e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 69

 • 27.10.2004

  Świadczenie usług drogą elektroniczną

  Termin "usługi świadczone drogą elektroniczną" obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te muszą zostać (...)

 • 27.10.2004

  Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  10 marca 2003 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu usług elektronicznych. Regulacja ta określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązki usługodawcy, zasady odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczonych usług oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych (...)

 • 27.10.2004

  Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10 marca 2003 r. nakłada na podmioty świadczące usługi droga elektroniczną szereg obowiązków, mających zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych w drodze elektronicznej transakcji. Podmiot świadczący usługi (...)

 • 27.10.2004

  Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane to wyspecjalizowany rodzaj umowy o dzieło. Posiada zresztą podstawowe cechy umowy o dzieło. Stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Przedmiotem umowy natomiast jest odpowiednie zobowiązanie. Zobowiązuje się oczywiście wykonawca, a czyni to wobec inwestora. Wykonawca (...)

 • 27.10.2004

  Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

  Przy zawieraniu umów z konsumentami przedsiębiorcy często posługują się „regulaminami świadczenia usług”, gotowymi „formularzami kontraktowymi”, ogólnymi warunkami umów, zawierającymi standardowe postanowienia powtarzające się w każdej umowie danego typu. W regulaminie (...)

 • 26.10.2004

  Odszkodowanie od władzy publicznej, czyli o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

  Z dniem 1 września 2004 r. weszła w życie istotna nowelizacja kodeksu cywilnego. W sposób o wiele bardziej szczegółowy została uregulowana odpowiedzialność za szkodę, jaka została wyrządzona przy wykonywaniu władzy publicznej. Możliwość dochodzenia odszkodowania z tego tytułu gwarantuje (...)

 • 20.10.2004

  Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku - co robić?

  Stwierdzenie stosowania praktyk ograniczających konkurencję może nastąpić w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu stosowanego postępowania. Zasady prowadzenia tego postępowania przedstawione zostały w niniejszej poradzie. Ustawa (...)

 • 18.10.2004

  Kto jest małym a kto średnim przedsiębiorcą? Co zmieni się w tym zakresie od 1 stycznia 2005 r.?

  Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy oraz w produkcie narodowym jest coraz większy. Zgodnie z Prawem działalności gospodarczej, Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju małych i średnich (...)

 • 18.10.2004

  Jakie podmioty zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą ?

  Z tej porady uzyskasz informacje o tym, w jakiej formie i pod jakimi warunkami ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. pozwala osobom zagranicznym zakładać w Polsce swoje przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo działalności gospodarczej, podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest (...)

 • 15.10.2004

  Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

  Kodeks spółek handlowych w szeregu unormowanych definicji zawiera również definicję spółki dominującej. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką dominującą może być wyłącznie spółka handlowa, a więc spółka (...)

 • 15.10.2004

  Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

  Zamiar dokonania koncentracji przez przedsiębiorców, których łączny obrót przekraczał w roku obrotowym poprzedzającym rok dokonania koncentracji 50 000 000 euro wymaga wcześniejszego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po dokonaniu zgłoszenia (...)

 • 15.10.2004

  Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

  Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców prowadzone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji. (...)

 • 15.10.2004

  Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

  Zamiar dokonania koncentracji przedsiębiorców, których łączny obrót za poprzedni rok obrotowy przekraczał równowartość 50 000 000 euro wymaga uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku rozpatrywania i oceny skutków (...)

 • 15.10.2004

  Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  W wyniku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nie tylko stwierdzić naruszenie przepisów ustawy, nie tylko nakazać przedsiębiorcom np. dokonanie podziału przedsiębiorstwa lub też udzielenia licencji innym przedsiębiorcom, lecz (...)

 • 15.10.2004

  Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

  Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, dla dokonania połączenia muszą w pierwszej kolejności – z woli ustawodawcy – pisemnie uzgodnić plan połączenia. Sporządzenie planu połączenia (...)

 • 15.10.2004

  Łączenie się spółek kapitałowych

  Opracowanie planu połączenia jest obowiązkową czynnością narzuconą przez Kodeks spółek handlowych. Chodzi tutaj o plan, który zostanie pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami. Pod rządami kodeksu handlowego wiele istotnych rozstrzygnięć, w tym właśnie łączenie się spółek (...)

 • 15.10.2004

  Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

  Kodeks spółek handlowych pozwala bez ograniczeń łączyć się spółkom kapitałowym. Stanowi bowiem, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednak ustawodawca uczynił zastrzeżenie, iż spółka osobowa nie może być (...)

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, a drugą podział dokonany przez wydzielenie. Na czym polega podział spółki dokonany przez rozdzielenie? (...)

 • 15.10.2004

  Ogólna charakterystyka podziału spółek handlowych

  Podział spółek jest odwróceniem procesu łączenia się spółek. Przyczyna podziału może wynikać bądź z wewnętrznych relacji, powstałych wewnątrz spółki, bądź z konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstwa spółki, w postaci wydzielenia jego zorganizowanej (...)

 • 15.10.2004

  Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

  W związku z podziałem spółek powstaje problem ewentualnego przejęcia zobowiązań podzielonej spółki. W doktrynie wyróżnia się kilka ogólnych zasad dotyczących tej materii. W przypadku spraw z zakresu praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym mamy do czynienia (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań przewidzianych przepisami ogólnymi spełnione zostały dodatkowe warunki. Wśród tych warunków znajduje się między innymi wymóg, by kapitał zakładowy spółki przekształconej był nie mniejszy (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

  Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne odrębności w procedurze przekształcenia w poszczególnych rodzajach przekształceń. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową przewidziane zostały dodatkowe wymogi jakie winny być spełnione dla prawidłowego przeprowadzenia (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

  Dokonanie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową jest możliwe po spełnieniu ogólnych wymagań ustanowionych dla wszystkich przekształceń oraz dodatkowo pewnych szczególnych wymogów związanych tylko ze spółkami osobowymi. Podstawowym (...)

 • 13.10.2004

  Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli spółka z o.o. osiągnie zysk w wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jej udziałowcy uprawnieni są do udziału w tym zysku. Uprawnienie to wynika z zaangażowania w spółce z o.o. wkładów wspólników, które to wkłady wydatnie przyczyniają się do osiągania przychodów (...)

 • 13.10.2004

  Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

  Wspólnicy i członkowie organów spółek kapitałowych powinni zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została (...)

 • 12.10.2004

  Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

  Wprawdzie ustawa o świadczeniach rodzinnych w sposób jednoznaczny zakończyła \"egzystencję\" Funduszu Alimentacyjnego z dniem 1 maja 2004 r., to jednak oczywistym jest, iż nie było możliwe dokonanie tak - jakby nie było - drastycznych zmian z dnia na dzień. Stąd pojawiła się potrzeba (...)

 • 12.10.2004

  Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

  Porada ta ma na celu przybliżenie wymogów prawnych jakie spełnić musi przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opartą na akwizycji lub działalność do takiej podobną, z którą wiąże się zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Wymogi te zostały uregulowane w ustawie (...)

 • 12.10.2004

  Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

  Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Porada zawiera informacje dotyczące tego co, kiedy i w jakim urzędzie powinieneś zgłosić chcąc rozpocząć prowadzenie działalności (...)

 • 12.10.2004

  Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przyznaje osobom zagranicznym prowadzącym za granicą przedsiębiorstwo prawo prowadzenia w Polsce działalności w dwóch formach - oddziału i przedstawicielstwa. Jakie są różnice pomiędzy tymi formami? W jakim celu tworzy się przedstawicielstwa (...)

 • 12.10.2004

  Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  Nowa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwana "konstytucją przedsiębiorcy", wchodzi w życie zasadniczo 21 sierpnia 2004 r., jednakże część jej przepisów, w tym o fundamentalnym znaczeniu dla przedsiębiorcy, zacznie obowiązywać w innym terminie. Z naszego (...)

 • 21.9.2004

  Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

  22 września 2004r. to magiczna data dla tych, którzy na co dzień posługują się ustawą o gospodarce nieruchomościami. Tego dnia wchodzą w życie zmiany uchwalone już w ubiegłym roku w listopadzie.

 • 21.9.2004

  Lekarze w jednostkach służby medycyny pracy – obowiązki, uprawnienia, wymagane kwalifikacje

  Służba medycyny pracy służy ochronie zdrowia osób pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania. Lekarze pracujący w ramach służby medycyny pracy mogą wykonywać swe zdania w ramach zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo do emerytury jest osiągnięcie odpowiedniego wieku przez ubezpieczonego. Dla kobiet wynosi on 60 (...)

 • 16.9.2004

  Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako, że są przecież pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

 • 16.9.2004

  Podstawa wymiaru emerytury

  Podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

  Reforma systemu ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie od 1 stycznia 1999 r. zmieniła zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych oraz sposób ustalania ich wysokości. Nowy system przewiduje nabywanie uprawnień do emerytury po spełnieniu kryterium wiekowego przez ubezpieczonych. (...)

 • 16.9.2004

  Dodatki do emerytur i rent

  Oprócz podstawowych świadczeń jakimi są emerytury i renty, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są także dodatki do ich. Niniejsza porada poświęcona jest właśnie tym dodatkowym świadczeniom.

 • 29.7.2004

  Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

  Ta porada pomoże Ci uzyskać informacje o tym w jakiej formie możesz prowadzić swoją firmę, jakie czekają Cię obowiązki i jakich formalności w urzędach trzeba dopełnić, aby móc prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • 20.7.2004

  Rzeczy, które możesz wwieźć na teren Polski nie obawiając się cła na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

  W poradzie prezentujemy listę towarów, które możesz przywieźć do Polski bez cła. Większość z tych towarów można przewieźć przez granicę tylko w określonych ilościach.

 • 16.7.2004

  Metoda kasowa a terminy odliczeń

  Metoda kasowa jest szczególnym sposobem rozliczania się małych podatników, który polega na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Stosowanie tej metody (...)

 • 16.7.2004

  Termin odliczenia podatku VAT

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem każdego podatnika. W praktyce podatnicy mają jednak bardzo często wątpliwości, kiedy mogą z prawa tego skorzystać. W związku z tym, iż obecne przepisy ustawy VAT w odmienny sposób regulują tą kwestię, warto przepisy te przybliżyć (...)

 • 16.7.2004

  Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

  Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne dla podatnika, który na ich podstawie oblicza i deklaruje zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. (...)

 • 16.7.2004

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą (...)

 • 8.7.2004

  Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

  Jeżeli przedmiotem zamówienia mają być twórcze prace projektowe, ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia konkursu. Konkurs jest szczególną czynnością (procedurą konkursową) poprzedzającą udzielenie zamówienia, polegającą na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych (...)

 • 8.7.2004

  Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Konkurs na twórcze prace projektowe polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców na podstawie ich oceny. Konkurs nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz jest czynnością poprzedzająca taki wybór. W wyniku konkursu może być wyłoniona jedna albo (...)

 • 28.6.2004

  Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

  Zasady dotyczące zwolnień zbiorowych stosuje się również w razie indywidualnego rozwiązywania umów o pracę z przyczyn uzasadniających zwolnienia grupowe, m.in. z przyczyn ekonomicznych. Co to jest zwolnienie zbiorowe? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy dokonującym zwolnień (...)

 • 3.6.2004

  Metoda kasowa - sposób rozliczania podatku VAT dla małych podatników

  Metoda kasowa jest szczególnym, dostępnym dla niektórych podatników, sposobem rozliczania podatku VAT. Jej istotą jest odmienny sposób powstawania obowiązku podatkowego - o ile w przypadku zasad ogólnych powstanie obowiązku podatkowego powiązane jest na ogół z wydaniem towaru lub wykonaniem (...)

 • 25.5.2004

  Wystawianie faktur przez nabywcę

  Regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych wprowadzają szereg, nieznanych dotychczas rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość wystawiania faktur VAT przez nabywcę towarów lub usług.

 • 20.5.2004

  Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

  Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy wchodzą w życie również nowe przepisy wykonawcze, w tym przepisy dotyczące (...)

 • 20.5.2004

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu stanowi szczególny przypadek wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Szczególny charakter tej czynności wiąże się przede wszystkim z tym, że czynność ta stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów niezależnie od tego kto jest nabywcą (...)