Podstawa działania Biura Informacji Kredytowej

Pytanie:

Jakie przepisy są podstawą działania Biura Informacji Kredytowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Biuro Informacji Kredytowej utworzono na podstawie ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którą:

Art. 105. 4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2003 r. (II SA 2199/2001) wskazano, że: „Zamieszczenie przepisu art. 105 ust. 4 Prawa bankowego w rozdziale 8 ustawy poświęconym szczególnym obowiązkom i uprawnieniom banków oraz w art. 105 stanowiącym unormowanie poświęcone chronionemu w sposób szczególny przepływowi informacji objętych tajemnicą bankową, wymaga zarysowania istoty przewidzianej w art. 105 ust. 4 instytucji na tle tych powiązań i odniesień. Musi to być czynność powołania do życia nowego podmiotu o charakterze publicznym zajmującego się w państwie określonym zakresem spraw, a nie powierzenia spraw podmiotowi, który już istniał wcześniej i prowadził inną działalność”. Dlatego też w 1997 r. utworzono nowy podmiot – Biuro Informacji Kredytowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Uprawnienia klientów upadłego biura podróży

  Upadłe biuro podróży Neckermann miało wykupioną gwarancję ubezpieczeniową w Allianz Partners (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce). Spółka i władze województwa mazowieckiego (...)

 • Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • Oprocentowanie kredytów bankowych

  Na podstawie umowy kredytu instytucja kredytowa – najczęściej bank – oddaje do dyspozycji kredytodawcy określoną ilość środków pieniężnych, z przeznaczeniem na cel określony (...)

 • Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

  Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić (...)

NA SKÓTY