Proces o ustalenie ojcostwa

Pytanie:

Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane. Po przeprowadzonych badaniach genetycznych (stwierdzających moje ojcostwo) uznałem narodzone dzieci i z własnej inicjatywy podjąłem starania (względem powódki) zmierzające do polubownego dojścia do porozumienia w zakresie aspektów finansowych. Powódka jednak nie podjęła tego wyzwania i uparcie brnęła po linii sądowej. Ostatnio odbyło się posiedzenie sądu, na którym wraz z powódką składaliśmy zeznania na okoliczność zapisu art. 141 §1 kro. Z powodu zdenerwowania i nie będąc świadom, że może mieć to jakieś znaczenie proceduralne (w przeciwieństwie do powódki nie reprezentował mnie adwokat i było to moje pierwsze przesłuchanie) podczas tej rozprawy nie wnosiłem żadnych wniosków dowodowych. Przewodnicząca zamknęła rozprawę i poinformowała o dacie ogłoszenia wyroku. Ja jednak po głębszym namyśle i po zapoznaniu się z protokołem z tegoż posiedzenia sądu uznałem, że powódka (dołączając jedynie paragony fiskalne, które po analizie budziły wiele wątpliwości) rażąco przejaskrawiła swoje koszty. Zdecydowałem się więc na złożenie stosownego oświadczenia i wniosku o dopuszczenie dowodu z kilku ważnych z punktu widzenia sprawy urzędowych dokumentów. Było to jeszcze przed ogłoszeniem wyroku w przedmiotowej sprawie. Później okazało się, że tym moim pismom sąd nie nadał biegu. Nie zostały one uwzględnione i został wydany niekorzystny dla mnie od strony finansowej wyrok. W związku z tym mam pytania: 1. Czy złożone przeze mnie owe pisma procesowe powinny być uwzględnione (zrealizowane) zanim został wydany wyrok w sprawie? 2. Jeśli odpowiedź na pyt. 1 brzmi przecząco, czy w apelacji mam prawo wnosić o otwarcie rozprawy i uwzględnienie realizacji treści tych pism? Jakie w związku z tym powinienem wykonać czynności? 3. Wyrok został ogłoszony bez pisemnego uzasadnienia. W jakim terminie od jego ogłoszenia mam prawo wnosić o jego sporządzenie? 4. Wyrok został ogłoszony 24 maja br. Jaki w związku z tym mam termin na złożenie apelacji? Czy termin ten liczy się od momentu ogłoszenia wyroku czy też od momentu otrzymania przeze mnie jego pisemnego uzasadnienia? 5. Jeżeli wyrok sądu apelacyjnego będzie dla mnie niekorzystny, to czy mam jeszcze jakieś możliwości odwoławcze? 6. Czy paragony fiskalne przedstawione przez powódkę na okoliczność poniesionych kosztów w okresie ciąży i porodu są właściwą podstawą do ustalania zasądzanej dla mnie kwoty odnoszącej się do zapisu art. 141 §1 kro? Czy powódka - osoba prowadząca działalność gospodarczą - powinna liczyć się z przedłożeniem rachunków imiennych? 7. Jestem osobą bezrobotną i nie posiadam żadnego majątku. Dodam, że z wykształcenia jestem nauczycielem i jak pracowałem, to zarabiałem średnio 900 PLN miesięcznie. Sąd obciążył mnie kosztami wynajęcia przez powódkę adwokata (1500 PLN).W związku z tym, jakie okoliczności decydują o tym, kto ponosi takie koszty (zaznaczam, iż powódka zarabia miesięcznie ok. 2000 PLN)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

1. Stosownie do treści art. 316 kodeksu postępowania cywilnego, po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Sąd uprawniony był zatem do nieuwzględnienia złożonych przez Pana pism ze względu na czas, w jakim zostały one złożone (po zamknięciu rozprawy).

2. Apelacja, którą zamierza Pan złożyć, może zawierać fakty i okoliczności przedstawione w pismach złożonych do sądu I instancji po zamknięciu rozprawy. Postępowanie apelacyjne jest w systemie polskiego prawa cywilnego procesowego instancją merytoryczną. Istnieje wprawdzie generalny zakaz rozszerzania żądania pozwu i występowania z nowymi roszczeniami, nie ma jednak przeszkód do zgłoszenia nowych okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

3. Termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku wynosi tydzień i liczy się od momentu ogłoszenia wyroku. W wypadku, gdy strona nie była zwolniona od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych wniosek taki winien być należycie opłacony (sprawę rozpatrywał sąd rejonowy, opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku wynosi zatem 20 zł).

4. Termin na wniesienie apelacji od wyroku wydanego przez sąd I instancji wynosi 2 tygodnie i liczy się od momentu doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli jednak strona nie zażądała sporządzenia uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (czyli de facto 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku).

5. Od niekorzystnego dla Pana rozstrzygnięcia sądu II instancji będzie przysługiwał Panu środek zaskarżenia tego wyroku w postaci skargi kasacyjnej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wartość zasądzonego od Pana świadczenia w wyroku przewyższyła 50.000 zł. W przeciwnym razie skarga kasacyjna przysługiwać nie będzie.

6. Wydaje się, że powódka mogła skutecznie udokumentować wydatki poniesione przez siebie zwykłymi paragonami fiskalnymi. Prawo cywilne nie przewiduje obowiązku dokumentowania wydatków rachunkami imiennymi, chyba że sąd rozstrzygający sprawę uzna, iż ze względu na okoliczności sprawy jest to konieczne.

7. Regułą postępowania cywilnego jest, iż strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Do kosztów należą koszty sądowe i ewentualne koszty poniesione przez stronę wygrywającą (np. koszty ustanowienia pełnomocnika). Z treści pytania wynika, iż de facto Pan jest stroną przegrywającą, zatem winien Pan ponieść związane z tym koszty. Przysługuje Panu żądanie skierowane do sądu II instancji zwolnienia od obowiązku poniesienia kosztów sądowych (np. wpisu od apelacji), zwolnienie to nie będzie obejmowało jednak obowiązku zwrotu przeciwnikowi kosztów zastępstwa procesowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: