e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 71

 • 8.12.2004

  Czas pracy nauczyciela

  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. W szkołach, (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy po zmianach

  Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy i tydzień roboczy w danym zakładzie bądź dla określonej kategorii pracowników. Okres rozliczeniowy to określony okres, do którego odnoszą się wszystkie (...)

 • 8.12.2004

  Zadaniowy czas pracy

  Zgodnie z art. 140 znowelizowanego Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W ustaleniu tym pracodawca nie jest jednak nieskrępowany. Przepis stanowi, że pracodawca musi uwzględnić wymiar (...)

 • 8.12.2004

  Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

  Porada przedstawia zagadnienia czasu pracy na podstawie Dyrektyw Unii Europejskiej, poruszając m. in. problemy wymiaru minimalnego wypoczynku dziennego, wypoczynku cotygodniowego, corocznych płatnych urlopów, maksymalnego wymiaru tygodniowego czasu pracy, pracy nocnej, pracy zmianowej i inne. Dyrektywa (...)

 • 8.12.2004

  Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

  Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku zawodowego. Wnioski dotyczące ustaw związek (...)

 • 8.12.2004

  Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

  Od 1 stycznia 2004 r. zaszły poważne zmiany w zakresie wypłat odpraw z tytułu zwolnień grupowych, gdyż odprawę dostanie każdy, kto straci pracę z przyczyn niedotyczących pracowników niezależnie od tego, czy ma inne źródło utrzymania. Ustawodawca postanowił, iż te regulacje mają zastosowanie (...)

 • 7.12.2004

  Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

  Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. \"roszczenia niezupełnego\", czyli takiego, które (...)

 • 7.12.2004

  Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

  Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze względu na płeć została rozszerzona na inne jeszcze kryteria. Zakaz dyskryminacji ze względu na (...)

 • 7.12.2004

  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna uczelni na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Rzeczników dyscyplinarnych uczelni powołuje rektor, a rzeczników komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego spośród (...)

 • 7.12.2004

  Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

  Odpowiedzialność pracodawcy może być również wynikiem naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu (...)

 • 7.12.2004

  Ochrona roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy (wg dyrektyw UE)

  Dyrektywa zasadniczo jest skierowana na ochronę roszczeń pracowników, które to roszczenia wyniknęły z umów o pracę lub stosunków pracy przeciwko pracodawcom, którzy są w stanie niewypłacalności. Państwa Członkowskie są uprawnione do wykluczenia w drodze wyjątku roszczeń pewnych kategorii (...)

 • 7.12.2004

  A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

  Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na (...)

 • 7.12.2004

  Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

  W pierwszej części porady, dotyczącej dokumentacji pracowniczej, jaką pracodawca ma obowiązek prowadzić, angażując pracowników, opisane zostały akta osobowe obejmujące część A i B. Pozostała więc jeszcze do omówienia ostatnia część akt osobowych – część C. Zawiera (...)

 • 7.12.2004

  Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

  Od 1 stycznia 2004 r. do kodeksu pracy wprowadzony został dodatkowy przepis (art. 22[1]), mówiący o tym jakie dane osobowe mogą być przedmiotem zainteresowania przyszłego pracodawcy w trakcie spotkania z kandydatem do pracy. Wprowadzenie tego uregulowania ma związek z ochroną danych osobowych, (...)

 • 7.12.2004

  Systemy wynagradzania

  Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie kryteriów wynagradzania za pracę według jej rodzaju, kwalifikacji pracownika oraz jakości i ilości świadczonej przez niego pracy. Pracodawca powinien więc określić ogólne zasady wynagradzania, według tych kryteriów. Zapis na ten temat powinien znajdować (...)

 • 7.12.2004

  Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

  Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym przez przełożonego określonego w odrębnych przepisach wojskowych. Za (...)

 • 7.12.2004

  Krajowe podróże służbowe żołnierzy

  Krajową podróżą służbową jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, w terminie i miejscu na terenie kraju określonych w poleceniu wyjazdu (...)

 • 7.12.2004

  Jak przebiega staż podyplomowy pielęgniarki i położnej?

  Pielęgniarka i położna po ukończeniu szkoły pomaturalnej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu zobowiązane są do odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej. Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania (...)

 • 7.12.2004

  Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

  Trybunał rozpatruje skargi od każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy osób, która uważa, że padła ofiarą naruszenia przez państwo praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Skargę możemy złożyć, jeśli dojdziemy do wniosku, (...)

 • 6.12.2004

  Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych wprowadziła obowiązek uzupełnienia danych w prowadzonej działalności gospodarczej o PESEL i klasyfikację prowadzonej działalności. Ustawa ta nowelizowała już w znacznej części nieobowiązującą (...)

 • 3.12.2004

  Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

  Wszyscy zamieszkujący wspólną nieruchomość budynkową właściciele lokali użytkują na co dzień nie tylko swój samodzielny lokal - wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy (...)

 • 3.12.2004

  Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

  Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem – właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości (...)

 • 2.12.2004

  Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

  Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który może zostać wprowadzone w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. W stanie tym mogą ulec ograniczeniu pewne prawa i wolności obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji. Kiedy może być wprowadzony stan klęski (...)

 • 2.12.2004

  Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych - rozwód orzeczony za granicą

  Zasadą jest, że orzeczenia wydawane przez sądy w sprawach cywilnych wywierają skutki prawne jedynie na terytorium tego państwa, w którym zostały wydane. Oczywiście od tej zasady przepisy prawne poszczególnych państw przewidują wyjątki. Zgodnie z prawem polskim skuteczność na (...)

 • 2.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce oznacza to, że dla praw jazdy wydanych między 1 stycznia 1984 a 30 kwietnia 1993 r. okres wymiany (...)

 • 1.12.2004

  Wynagrodzenie syndyka

  Syndyk, jak również powołany na jego żądanie zarządca odrębnego majątku - mają prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków, które wyłożyli z powodu swoich czynności.

 • 30.11.2004

  Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

  Masa upadłości to najprościej mówiąc majątek dłużnika, z którego jego wierzyciele będą zaspokojeni. Ponieważ dłużnik częstokroć dysponuje majątkiem, którego nie wszystkie elementy są własnością dłużnika, najważniejszą czynnością po ogłoszeniu upadłości dłużnika jest ustalenie (...)

 • 30.11.2004

  Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

  Konstytucja gwarantuje każdemu z nas mozliwość korzystania z praw i swobód obywatelskich. Przewiduje jednak pewne sytuacje, w których prawa te mogą być ograniczane. Art. 31 ust. 3 Konstytucji stanowi jednak, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw (...)

 • 30.11.2004

  Dwa rodzaje upadłości dłużnika

  Prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury przeprowadzenia upadłości dłużnika. Wybór procedury uzależniony jest od postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może bowiem postanowić o postawieniu dłużnika w stan upadłości obejmujący likwidację majątku (...)

 • 30.11.2004

  Postępowanie w sprawie upadłości

  Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym w postępowaniu w sprawie upadłości, sąd analizuje sytuację dłużnika oraz stwierdza, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaki rodzaj upadłości ogłosić. Postępowanie to kończy się wydaniem postanowienia o (...)

 • 30.11.2004

  Wstępne zgromadzenie wierzycieli

  Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych, wierzyciele ci mogą zawrzeć na wstępnym zgromadzeniu układ z dłużnikiem. (...)

 • 30.11.2004

  Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

  Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.

 • 30.11.2004

  Odpowiedzialność syndyka (Porada sporządzona na starym prawie upadłościowym. 28 lutego 2003 roku została uchwalona nowa ustawa)

  Porada sporządzona na starym prawie upadłościowym. 28 lutego 2003 roku została uchwalona nowa ustawa.

 • 29.11.2004

  Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

 • 19.11.2004

  Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować wypływ pieniądza z terytorium RP. Wypływ ten musi być kontrolowany z uwagi na interesy (...)

 • 19.11.2004

  Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

  Do niedawna polskim obywatelom nie wolno było otwierać rachunków bankowych za granicą. Zakaz taki wiązał się z niebezpieczeństwem wypływu z kraju pieniędzy, co mogło spowodować zapaść w polskiej gospodarce. Dzięki nowym postanowieniom prawa dewizowego, zakładanie rachunków (...)

 • 19.11.2004

  Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

  Poprzez działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe rozumie się działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie zezwolenia, polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich zakupie i sprzedaży. Z definicji tej wynika kilka (...)

 • 19.11.2004

  O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

  Ilość środków pieniężnych i innych wartości materialnych znajdujących się w obrocie danego kraju ma istotne znaczenie dla jego gospodarki. Im więcej wartości pieniężnych w danym kraju, tym większe są potencjalne możliwości inwestowania ich w gospodarkę i tym większe są zdolności (...)

 • 19.11.2004

  Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe zawiera szereg ograniczeń związanych z wywozem, wysyłaniem i przekazywaniem za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych. Wywóz (wysyłka, przekaz) tych środków może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach (...)

 • 19.11.2004

  Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

  Często zdarza się sytuacja, w której w celu poratowania kondycji finansowej naszych krewnych mieszkających za granicą chcemy wysłać im pieniądze lub inne wartości majątkowe. Jak tego dokonać zgodnie z prawem? Wysyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych za granicę, (...)

 • 17.11.2004

  Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych – (...)

 • 17.11.2004

  Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

  W postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd orzeka w formie postanowień lub wyroków. W zależności od rodzaju orzeczenia, stronie przysługują inne środki zaskarżenia. W przypadku postanowień, strona która nie zgadza się z wydanym przez sąd postanowieniem może zaskarżyć je w (...)

 • 17.11.2004

  W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

  Zasadą jest, że wszystkie sprawy sądowoadministracyjne rozpoznają wojewódzkie sądy administracyjne, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że składając skargę lub inny środek zaskarżenia określony przepisami (...)

 • 17.11.2004

  Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

  Wyrok sądu administracyjnego orzekającego w sprawie wydawany jest po zamknięciu rozprawy, na posiedzeniu sądu, na którym rozprawę zamknięto. Jeżeli sąd zamknął rozprawę istnieje jednak możliwość jej ponownego otwarcia. W szczególności rozprawa powinna zostać otwarta na nowo, jeżeli (...)

 • 17.11.2004

  Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

  Sądy administracyjne wydają dwa rodzaje orzeczeń: wyroki oraz postanowienia. Wyrok, jest orzeczeniem, które rozstrzyga sprawę merytorycznie, co do samej istoty skargi. Postanowienia wydawane są natomiast w tych kwestiach, w których przepisy nie przewidują wydania wyroku. W szczególności (...)

 • 17.11.2004

  Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

  Prawomocność orzeczeń sądowych można rozpatrywać w dwóch aspektach, formalnym i materialnym. W znaczeniu formalnym prawomocność oznacza niemożność zaskarżenia orzeczenia w toku instancji, czyli przy pomocy zwykłych środków odwoławczych. Prawomocność w znaczeniu materialnym (...)

 • 17.11.2004

  Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której (...)

 • 17.11.2004

  Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postepowania nalezy do szczególnych środków uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej. Żądanie wznowienia może być uzasadnione ściśle okreslonymi w przepisach okolicznościami. Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, (...)

 • 17.11.2004

  Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

  Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Nie jest nowością, iż co do zasady prac znajdujących się w tym wykazie młodocianym (...)