanie kontaktów ze światem przestępczym), które mają charakter poniżający w opinii publicznej albo podrywający zaufanie społeczne, a ocena ujemnej treści pomówienia musi więc być dokonywana w kontekście wymagań lub oczekiwań związanych z zajmowanym stanowiskiem czy pełnioną funkcją (chodzi tu zarówno o stanowiska i funkcje kierownicze, jak i wszelkie inne - np. wychowawcy) albo rodzajem działalności (np. działacz związkowy, polityk, katecheta).

Aby wypełnić znamiona tego przestępstwa, oskarżony powinien pomawiając powoływać się na fakty, natomiast nie może ograniczać się do samych ocen dotyczących właściwości lub cech jednostki tzn. zarzut może więc dotyczyć nieuczciwości lub sprzedajności osoby pełniącej funkcję związaną z zaufaniem społecznym, a nie ograniczać się do stwierdzeń, że jest tępy, arogancki, nie odpowiadający oczekiwaniom itp. (L. Gardocki, Prawo karne, s. 275).

Co istotne, przestępstwo zniesławienia z art. 212 kodeksu cywilnego jest przestępstwem formalnym z narażenia, co oznacza, że do dokonania którego nie jest wymagany skutek w postaci rzeczywistego poniżenia lub utraty zaufania przez osobę lub inny podmiot zniesławienia. Wystarczy, że zniesławiające zarzuty "mogły" taki skutek spowodować, a więc - obiektywnie rzecz ujmując - stwarzały zagrożenie dla dobrego imienia osoby lub innego pomówionego podmiotu.

W § 2 powyżej wskazanego przepisu surowsza odpowiedzialność jest przewidziana dla oskarżonego, jeśli posłużył się do upowszechnienia nieprawdziwych zarzutów środkami masowego komunikowania i ten to artykuł może mieć zastosowanie w powyżej wskazanym stanie faktycznym.

Użyte w artykule pojęcie środki masowego komunikowania dotyczy wszelkich środków publicznego przekazywania informacji, takie jak prasa, radio, telewizja, publikacje książkowe, nagrania elektroniczne i internetowa sieć informatyczna.

Skoro powołany post został zamieszony przez autorkę na publicznym forum, dostępnym dla nieograniczonej liczby osób, niewątpliwie wypełniło to znamiona środków masowego komunikowania.

Nadto jeśli autor zamieścił podobne posty na kilku forach, i nie chce zaniechać zamieszkania takich pomówień, jego sposób działania wskazuje na umyślność, złośliwość, premedytację i złą wolę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.11.2018

  Ministerstwo Cyfryzacji i Facebook

  Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu.

 • 20.3.2017

  Ochrona graczy przed hazardem

  Ochrona graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz ograniczenie „szarej strefy” w grach hazardowych – to główne cele nowelizacji ustawy hazardowej. Nowe przepisy wchodzą (...)

 • 25.12.2017

  Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

  Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej może, na podstawie art. 35 k.p.c. wytoczyć powództwo (...)

 • 2.10.2017

  Więcej cenzury internetu?

  Komisja Europejska przedstawiła wytyczne i zasady, które dotyczą wzmocnienia aktywnego zapobiegania przez platformy internetowe obecności w internecie nielegalnych treści nawołujących do nienawiści, (...)

 • 9.6.2018

  Zwalczanie „fake news” - w kierunku większej cenzury?

  W swoim komunikacie Komisja Europejska przedstawiła kompleksowe podejście, które ma na celu reagowanie na te poważne zagrożenia poprzez promowanie ekosystemów cyfrowych opartych (...)