e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Sierpień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Depozyt nieprawidłowy a PCC

  Zakres przedmiotowy obowiązujący do dnia 31 stycznia 2000 r. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 4 poz. 23 ze zm.) wyznaczał art. 1 tejże ustawy, który zawierał m.in. zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opłacie skarbowej. Wśród tych czynności (...)

 • Odpis pisma dla strony w formie kserokopii

  Na żądanie Sądu, bym uzupełniłam brak formalny, polegający na braku dwóch egzemplarzy wniosku dowodowego, które miały być wysłane stronom, tj. powodowi i pozwanej (ja też jestem pozwaną), wysłałam do sądu dwie kserokopie tegoż wniosku. W chwili obecnej uświadomiłam sobie, że moje (...)

 • Egzekucja po upływie 10 lat od wyroku - alimenty

  Zachorowałem w 2003 r. Fundusz Alimentacyjny przez kilka lat płacił w moim zastępstwie alimenty na czworo małoletnich dzieci. Powstał dług wobec Funduszu w wys. kilkudziesięciu tys. zł. Komornik od wielu lat zajmuje mi z tego powodu część renty inwalidzkiej. Czy jeżeli od ostatniego wyroku (...)

 • Uzupełnienie pozwu

  Złożyłam pozew sądowy i powołując się na świadków, nie podałam ich adresów (nie znałam ich), a w jednym przypadku nie znałam nazwiska świadka. Jeszcze nie otrzymałam zawiadomienia o terminie rozprawy - czekam na nie od początku czerwca. Czy mogę do pozwu dołączyć adresy i nazwiska (...)

 • Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

  Jestem od sierpnia na zwolnieniu lekarskim, 3 marca kończy mi się okres 182 dni. ZUS wezwał mnie na komisję lekarską 5 dni przed zakończeniem okresu 182 dni, choć zwolnienie zostało już wystawione na dłużej i przekracza okres 182 dni. W tym okresie do ZUS-u złożyłem dokumenty o świadczenie (...)

 • Odwołanie od mandatu karnego

  Inspektor Pracy nałożył mandat karny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika bez poinformowania pracodawcy o możliwości odmowy jego przyjęcia. Czy istnieje możliwości do odwołania się od mandatu?

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 887 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 886 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 885 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 884 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/371/WE z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającej decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zarodowych dla ras z gatunku bydła (  Dz.U. L 140 z 1.6.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3698) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2008 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 711/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków — EAC/26/08 — Działanie przygotowawcze Amicus

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4747 — IBM/Telelogic)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4747 — IBM/Telelogic (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2008 r. w sprawie projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/M.4747 — IBM/Telelogic — Sprawozdawca: Hiszpania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2007 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)