e-prawnik.pl Porady prawne

Opinie prawne

 • 14.3.2016

  Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym (...)

 • 17.7.2015

  Nowe świadczenia rodzicielskie 2016 - kto skorzysta?

  Nowe świadczenie rodzicielskie - potocznie zwane nowym becikowym - trafi do osób, które do tej pory po urodzeniu dziecka nie mogły liczyć na finansową pomoc państwa. Z nowego świadczenia rodzicielskiego skorzystają mi.in. bezrobotni, studenci, rolnicy oraz osoby zatrudnione na podstawie (...)

 • 12.11.2014

  Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

  Miejsce zamieszkania to oprócz zwrotu funkcjonującego w życiu codziennym także pojęcie prawnicze. Miejsce zamieszkania reguluje przepis artykułu 25 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem (...)

 • 12.11.2014

  Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

  Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 k.c. (kodeks cywilny), każda osoba fizyczna z chwila ukończenia pełnoletności, nabywa pełna zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, iż pełnoletni własnym działaniem może nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania - ogólnie rzecz (...)

 • 16.7.2014

  Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

  Czy dozwolone jest nagrywanie uczestników kursu tańca? Jak uchronić się przed roszczeniami ze strony uczestników i zapewnić legalność działania? Czy filmowanie grupy osób jest dopuszczalne bez ich zgody? Kiedy dochodzi do naruszenia wizerunku danej osoby? Zapraszamy do lektury.

 • 14.12.2010

  Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

  Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi. Zarząd Dróg Krajowych wyznaczył drogę, w wyniku czego przebiega ona przez część nieruchomości (...)

 • 20.8.2010

  Składki emeryta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło - opinia prawna

  W tym roku przechodzę na emeryturę. Nie chciałabym zupełnie rezygnować z mojej pracy. Nie wiem jednak, czy i jakie składki będę musiała zapłacić. Czy będąc na emeryturze muszę odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu stosunku pracy? Ponadto mam propozycję (...)

 • 18.8.2010

  Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Kodeks karny i inne ustawy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwo dotyczą jedynie osób fizycznych. Wynika to z założenia, że odpowiedzialności karnej mogą odpowiadać jedynie osoby fizyczne, nie zaś jednostki organizacyjne stworzone przez człowieka. W chwili obecnej ustawodawca (...)

 • 6.7.2010

  Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

  Członek zarządu może zgłosić rezygnację w każdym czasie. Podkreślić przy tym należy, że rezygnacja uzasadniona ważnymi powodami jest dopuszczalna w każdym przypadku i nie można wyłączyć tego uprawnienia w umowie spółki. Członek zarządu może złożyć rezygnację z ważnych (...)

 • 25.6.2010

  Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie mówi, że małżeństwo może być unieważnione tylko w pewnych ściśle określonych przypadkach (art. 17). Jednym z nich jest właśnie choroba psychiczna. Kodeks mówi, że osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym w ogóle nie może (...)

 • 9.6.2010

  Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych organ wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na wniosek strony. Ustawa nie definiuje pojęcia strony. Wobec tego należy przyjąć definicję strony zawartą w kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.). Zgodnie z art. (...)

 • 25.5.2010

  KRUS czy ZUS - opinia prawna

  Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu rolników podlegają rolnicy, których gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny oraz ich domownicy. Takiemu ubezpieczeniu podlega także osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną (...)

 • 25.5.2010

  Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a obowiązek opłacania składek ZUS - opinia prawna

  Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia kategorie osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W ust. 1 pkt 5 tego artykułu wymienione zostały osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby (...)

 • 24.5.2010

  Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

  Współwłasność przewidziana w polskim prawie cywilnym może mieć dwa oblicza. Przede wszystkim może to być współwłasność łączna (przysługująca na podstawie określonych stosunków prawnych np. małżeńskich, ta w związku ze stanem faktycznym nie będzie dalej poruszana) oraz współwłasność (...)

 • 24.5.2010

  Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - opinia prawna

  Odpowiedzialność za szkodę powstałą w mieniu w pełnej wysokości przy czym pracodawca jest obowiązany, żądając odszkodowania, tylko do udowodnienia, że szkoda w mieniu powierzonym zaistniała. Pracodawca nie musi udowadniać winy w spowodowaniu szkody. W razie powierzenia pracownikowi mienia (...)

 • 24.5.2010

  Komornicze zajęcie rachunku bankowego a bieżące wypłaty wynagrodzeń - opinia prawna

  Zgodnie z art. 890 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę. Przyjąć należy, że jest to nie tylko świadczenie płacone bezpośrednio pracownikowi, (...)

 • 24.5.2010

  Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

  Zgodnie z at. 359 kodeksu cywilnego, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. W analizowanym przypadku podstawą naliczenia odsetek jest orzeczenie sądowe, w którym wyraźnie (...)

 • 24.5.2010

  Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

  Bardzo głośne słuchanie muzyki, trwające dłuższy czas, stanowiące uciążliwość dla otoczenia stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 51 Kodeksu wykroczeń. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie (...)

 • 12.5.2010

  Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

  Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone prawo do lokalu, w którym osoba, która nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, zamieszkiwała. (...)

 • 12.5.2010

  Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu? – opinia prawna

  Kodeks karny stanowi, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 10. Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli (...)

 • 11.5.2010

  Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

  Obowiązek alimentacyjny, określony przez ustawodawcę jako obowiązek dostarczania środków utrzymania i w miarę potrzeby środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W przypadku dzieci, obowiązek ten w pierwszej kolejności ciąży na rodzicach, zaś w dalszej kolejności (...)

 • 11.5.2010

  Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

  Obowiązek alimentacyjny - sam fakt jego istnienia - usankcjonowany jest przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt ten w art. 128 stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Ta (...)

 • 11.5.2010

  Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

  Na wysokość alimentów nie mogą mieć wpływu obciążające pozwanego w sprawie sądowej koszty sądowe i koszty procesu. Także zadłużenie bankowe pozwanego nie może powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba, na której ciąży obowiązek (...)

 • 11.5.2010

  Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę - opinia prawna

  Zgodnie z art. 881 Kodeksu Postępowania Cywilnego komornik ma prawo wezwać zakład pracy, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, bądź przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej (...)

 • 4.11.2009

  Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

  Podstawową funkcją gwarancji jest ochrona kupującego przed konsekwencjami wadliwego działania przedmiotu objętego gwarancją. Jednakże z drugiej strony należy pamiętać, iż gwarancja jakości jest udzielana dobrowolnie przez producenta, a treść jej reguluje gwarant. Kupujący poprzez odbiór (...)

 • 4.11.2009

  Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, zatem osoba, która uważa, że wpis w księdze wieczystej nie odpowiada rzeczywistości, musi samodzielnie ten fakt (...)

 • 4.11.2009

  Czyje prawo po przekształceniu z lokatorskiego we własnościowe - opinia prawna

  Odrębny majątek każdego z małżonków stanowią między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty majątkowe nabyte ze środków (...)

 • 30.10.2009

  Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

  Ustawa prawo własności przemysłowej określa szereg przesłanek, których spełnienie stanowi bezprawne naruszenie prawa ochronnego znaku towarowego. Przesłanki te są różne w zależności od charakteru znaku towarowego. PrWłP wprowadza bowiem rozróżnienie znaków towarowych na znaki powszechnie (...)

 • 30.10.2009

  Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

  Zgodnie z art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się przy tym, że wielkości udziałów we wspólnym prawie są równe, a zatem każdemu z trzech współtwórców będzie przysługiwał udział w prawie autorskim do (...)

 • 29.10.2009

  Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

  Ogłoszenie jest z reguły krótkim, nieskomplikowanym, przejrzystym i czytelnym tekstem, którego celem jest przekazanie jakiejś grupie adresatów określonej informacji, propozycji czy oferty. Ze względu charakter ogłoszenia - krótkiego, prostego tekstu; uznać należy, iż nie jest to utwór w (...)

 • 29.10.2009

  Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy autorskiej, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Wymienione przesłanki uznania danego (...)

 • 29.10.2009

  Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

  Zgodnie z ogólną zasadą wyznaczoną przez art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, majątkowe prawa autorskie do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, przechodzą na pracodawcę w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego (...)

 • 23.10.2009

  Czyje są prawa autorskie do pracy naukowej; opinia prawna

  O ile ustawa nie stanowi inaczej, prawa autorskie (osobiste i majątkowe) przysługują twórcy. Natomiast, o ile ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, oraz do wynagrodzenia. Zgodnie z w/w artykułami, (...)

 • 21.10.2009

  Ciekawy przykład przedmiotu prawa autorskiego - opinia prawna

  Szkoła zatrudniała nauczyciela zajęć pozalekcyjnych. Poza normalnym prowadzeniem zajęć osoba ta stworzyła niemal godzinny zupełnie niepowtarzalny program swojego pomysłu. Program ten opracowany został samodzielnie, poza godzinami pracy. Obecnie nauczycielka, która zatrudniona na miejsce poprzedniej (...)

 • 21.10.2009

  Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

  Twórca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Zasada ta odnosi się także do wspólników spółki cywilnej. Sam fakt istnienia spółki cywilnej - a także odnosząca się do jej wspólników (...)

 • 21.10.2009

  Utwory publikowane w nabywanym serwisie internetowym - opinia prawna

  Pan X chce zakupić serwis internetowy. Na stronach serwisu znajdują się krótkie informacje, sprawozdania, felietony. Czy autorzy tych treści mają do nich prawa? Czy autor może żądać usunięcia swoich artykułów ze stron serwisu? Autorzy publikowali treści na stronach serwisu nieodpłatnie. (...)

 • 16.10.2009

  Portal zamieszczający przeglądy i omówienie artykułów prasowych - opinia prawna

  Pan X zamierza prowadzić tematyczny portal internetowy zajmujący się przeglądem informacji z mediów publicznych na wybrane tematy, głównie gospodarcze i społeczne. Podstawowym źródłem informacji dla serwisu ma być prasa oraz inne portale internetowe. Informacje w portalu będą miały postać (...)

 • 4.9.2009

  Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

  Jestem współwłaścicielem budynku w 3/16 części, w której zajmuję razem z mężem pokój z kuchnią na poddaszu. Jest to współwłasność łączna, nie ma odrębności lokali w budynku. Współwłaścicielem jestem od ponad 40 lat. Przez te 40 lat zarządzam nieruchomością w całości, ponoszę (...)

 • 29.8.2009

  Co uzasadnia zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną - opinia prawna

  Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd (...)

 • 20.8.2009

  Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

  Po II wojnie światowej Skarb Państwa przejmował we władanie nieruchomości na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Podstawą była instytucja przedawnienia (zasiedzenia), a orzekały o tym ówczesne sądy. Niektóre z tych orzeczeń zostały po latach (...)

 • 18.8.2009

  W jakim czasie można wykorzystać urlop okolicznościowy - opinia prawna

  W dniu 7 lutego 2007 r. pracownikowi urodziło się dziecko. W tym czasie, od 5 do 16 lutego, przebywał on jednak na urlopie wypoczynkowym. W praktyce urlop wypoczynkowy był wzięty z uwagi na przewidywany termin porodu i chęć bycia w tym czasie z żoną (ciąża zagrożona). Zgodnie z rozporządzeniem (...)

 • 12.8.2009

  Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

  Pan X zamówił u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety Pan X miał wtedy pewne problemy finansowe i nie uiścił zapłaty. Wierzyciel nie dochodził (...)

 • 12.8.2009

  Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

  Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym (...)

 • 7.8.2009

  Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

  Zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, budowa kiosku - budynku nie powiązanego trwale z gruntem - wymaga uzyskania pozwolenie na budowę. Kiosk taki uznawany jest za tymczasowy obiekt budowlany. Mimo jego tymczasowości oraz braku trwałego związania z gruntem, przepisy prawne nakładają na (...)

 • 6.8.2009

  Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

  Nabyłeś nieruchomość w zamian za ustanowienie prawa dożywocia? Chcesz wynająć tą nieruchomość? Kto powinien być stroną umowy najmu (Wynajmującym); dożywotnik, czy zobowiązany z tytułu umowy dożywocia? Czy są jakieś ograniczenia co do najmu obciążonej dożywociem nieruchomości lub (...)

 • 5.8.2009

  Czy można opóźnić orzeczenie rozwodu? - opinia prawna

  Postępowanie rozwodowe może wszcząć jeden z małżonków nawet wbrew woli drugiego. Z różnych powodów ów drugi małżonek może się na rozwód nie zgadzać. Kiedy sąd orzeka rozwód? Czy wystarczy, że żąda go jeden z małżonków? Czy brak zgody (...)

 • 5.8.2009

  Budowa na zajętej nieruchomości - opinia prawna

  Pan X jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę gospodarczą (przemysłową), obciążonej hipoteką na rzecz banku z tytułu kredytu inwestycyjnego. Grunty te miały być przeznaczone na dalszy rozwój działalności gospodarczej, jednak zostały zajęte przez komornika (...)

 • 4.8.2009

  Składki emeryta prowadzącego działalność lub będącego pracownikiem – opinia prawna

  W przyszłym tygodniu, z początkiem kwietnia, pracownik przechodzi na emeryturę. W najbliższą sobotę ustaje jego stosunek pracy. Osoba ta jednocześnie od kilku lat prowadzi także własną działalność gospodarczą, którą chce kontynuować będąc na emeryturze. Większość emerytów (...)

 • 4.8.2009

  Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej poszerzony został katalog aktów notarialnych, przy sporządzaniu których notariusz jest zobowiązany zastosować obniżoną, 50 % stawkę taksy notarialnej. Jest (...)

 • 3.8.2009

  Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

  Moja żona kilka lat temu popadła w długi. Z trudem udało nam się wyjść z kłopotów finansowych. Ostatnio dowiedziałem się o kolejnych długach żony i obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć. Nie chcemy się rozwodzić ani orzekać separacji, chcielibyśmy, żeby nasze (...)

1

2

3

4

5

...

12