Pomoc prawna za darmo dla najuboższych w projekcie

Strona 1 z 3

Na stronach ministerstwa sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy ze stycznia 2005 r. o dostępie do pomocy prawnej. Akt te ma regulować zasady i tryb świadczenia przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy prawnej gwarantowanej osobom fizycznym, które ze względu na sytuację majątkową lub osobistą nie mogą samodzielnie bronić swoich ustawowych praw lub interesów. Ta pomoc prawna gwarantowana osobom fizycznym przez państwo obejmować będzie podstawową pomoc prawną oraz kwalifikowaną pomoc prawną.

Co to jest podstawowa pomoc prawna?

Podstawowa pomoc prawna, to informacje o obowiązującym stanie prawnym, w tym o ustawach i innych aktach normatywnych, o prawach i obowiązkach oraz o sposobie i podmiocie właściwym do załatwienia danej sprawy, a także opracowanie projektów dokumentów prawnych.

Co to jest kwalifikowana pomoc prawna?

Kwalifikowana pomoc prawna to reprezentowanie osób fizycznych w sprawach dotyczących ich praw, interesów lub obowiązków, które mają być lub są prowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt posługuje się także pojęcie dokument prawny, które oznacza pismo mające na celu zainicjowanie postępowania lub związane z jego tokiem, a także pismo dotyczące kwestii prawnej nie związanej z takim postępowaniem oraz pismo w sprawach dotyczących życia codziennego, w szczególności spraw mieszkaniowych, w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego albo korzystania z usług komunalnych.

Kto może liczyć na pomoc prawną?

Projekt postanawia, iż pomoc prawna może być udzielona:

  1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  2. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt,

  3. innym cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy.

Każda z tych osób musi jednak spełniać dodatkowy warunek, mianowicie pomoc prawna może być udzielona takiej osobie w przypadku, gdy jej dochód nie przekracza kryteriów dochodowych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Poza tym pomoc prawna może być udzielona także osobie, która nie spełnia lub nie może wykazać spełnienia warunku powyżej określonego, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności nie jest ona w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej. Spełnienie warunku dotyczącego dochodu potwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy ośrodek pomocy społecznej w formie zaświadczenia.

W jakich okolicznościach udzielana będzie pomoc prawna?

Pomocy prawnej udziela się w szczególności wtedy, gdy zachodzi potrzeba:

  1. uzyskania informacji lub porady prawnej w sprawach dotyczących życia codziennego, w tym w sprawach mieszkaniowych, w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego albo korzystania z usług komunalnych,

  2. uzyskania informacji lub porady prawnej w sprawach dotyczących praw lub obowiązków, podmiotu właściwego do załatwienia danej sprawy oraz sporządzenia projektu dokumentu prawnego,

  3. uzyskania informacji lub porady prawnej w sprawie niezwiązanej z postępowaniem, o którym mowa powyżej, oraz o sposobie jej załatwienia, w szczególności w drodze mediacji lub innego polubownego jej rozstrzygnięcia, a także sporządzenia projektu dokumentu prawnego w tej sprawie,

  4. uzyskania przez pokrzywdzonego przestępstwem informacji lub porady prawnej, w tym w zakresie sporządzenia projektu dokumentu prawnego, zapoznania się z uprawnieniami i obowiązkami w postępowaniu karnym lub zainicjowania postępowania mającego na celu naprawienie szkody,

  5. udzielenia pomocy prawnej w przypadkach nagłych, w szczególności osobie zatrzymanej lub cudzoziemcowi ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy,

  6. zapewnienia porady prawnej i reprezentacji w sprawach, które mają być lub są prowadzone  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ELIZA

6.10.2016 9:40:54

Re: Pomoc prawna za darmo dla najuboższych w projekcie

POTRZEBUJĘ POMOCY . OPIEKUJĘ SIĘ OSOBĄ CHORĄ OD ROKU , NIE DOSTAJĘ ŻADNEGO WYNAGRODZENIA.PONIEWAŻ KASA CHORYCH MOJEGO PODOPIECZNEGO TWIERDZI ŻE NIE MAM KWALIFIKACJI.KTO MOŻE MI POMÓC.

maniek

15.3.2016 18:58:31

Re: Pomoc prawna za darmo dla najuboższych w projekcie

WITAM ,ZAKOŃCZYŁEM PRACE W NIEMIECKIEJ FIRMIE I PRACODAWCA NIE WYPŁACIŁ MI PENSJI ZA OSTATNI MIESIĄC,NIE WIEM CO W ZWIĄZKU Z TYM ZROBIĆ I GDZIE TO ZGŁOSIĆ PROSZĘ O POMOC

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: