Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Pytanie:

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę u swoich właścicieli. Czy w ramach rozliczenia tej pożyczki może przekazać (za akceptacją pożyczających) wartość niematerialną (znak towarowy) ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w praktyce zamiarem stron umowy pożyczki jest zastosowanie instytucji, zbliżonej do opisanej w art. 603 k.c., zgodnie z którym to przepisem przez umową zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

 

Istotą umowy zamiany jest wymiana dóbr, bez wykorzystania w tej operacji ekwiwalentu w postaci pieniądza. Przedmiotem umowy zamiany mogą być rzeczy i prawa majątkowe (por. Zdzisław Gawlik, Komentarz do art. 603 Kodeksu cywilnego). Trzeba przy tym pamiętać, iż zamiana jest umową zobowiązującą, konsensualną, odpłatną, wzajemną, w której wartość wzajemnych świadczeń powinna być ekwiwalentna, przy zachowaniu subiektywnych kryteriów dla oceny ich wartości (M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2009, s. 348).

 

Art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, iż na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Rejestracja znaku towarowego powoduje powstanie nowego prawa o majątkowym charakterze. Jednocześnie takie prawo staje się składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 z ind. 1 k.c.

 

art. 55 z ind. 1 k.c.

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1)   oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)   własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)   prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)   wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)   koncesje, licencje i zezwolenia;

6)   patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)   majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)   tajemnice przedsiębiorstwa;

9)   księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Planowana transakcja miałaby polegać na przeniesieniu przez pożyczkobiorcę na pożyczkodawcę praw do znaku towarowego, w zamian za co ten ostatni zwolniłby pożyczkobiorcę ze zobowiązania z umowy pożyczki. Niewątpliwie więc nie mamy tutaj do czynienia z prostą realizacją przesłanek umowy zamiany, jednak na zasadzie swobody umów uznać należy taką czynność za dopuszczalną. Zgodnie bowiem z art. 353 z ind. 1 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.3.2015

  Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

  Umowa pożyczki jest jedną z częstych form pomocy osobom z kręgu bliskich znajomych lub rodzinny, którzy potrzebują gotówki na różnorakie - mniej lub bardziej doniosłe - cele.

 • 12.3.2019

  Kolejna edycja pożyczek na kształcenie

  Od 18 marca osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności, mogą składać wnioski o nieoprocentowane pożyczki z częściowym umorzeniem. Do wzięcia będzie 10 milionów (...)

 • 18.6.2013

  Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu, (...)

 • 5.1.2006

  Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

 • 17.12.2017

  Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

  Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. (...)