Tajemnica bankowa a zniesienie współwłasności

Pytanie:

Obecnie toczy się sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości, w której to jednocześnie następuje wzajemne rozliczenie się współwłaścicieli. Jeden ze współwłaścicieli od wielu lat prowadzi administrację domu, jednocześnie nie rozlicza się z dochodów i wydatków kamienicy. Założył rachunek bankowy pod nazwą \"administracja domu\", na które to konto najemcy wpłacają czynsz. Czy mogę wystąpić z wnioskiem do sądu, aby bank, w którym jest założone konto administracji domu, przedstawił wyciągi wszystkich operacji bankowych, jakie na tym koncie były wykonywane?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tajemnica bankowa a zniesienie współwłasności

Wniosek do sądu o zobowiązanie do dostarczenia stosownych wyciągów, naszym zdaniem, nie odniesie pożądanego skutku ze względu na tajemnicę bankową. Na podstawie art. 104 ust 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665)  bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

Jednakże bank jest zobowiązany do udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie w przypadkach określonych w art. 105 ustawy. Art. 105 wymienia tylko jedną kategorię przypadków ujawnienia tajemnicy bankowej na żądanie sądu rozpoznającego sprawę cywilną. Bank ma bowiem obowiązek informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym – art. 105 ust. 1 pkt 2d ustawy prawo bankowe.

Naszym zdaniem właściwym rozwiązaniem w tym przypadku będzie złożenie do sądu wniosku polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu na podstawie odpowiednio stosowanego przepisu art. 187 § 2 pkt 3 w zw. z art. 13 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne niewypełnienie obowiązku przez uczestnika postępowania może zostać rozstrzygnięte na niekorzyść tego uczestnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Bank PEKAO odmawia wypłaty spadku

11.4.2016 przez: Krzysztof2010