e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Październik 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Informacja publiczna a spółki komunalne

  Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe (sp. z o.o.), której głównym udziałowcem jest miasto posiada dokumentację techniczną i prawną fragmentu kanalizacji. Pracownik przedsiębiorstwa powiedział, że na mój wniosek udostępnią mi ten dokument - chodzi mi o ustalenie podstawy prawnej zainstalowania (...)

 • Młodociany - urlop

  Czy młodociany zatrudniony na umowę o pracę nabywa prawo do urlopu?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1319 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Poz. 1318 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1317 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1316 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1315 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw Poz. 1314 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1313 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1312 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych