e-prawnik.pl Porady prawne

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie:

Sąd okręgowy wyrokiem unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne z powodu niedopuszczalnej zmiany SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania, a następnie zwrotu wadium oferentom. Jednocześnie w tym samym sądzie toczy się inna sprawa ze skargi na wyrok zespołu arbitrów dotyczący tego samego postępowania o zamówienie publiczne. Następna rozprawa odbędzie się za kilka miesięcy. Czy prawidłowa jest interpretacja przepisów ustawy, że wobec wyroku sądu nakazującego unieważnić postępowanie zamawiający unieważnia je (kiedy, w jakim terminie)? Natomiast z uwagi na brzmienie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp wadium zwraca oferentom (wykonawcom) dopiero po zakończeniu postępowania (rozstrzygnięcia protestu) ze skargi innego wykonawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

8.7.2005

W odniesieniu do obowiązku zwrotu wadium w tym konkretnym przypadku nie jest potrzebna inicjatywa oferenta. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli unieważnił postępowanie (a nie od momentu orzeczenia sądu) o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium nie oznacza jednak, że zwrot nastąpi od razu po unieważnieniu postępowania, gdyż zamawiający musi wykonać wcześniej inne obowiązki.

Musi najpierw powiadomić pisemnie o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu podając podstawę faktyczną i prawną. Następnie musi upłynąć termin do wniesienia protestów dotyczących unieważnienia (a więc 7 dni od dnia, w którym wykonawca dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia). Jeżeli zostały wniesione protesty, wadium zwracane jest dopiero po ostatecznym ich rozstrzygnięciu.

Za ostateczne rozstrzygnięcie protestu uznaje się rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono odwołania, a jeżeli wniesiono odwołanie - z dniem doręczenia postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyrok zespołu arbitrów. W przypadku postępowań, w których wartości zamówienia dla robót budowlanych przekracza równowartość 10.000.000 euro, a dla dostaw lub usług 5.000.000 euro, protest jest ostatecznie rozstrzygnięty z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy albo z upływem terminu do wniesienia skargi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ