e-prawnik.pl Porady prawne

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Pytanie:

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę u swoich właścicieli. Czy w ramach rozliczenia tej pożyczki może przekazać (za akceptacją pożyczających) wartość niematerialną (znak towarowy) ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

3.7.2014

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w praktyce zamiarem stron umowy pożyczki jest zastosowanie instytucji, zbliżonej do opisanej w art. 603 k.c., zgodnie z którym to przepisem przez umową zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Istotą umowy zamiany jest wymiana dóbr, bez wykorzystania w tej operacji ekwiwalentu w postaci pieniądza. Przedmiotem umowy zamiany mogą być rzeczy i prawa majątkowe (por. Zdzisław Gawlik, Komentarz do art. 603 Kodeksu cywilnego). Trzeba przy tym pamiętać, iż zamiana jest umową zobowiązującą, konsensualną, odpłatną, wzajemną, w której wartość wzajemnych świadczeń powinna być ekwiwalentna, przy zachowaniu subiektywnych kryteriów dla oceny ich wartości (M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2009, s. 348).

Art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, iż na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Rejestracja znaku towarowego powoduje powstanie nowego prawa o majątkowym charakterze. Jednocześnie takie prawo staje się składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 z ind. 1 k.c.

art. 55 z ind. 1 k.c.

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1)   oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)   własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)   prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)   wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)   koncesje, licencje i zezwolenia;

6)   patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)   majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)   tajemnice przedsiębiorstwa;

9)   księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Planowana transakcja miałaby polegać na przeniesieniu przez pożyczkobiorcę na pożyczkodawcę praw do znaku towarowego, w zamian za co ten ostatni zwolniłby pożyczkobiorcę ze zobowiązania z umowy pożyczki. Niewątpliwie więc nie mamy tutaj do czynienia z prostą realizacją przesłanek umowy zamiany, jednak na zasadzie swobody umów uznać należy taką czynność za dopuszczalną. Zgodnie bowiem z art. 353 z ind. 1 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ