Opinie prawne

 • 14.3.2016

  Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym (...)

 • 17.7.2015

  Nowe świadczenia rodzicielskie 2016 - kto skorzysta?

  Nowe świadczenie rodzicielskie - potocznie zwane nowym becikowym - trafi do osób, które do tej pory po urodzeniu dziecka nie mogły liczyć na finansową pomoc państwa. Z nowego świadczenia rodzicielskiego skorzystają mi.in. bezrobotni, studenci, rolnicy oraz osoby zatrudnione na podstawie (...)

 • 12.11.2014

  Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

  Miejsce zamieszkania to oprócz zwrotu funkcjonującego w życiu codziennym także pojęcie prawnicze. Miejsce zamieszkania reguluje przepis artykułu 25 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem (...)

 • 12.11.2014

  Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

  Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 k.c. (kodeks cywilny), każda osoba fizyczna z chwila ukończenia pełnoletności, nabywa pełna zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, iż pełnoletni własnym działaniem może nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania - ogólnie rzecz (...)

 • 16.7.2014

  Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

  Czy dozwolone jest nagrywanie uczestników kursu tańca? Jak uchronić się przed roszczeniami ze strony uczestników i zapewnić legalność działania? Czy filmowanie grupy osób jest dopuszczalne bez ich zgody? Kiedy dochodzi do naruszenia wizerunku danej osoby? Zapraszamy do lektury.

 • 14.12.2010

  Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

  Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi. Zarząd Dróg Krajowych wyznaczył drogę, w wyniku czego przebiega ona przez część nieruchomości (...)

 • 20.8.2010

  Składki emeryta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło - opinia prawna

  W tym roku przechodzę na emeryturę. Nie chciałabym zupełnie rezygnować z mojej pracy. Nie wiem jednak, czy i jakie składki będę musiała zapłacić. Czy będąc na emeryturze muszę odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu stosunku pracy? Ponadto mam propozycję (...)

 • 18.8.2010

  Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Kodeks karny i inne ustawy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwo dotyczą jedynie osób fizycznych. Wynika to z założenia, że odpowiedzialności karnej mogą odpowiadać jedynie osoby fizyczne, nie zaś jednostki organizacyjne stworzone przez człowieka. W chwili obecnej ustawodawca (...)

 • 6.7.2010

  Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

  Członek zarządu może zgłosić rezygnację w każdym czasie. Podkreślić przy tym należy, że rezygnacja uzasadniona ważnymi powodami jest dopuszczalna w każdym przypadku i nie można wyłączyć tego uprawnienia w umowie spółki. Członek zarządu może złożyć rezygnację z ważnych (...)

 • 25.6.2010

  Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie mówi, że małżeństwo może być unieważnione tylko w pewnych ściśle określonych przypadkach (art. 17). Jednym z nich jest właśnie choroba psychiczna. Kodeks mówi, że osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym w ogóle nie może (...)

 • 9.6.2010

  Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych organ wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na wniosek strony. Ustawa nie definiuje pojęcia strony. Wobec tego należy przyjąć definicję strony zawartą w kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.). Zgodnie z art. (...)

 • 25.5.2010

  KRUS czy ZUS - opinia prawna

  Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu rolników podlegają rolnicy, których gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny oraz ich domownicy. Takiemu ubezpieczeniu podlega także osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną (...)

 • 25.5.2010

  Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a obowiązek opłacania składek ZUS - opinia prawna

  Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia kategorie osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W ust. 1 pkt 5 tego artykułu wymienione zostały osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby (...)

 • 24.5.2010

  Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

  Współwłasność przewidziana w polskim prawie cywilnym może mieć dwa oblicza. Przede wszystkim może to być współwłasność łączna (przysługująca na podstawie określonych stosunków prawnych np. małżeńskich, ta w związku ze stanem faktycznym nie będzie dalej poruszana) oraz współwłasność (...)

 • 24.5.2010

  Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - opinia prawna

  Odpowiedzialność za szkodę powstałą w mieniu w pełnej wysokości przy czym pracodawca jest obowiązany, żądając odszkodowania, tylko do udowodnienia, że szkoda w mieniu powierzonym zaistniała. Pracodawca nie musi udowadniać winy w spowodowaniu szkody. W razie powierzenia pracownikowi mienia (...)

 • 24.5.2010

  Komornicze zajęcie rachunku bankowego a bieżące wypłaty wynagrodzeń - opinia prawna

  Zgodnie z art. 890 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę. Przyjąć należy, że jest to nie tylko świadczenie płacone bezpośrednio pracownikowi, (...)

 • 24.5.2010

  Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

  Zgodnie z at. 359 kodeksu cywilnego, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. W analizowanym przypadku podstawą naliczenia odsetek jest orzeczenie sądowe, w którym wyraźnie (...)

 • 24.5.2010

  Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

  Bardzo głośne słuchanie muzyki, trwające dłuższy czas, stanowiące uciążliwość dla otoczenia stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 51 Kodeksu wykroczeń. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie (...)

 • 12.5.2010

  Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

  Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone prawo do lokalu, w którym osoba, która nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, zamieszkiwała. (...)

 • 12.5.2010

  Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu? – opinia prawna

  Kodeks karny stanowi, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 10. Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli (...)

1

2

3

4

5

...

30