Własność i posiadanie

Użytkowanie wieczyste

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Strona 1 z 2

Od 13 października 2005 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zastąpiła ona ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Do spraw wszczętych na podstawie tych poprzednich ustaw i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się już przepisy nowej ustawy.

Kto może wystąpić o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności?

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą wystąpić:

  1. osoby fizyczne będące w dniu 13 października br. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych;

  2. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; dotyczy to również osób, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po 13 października br.;

  3. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży;

  4. osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 2 i 3.

Wszystkie wskazane powyżej osoby mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.

W przypadku osób, o których mowa w powyższych pkt 2 i 3, z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się natomiast odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że jeśli wszyscy nie wyrażą zgody na przekształcenie, to użytkownicy wieczyści, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonego przekształcenia oraz interesy wszystkich użytkowników wieczystych.

Przez nieruchomość rolną rozumie się przy tym nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.

Kto decyduje o przekształceniu?

Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:

  • starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym ww. decyzja stała się ostateczna. Stanowi ona podstawę wpisu do księgi wieczystej. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza przy tym praw osób trzecich (np. służebności).

Ile kosztuje przekształcenie?

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę tę ustala właściwy organ w decyzji o przekształceniu stosując odpowiednio niektóre przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami o cenie nieruchomości. Podstawę dla ustalenia tej opłaty stanowi wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszona o dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste. Właściciele nieruchomości mogą w uchwale przyznać bonifikatę. 

Jeżeli przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy nieruchomości rolnej, organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od ww. opłaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:

  • Skarbu Państwa - za zgodą wojewody;
  • jednostek samorządu terytorialnego - za zgodą właściwej rady lub sejmiku.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

H.OSTROWSKI

24.9.2010 15:30:6

Re: Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Proszę o podanie wzoru "WNIOSKU", który należy wypełnić do odpowiedniego organu władzy celem "Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnościH.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: