Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"

Rada Ministrów przyjęła niedawno uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019-2023 r., przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

Tym samym rząd ustanowił program wieloletni pn. „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, który będzie realizowany w latach 2019–2023. Nadzór nad jego realizacją będzie sprawował minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jest on kontynuacją trzech dotychczasowych edycji Programu realizowanych nieprzerwanie od 2003 r.

Przepisy prawne dotyczące swobodnego handlu w Unii Europejskiej wymagają bowiem stosowania rozwiązań, które eliminują zagrożenia wynikające z obrotu żywnością, paszami i żywymi zwierzętami. Dotyczy to przede wszystkim zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności oraz szerzeniem się chorób zakaźnych, w tym niebezpiecznych dla ludzi chorób odzwierzęcych (zoonoz).

Co zaplanowano?

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Program na lata 2019-2023 jest czwartą jego edycją. Obecnie zaplanowano realizację 45 zadań badawczych, które ujęto w cztery grupy tematyczne:

  1. kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach;
  2. ocena występowania chorób odzwierzęcych;
  3. ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich;
  4. panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Porady prawne

Przy opracowywaniu aktualnej edycji Programu, wzorem lat poprzednich uwzględniono, oprócz kontynuowanych zagadnień, aktualną europejską i światową sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych, a także nowe zadania określone przepisami Unii Europejskiej.

Zasadniczym celem Programu jest stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Pierwsza grupa tematów to kontynuacja dotychczasowej problematyki, pozwalająca na jej dotychczasowe monitorowanie oraz śledzenie tendencji rozwoju. Taka ocena stanowi szczególnie cenne narzędzie dla analizy ryzyka w obszarach objętych badaniami.

Kolejna grupa zadań dotyczy badań mających na celu potwierdzenie statusu Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa wolnego od określonych chorób zakaźnych  zwierząt. Potwierdzenie to eliminuje ograniczenia w międzynarodowym obrocie zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego. Brak takich badań mógłby doprowadzić do konieczności badania całej pochodzącej z Polski żywności, co oznaczałoby jednoznacznie podniesienie jej ceny i równocześnie zmniejszało konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

Trzecia grupa zadań to nowe zadania będące odpowiedzią na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną i prawną w Unii Europejskiej w obszarze realizacji Programu.

Również sprawdzonym wzorem poprzednich edycji, wprowadzono panel szkoleniowy dotyczący szkoleń specjalistycznych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Szkolenia te są integralną częścią obowiązkowego szkolenia ustawicznego dla pracowników Inspekcji i osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli urzędowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Program „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w latach 2019-2023, tak jak dotychczas, będzie realizowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w PuławachWykonawcą programu będzie więc Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, jako wiodący ośrodek naukowy w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt i badań nad bezpieczeństwem żywności. Instytut ma nowoczesną infrastrukturę badawczą oraz personel podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje. Jest także Krajowym Laboratorium Referencyjnym dla 135 obszarów badawczych, które wykorzystują ponad 240 metod badawczych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Z perspektywy wieloletniej oceny realizacji Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w latach 2003-2018” daje ona podstawy do stwierdzenia, że realizacja przedmiotowego programu przyczynia się do wywiązywania się Polski z obowiązków nałożonych na  kraje członkowskie  przepisami UE, w zakresie, jaki ten program obejmuje - wyjaśnił resort rolnictwa.

Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację programu w latach 2019-2023 wyniosą 75,9 mln zł

Realizacja Programu będzie wymagała wydatkowania z budżetu państwa w latach 2019-2023 kwoty 75.916.000 zł. Wydatki z budżetu państwa zostaną określone zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata w części 32-Rolnictwo.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne